چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-10-3-1- نتایج تشخیص اشیاء

برای بخش تشخیص شی، سایزهای متفاوت الگوهای ورودی برای فرایند یادگیری تست می شوند. هر بردار تعلیم از 73 جزء Zernike Momentsبر روی تصاویر رنگی تشکیل می شود. سیستم تشخیص پیشنهاد شدهدر منظر‌های استحکام در زمینه بافت‌، دیده نشدن قسمتی از شی‌، روشن سازی و نویز تست می شود.

شکل 3-30- تعدادی نمونه از اشیاء مسدود شده در پایگاه داده  COIL -100

جدول 3-2نرخ تشخیص را با یادگیری72 منظره از پایگاه داده و ازمودن 10 منظره تغییر یافته اشیاء نشان می دهد. در حالت زمینه یکنواخت، زمینه سطح خاکستری استفادده شده است.

جدول 3-2-نرخ تشخیص برای تغییرات متفاوت

نویز

روشنایی

دیده نشدن (قسمتی از شی) با زمینه سیاه

دیده نشدن با زمینه خاکستری

زمینه بافتی

زمینه دارای نویز

زمینه یکنواخت

93.5

87.82

87.82

87.80

88.17

86.46

89.42

 

ان می تواند مورد ملاحظه باشد که سیستم تشخیص برای این تغییرات متفاوت مستحکم است.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26