پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-10-1-2- تشخیص شی

نمایش شی یک مرحله مهم برای تشخیص الگو است. نمایش باید ثابت در برابر موقعیت اشیاء (فاکتورهای دوران ، برگردان و مقیاس ) و محکم در برابر (تکرار نویز و دیده نشدن قسمتی از شی و...) باشد.

نمایش اشیاء پیشنهاد شده بر اساس‌توصیفگر Zernike‌ به کار برده روی تصویر رنگی است.

Zernikeیک مجموعه چند جمله‌ای پیچیده که یک مجموعه راست گوشه کامل درون دایره واحد، x2+y2≤1را تشکیل می دهد، مطرح کرد .

Vn,mیکمجموعه از چند جمله‌ای‌ها است،  n‌یک عدد صحیح مثبت و یا صفر، m‌ یک عدد صحیح مثبت و یا منفی شی،  طول بردار از مبدأ به (x,y)،  زاویه بین بردار  و بردار x‌، R n,mچند جمله‌ای محوری است.


شکل3-25- راست تصویر اصلی و چپ تصویر باینری

شکل3-26-مقادیرmomentZernikeبه کاربرده شده روی تصاویرباینری شکل 3-25

   

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26