پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-9-2- رویه

 چهار ملاحظه برای محاسبه در زمان ایجاد این روش گرفته شدند:

1 - چنانچه مندرجات تصویر پیشاپیش شناخته شده نبود‌، هیچ فرضی نمی توانست به عنوان تهیه کار یا جهت یابی و یا اشنایی مندرجات تشخیصی ایجاد شود.

2- تهیه کار موجک باید قابل پیشگویی وقابل تکرار باشد.

3 - روش تهیه کار موجک باید سایز ثابت باشد به طوریکه اندازه‌های تصویر می تواند فرق داشته باشد.

4- تهیه کار موجک باید برای تغییرات ظاهر و صورت در شبیه سازی (تصورات) ثابت باشد.

برای رسیدن به هدف 1، دو شبکه یکریخت از فیلتر‌های Gabor‌ روی تصویر استفاده شدند. به دلیل افزایش سایز انها‌، دو فرکانس در هر مکان ارزیابی شدند. برای رسیدن به هدف 2 سایز و تهیه کارفیلترها باعث ایجاد یک تابع اندازه‌های تصویر شدند. در این روش ، سایز و شکل فیلتر با سایز وشکل متناسب بودند، براوردن اهداف 3 و 4.

شکل 3-24-تصاویر نمونه از سه رده بندی : رنگ انتزاعی‌، عکس شخص محکوم و درب پاریسی
سه رده‌بندی مشابه بصری ، رنگ انتزاعی ، عکس شخص محکوم و درب پاریسی انتخاب شدند. شکل3-24 تصاویرنمونه‌ای از این رده‌ها را نشان می دهد.

شکل 3-24-تصاویر نمونه از سه رده بندی : رنگ انتزاعی‌، عکس شخص محکوم و درب پاریسی

 

تصاویر نمونه در هر یک از رده بندی‌ها حساب شدند.1 تصویر رنگ انتزاعی، 2 تصویر عکس شخص محکوم و 3 تصویر درب پاریسی. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26