پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4 - 2 - بررسی متد منتخب

در طراحی و ایجاد هر سیستم شناسایی شی‌ای‌، ابتدا باید یک بازنمای مناسب برای مقایسه شی مدل با تصویر جستجو(فضای جستجو) انتخاب شود‌. این بازنمایی نوعاً بر مبنای انواع به هم ریختگی‌ها و تغییر شکل هایی که برای شی انتظار می‌رود‌، انتخاب می‌شود‌.

در تعریف‌، الگوی مکانی شی رنگی ترکیبی ثابت است اما ممکن است به هم ریختگی‌ها و تغییر شکل هایی ناشی از زاویه داشتن دوربین و یا قرار گرفتن شی هدف روی یک ماده منعطف مثل پرچم‌ها و ارم‌ها در تصویر باشد‌. به وضوح مشخص است که لبه‌های الگو برای اشیاء غیر منعطف‌، باثبات و بدون انعطاف است در حالی که مدل‌های گرافیکی برای اشیاء رنگی ترکیبی بسیار شکننده هستند‌.

یک بازنمایی جالب‌، نمودار رخداد همزمان(CCH) است که Correlogramنیز نامیده مشود‌. CCHیک بازنماست که رنگ‌های موجود در شی را به صورت اطلاعات واقع در یک الگوی مکانی نمایش می‌دهد‌.

Changو Krummبا استفاده از نمودار CCHطرحی را پیشنهاد داده اند‌. انها با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی k - meansچندین مدل شی را به تعداد محدودی رنگ دسته بندی کرده اند؛ تصاویر جستجو نیز به همان دسته‌های رنگ نگاشت می‌شوند‌. تصویر جستجو با مقایسه نمودار رخداد همزمان رنگ و سنجیدن میزان اشتراک این نمودار با نمودار شی مدل‌، بررسی می‌شود‌.

مکان اشیاء با جستجو پیرامون ناحیه مشخص شده‌، تقریباً بررسی می‌شود‌. تصاویر نمونه‌، نتایج خوبی را برای را برای شناسایی اشیاء غیر منعطف در تصاویر شلوغ نشان می‌دهند‌.

به هر حال‌، این ازمایش‌ها در شرایط کنترل شده انجام شده اند‌. تمام این تصاویر در محیط ازمایشی گرفته شده‌اند که نور پردازی‌، اندازه و جهت انها پایدار‌، نگهداری شده است‌. مسلماً این شرایط کنترل شده برای تصاویر بدون محدودیت که نور پردازی و مقیاس اشیاء در محیط طبیعی و بسیار متغیر رخ می‌دهد‌، بدین صورت اتفاق نمی افتد‌.

تعیین و محاسبه تقریبی نیازمندی‌های الگوریتم Changو Krummسخت و پیچیده است‌، حتی اگر میزان جامعیت روش جستجو به درستی شناخته شود‌.

دراین فصل یک الگوریتم مستحکم و مقاوم برای شناسایی اشیاء ‌، شرح داده شده است که با استفاده از تنها یک تصویر مدل‌، برای بسیاری از اشیاء رنگی ترکیبی‌، به اسانی قابل گسترش است‌.

مطابق انچه در الگوریتم Changو Krummبرای شناسایی اشیاء از توابع احتمالی پیوند رنگی - مکانی[1] استفاده می‌شود‌. این توابع‌، فاصله بین رنگ‌های موجود در یک شی را در نظر می‌گیرند و تا حدودی به هم ریختگی و تغییر شکل را مجاز می‌دانند‌. این رهیافت نه تنها بسیار انعطاف پذیرتر از روش تطبیق نقطه به نقطه با الگو است بلکه انقدر ساده است که بدون نیاز به دنباله بلندی از داده‌ها و یا نظارت و کنترل دائمی افراد متخصص‌، می‌تواند ساخته شود‌.

مقاله‌ای که در اینجا بررسی خواهد شد به طور خاص‌، به یک رهیافت جدیدتر و سودمندتر نسبت به توابع احتمالی پیوند رنگی - مکانی‌، که نمودار رخداد همزمان رنگ در لبه (CECH) نام دارد‌، می‌پردازیم‌. با توجه به انچه در الگوریتم Changو Krummمطرح شده است‌، این کار بر مبنای اشکارساز عمومی[2] ایجاد شده است که در مقابل روش بازیابی تصویر[3]  قرار دارد‌. بنابراین به یک مدل از شی هدف نیازمندیم‌. به عنوان مثال این کار می‌تواند به صورت دستی یا خودکار از یک تصویر جستجو‌، بدست اید‌.[1]Spatial‌-‌color joint probability functions

[2]General object detection

[3]Image retrieval 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26