پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-11-1- براورد حرکت با خوشه بندی

فرض یک رفتار حرکت پیوسته از خوشه‌ها، تکنیک‌های پیش بینی می توانند برای افزایش استحکام براورد حرکت استفاده شوند. برای هر نمونه اصلی، موقعیت ان x , yدر فریم بعدی با یک فیلتر Kalmanاستاندارد پیش‌بینی می شود. خصوصیات رنگ که تغیر نکرده‌اند حفظ می شوند.چون انواع گوناگونی از اشیاء در صحنه‌های تردد وجود دارند، ترجیحاً مدل Kinematic‌ کلی برای فیلتر Kalmanانتخاب می شود: حرکت در امتداد محور‌های x, y‌ به تجزیه شدن وابسته می شوند، سپس حرکت‌های x‌ و y‌ با دو فیلتر جدا پیش بینی می‌شوند. حرکت دسته برای داشتن سرعت تقریباً ثابت فرض می شود. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26