چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4 - 2 - 2 - 3 - جستجوی اولیه

در این مرحله ‌، بخش هایی از تصویر که بدیهی است شی مورد نظر در ان‌ها قرار ندارد ‌، حذف می‌شوند که این باعث تسهیل و افزایش سرعت جستجو می‌شود برای انجام این کار ابتدا مجموعه S1یعنی رنگ هایی که بخش قابل توجهی (مثلاً بیش از 10درصد) از تصویر مرجع MQ( که رنگ‌ها ان ادراکی شده‌اند ) را به خود اختصاص داده‌اند ‌، مشخص می‌شوند ‌. در گام بعدی یک پنجرهc´cاز تصویر IQعبور داده می‌شود‌، که cبرابر با یک دهم بزرگ ترین بعد تصویر است ‌. برای هر پنجره به مرکز (x,y) ‌، مجموعه رنگ هایی در پنجره که درصد قابل توجهی ( مثلاً بیش از 10 درصد ) از ان را اشغال کرده‌اند ‌، یعنی(x,y)S‌، مشخص می‌شود ‌. پس از ان ‌، یک تصویر ماسک[1] دو سطحی مانند P1ایجاد می‌کند که تعیین می‌کند چه پیکسل هایی از تصویر مربوط به زمینه هستند و چه بخش هایی می‌توانند شامل شی مورد نظر باشند‌. نحوه مقداردهی به عناصر این تصویر ماسک به صورت زیر است :

بخش‌های زمینه دارای مقدار 0 و بخش هایی که احتمال وجود شی هدف در ان‌ها وجود دارد دارای مقدار 1 است ‌. در این رابطه TAیک ثابت است که به عنوان مثال می‌تواند برابر با 5/0 باشد‌. تصویر ماسک P1بخش هایی از تصویر که حاوی رنگ‌های صحیح مطابق باشی هدف نیست‌، حذف می‌کند ‌. اما الگوی مکانی رنگ‌ها هنوز بررسی نشده است‌، بنابراین از یک تصویر ماسک دیگر مانند P2استفاده می‌شود‌. P2بخش هایی از تصویر که احتمال حضور شی در ان‌ها وجود دارد‌، بررسی می‌کند ‌. ماسک P2با انتخاب تصادفی تعدادی از جفت پیکسل‌های تصویر IQمحاسبه می‌شود ‌، که فاصله بین هر جفت از نقاط‌، از Tdکمتر است‌. برای هر زوج به صورت (p1 ,p2) که در فاصله dاز هم هستند ‌، به عنصر(IQ(p1 ),IQ(p2))از نمودار CCHمراجعه می‌شود و احتمال وقوع این حالت ‌، یعنی p‌، به عناصر متناظر با دو پیکسل در P2افزوده می‌شود؛ به عنوان مثال افزودن pبه P2 (p1)وP2 (p2)‌. به این ترتیب P2به صورت یک نمودار احتمال در می‌اید که نشان می‌دهد هر پیکسل با چه احتمالی می‌تواند متعلق به شی مورد نظر باشد ‌. این فرایند چندین بار تکرار می‌شود( مثلاً10mnبار که m×nابعاد تصویر Iاست)‌. P2در ابتدا نو یزی است‌، به همین جهت یک فیلتر متوسط گیر روی ان اعمال می‌شود ‌، تا هموار گردد‌. در انتها با توجه به یک مقدار استانه (مثلاً 1/0 ) تصویر ماسک P2استانه گیری می‌شود ‌. سرانجام با استفاده از دو ماسک P1و P2‌، ماسک نهایی یعنی Pمحاسبه می‌شود ‌. هر عنصر از Pدر صورتی که هر دو عنصر متناظر با ان از P1و P2‌، مقدار 1 داشته باشد‌، مقدار یک به خود می‌گیرد و در غیر این صورت با صفر مقداردهی می‌شود ‌.

بخش‌های همبند[2] به دست امده از ماسک P‌، شناسایی می‌شوند و کوچک ترین مستطیلی که تمام ان بخش را در خود جای دهد ‌، مشخص می‌شود‌. این مستطیل‌ها مجموعه Rرا تشکیل می‌دهند که مشخص می‌کند چه بخش هایی از تصویر باید در گام بعدی مورد بررسی قرار گیرند ‌. اجرای این گام ‌، علاوه بر کاهش محاسبات در گام بعدی ‌، محدوده مقیاس شی در تصویر را تخمین می‌زند ‌.

 [1]Mask Image

[2]Connected-component 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26