چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4 - 2 - 4 - بحث

اندازه گیری میزان استحکام سیستم اشکار ساز توصیف شده‌، موضوعی مفید است ‌. برای این هدف‌، پایگاه داده‌ای از 179 تصویر پرچم از کشور‌های مختلف ‌، مناطق و موقعیت‌های مختلف را جمع اوری کردیم ‌. معیار تشابه بین یک سری از پرچم‌های نماینده (امریکا ‌، فرانسه ‌، ایتالیا و سوئد )و همه پرچم‌های دیگر محاسبه شد‌. به عنوان مثال شکل 4 - 8 پرچم هایی را نشان می‌دهد که در شکل 4 - 3 بیش‌ترین شباهت را به مدل پرچم امریکا دارند ‌. برای مقایسه پرچم‌ها نمودار Deو نمودار رنگ Dcنیز ارائه شده‌اند ‌.

بیش ترین میزان تشابه مربوط به پرچم امریکا با امتیاز 97/0بود ‌. بعد از ان پرچم‌های لیبی و مالزی دارای بالاترین میزان تشابه بودند با امتیاز تقریباً 87/0 ‌. این پرچم‌ها خیلی شبیه به پرچم امریکا بودند ‌، و هر کدام تقریباً تعداد مشابهی از راه‌های افقی سفید و قرمز با یک چهار ضلعی ابی در گوشه چپ بالا داشتند‌. سپس بالاترین امتیازات بعدی به کم تر از 75/0 افت کردند ‌. بنابراین تشابه زیادی توسط الگوریتم حاصل نگردید ‌. اولویت ویژگی‌های مشروح کاملاً واضح است : ایجاد حساسیت و دقت بالابه طور هم زمان ‌.

برای ایجاد شناخت درباره پارامتر‌های به کار رفته در این الگوریتم ‌، ازمایش هایی را برای نشان دادن این که چه طور وزن‌ها انتخاب می‌شوند و چه حساسیت هایی دارند ‌، انجام می‌دهیم ‌. به طور تئوریک ‌، به کار گیری یک چار چوب منسجم برای ترکیب دو معیار ‌، راضی کننده تر است ‌.

 

 

شکل 4 - 8 - نمونه‌ای از پرچم‌ها با بیشترین میزان شباهت بهشی هدف

 


در عمل ‌، دو معیار ارائه شده (De,Dc)‌، بعضی مقادیر را برای یک تابع تشخیص تنظیم می‌کنند که شاید به اندازه مورد نیاز پیچیده و پیشرفته باشد ‌. ابتدا‌، k1و k2هر دو تابع را با نقش‌های مشابه در معادلات هر دو نمودار‌، در نظر می‌گیریم ‌. زیرا ما نمی توانیم هیچ استدلال خوبی را مطرح کنیم یا نمی توانیم هیچ مدرک تجربی‌ای را برای این که چرا ما می‌خواهیم از پارامتر‌های مختلف استفاده کنیم ‌، پیدا کنیم؛ بنابر این تصمیم گرفتیم تا k1=k2تنظیم کنیم ‌. برای نمونه گیری منطقی از پارامتر‌های k2,k1و k3‌، بین k1و k3( با توجه به اینکه k1=k2) با گام‌های 2/0‌، از 2/0 به 8/0‌، مقادیر متفاوتی‌، در نظر گرفته شده و نمودارهای 16ROCبه دست امد ‌. در شکل 4 - 9‌، رنگ خطوط‌، ارزش k3را نشان می‌دهد‌، به طوری که به ترتیب: سبز ‌، قرمز ‌، سیاه و ابی ‌، 2/0 ‌، 4/0 ‌، 6/0 و 8/0 هستند ‌. خطوط طرح دار‌، ارزش k1را نشان می‌دهد‌، به طوری که خطوط :" پیوسته" ‌، " نقطه –خط چین" ‌، " خط چین" و " نقطه چین" به ترتیب 2/0 ‌، 4/0 ‌، 6/0 و 8/0 را نشان می‌دهند ‌. توجه شود که منحنی در شکل 4 - 7 با k1=k2 =1و k3=0‌. 5منطبق می‌باشد و اطراف خط سیاه ثابت می‌باشد ‌. انتخاب بهینه k3=0‌. 5به طور شهودی به معنی تنظیم CHsو CECHsبه طور مساوی (همانند) است ‌. به علاوه عملکرد الگوریتم به طور منطقی به پارامتر‌ها حساس است زمانیکه k1=k2Î[0‌. 1,0‌. 4]و k3Î[0‌. 4,0‌. 6]است ‌، منحنی‌های ROCمنطبق با همدیگر جمع می‌شوند ‌.


شکل 4 - 9 - تأثیر پارامترها

 

در نهایت Huangو همکارانش به این موضوع پرداخته شده است ‌، جایی که نمودارهای رنگ Correlogramرا برای کاربردهای وسیع تری مثل اصلاح تصویر ‌، مکان یابی اشیاء و شناسایی اشیاء در تصاویر ویدیوئی ‌، توسعه داده‌اند ‌.

به طور خاص ‌، ان‌ها برای مکان یابی اشیاء ‌، استفاده از histogrambackprojectionرا پیشنهاد کرده‌اند ‌. ایده‌های اصلی در طراحی نمودار backprojectionعبارتند از: 1) محاسبه یک مقدار مطلوب برای هر پیکسل از تصویر‌. 2) به دست اوردن زیر تصویری (و در نتیجه مکانی ) که پیکسل هایش بیش ترین مقادیر مطلوب را دارا می‌باشند ‌.

برخی از موانع جدی و مهم با توجه به histogrambackprojectionشناسایی شده است ‌. اول این که به تمام پیکسل‌های مربوط به یک رنگ ‌، یک مقدار مطلوب اختصاص می‌دهد ‌، به این ترتیب ‌، روی رنگ‌های غالب در تصویر مدل تاکید می‌شود ‌. دوم این که نمودار ‌، اطلاعات مکانی را ارائه نمی کند و به این ترتیب زمانی که چند شی رنگی مشابه در تصویر وجود دارد ‌، انطباق‌های خطا رخ می‌دهد ‌.

علی رغم شباهت‌ها ‌، این الگوریتم چند امتیاز مهم نسبت به مقاله Huangدارد ‌. اولاًدر مقاله منتخب روشی متفاوت مطرح شده است ‌. در این الگوریتم از یک نمودار رنگ ( ماسک P1) و یک نمودار رخداد هم زمان نمونه بردار پراکنده ( ماسک P2) استفاده می‌شود تا یک جستجوی موثر و کار امد برای تطابق الگوها ‌، فراهم شود ‌.

دوماً ‌، رهیافت و متریک‌ها متفاوت هستند ‌. در مقاله منتخب از مجموع وزن‌های CHوCECHبرای بهبود در صحت جستجو استفاده می‌شود ‌، همچنین با استناد به نمودار CECHبر تبدیلات رنگی - مکانی تاکید دارد ‌. به علاوه برای ایجاد یک معیار شباهت دقیق تر بین نمودار‌ها ‌، از ترکیب ضریب همبستگی و ضریب رگرسیون به منظور محاسبه میزان شباهت CHو CECHاستفاده می‌شود ‌.

در نهایت ‌، استراتژی‌های ترکیبی (شامل تبدیل و نام گذاری به رنگ‌های اصلی و پایه ) منجر به بهبود عملکرد در تطبیق الگو شده است ‌.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26