چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4 - 3 - 3 - نمودار رخداد همزمان رنگ در لبه‌ (CECH)

نمودار رخداد همزمان رنگ (CCH)‌، یک نمودار سه بعدی است‌، که از ان جهت تحلیل رنگ و بافت استفاده می‌شود‌. دو بُعد از این نمودار مربوط به رنگ‌ها و بعد سوم مربوط به فاصله می‌شود‌. یک مولفه از نمودار تعداد دفعاتی که دو رنگ متناظر با دو مولفة اول در فاصله‌ای که مولفة سوم مشخص می‌کند‌، را نشان می‌دهد‌. نحوة محاسبه ان برای ناحیة Jاز تصویر I‌، به صورت زیر است:

برای تمام جفت رنگ‌های c1و c2که متعلق به Qcهستند و عدد صحیح d £Td‌. Tdعدد ثابتی است که اندازة همسایگی را مشخص می‌کند‌. معیار فاصله یعنی qdistبر مبنای فاصله اقلیدسی است‌.

CCH‌، از یک مشکل اساسی رنج می‌برد: بخش‌های رنگی توپر در تصویر‌، قسمت قابل توجهی از انرژی نمودار را به خود اختصاص می‌دهند‌، که این سبب می‌شود تا معیار شباهت بیش از حد تحت تاثیر انها قرار گیرد‌. این مشکل با استفاده از نوع اصلاح شده‌ای از CCHبه نام CECHقابل حل است‌. CECHبه جای در نظر گرفتن تمام نقاط‌، تنها نقاط لبه‌ای را در نظر می‌گیرد که هم به کارایی در محاسبات کمک می‌کند و هم مشکل CCHرا برطرف می‌نماید‌. این نمودار به صورت زیر محاسبه می‌شود:

به طوریکه A=CECH{J,I}و edge(I)مجموعه پیکسل‌هایی از تصویر Iاست‌، که حداقل یکی از همسایه‌های هشت‌گانه ان از رنگ متفاوتی باشد یا در حاشیه تصویر واقع شوند‌.

ازCCHدر عملیات جستجوی اولیه و از CECHدر جستجوی پایانی استفاده می‌شود‌.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26