شنبه 26 آبان 1397 | Saturday 17 th of November 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-9-1-3- فیلتر موجک Gabor

استفاده از فیلتر Gaborدو بعدی در دیدکامپیوتر توسطJ.Dsugman[13]مطرح شد.

 بعد از ان زمان، در بسیاری کاربرد‌های دید کامپیوتر شامل تراکم وفشردگی تصویرJ.G.Daugman، ردیابی لبه R.Mehrota، انالیز شالوده و بافت A.Monadjemi، تشخیص اشیاء M.Ladesو تشخیص مربوط به صورت استفاده شده استL.Wiskott([13])

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26