پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4 - 3 - 4 - جستجوی اولیه

در این مرحله‌، بخش‌هایی از تصویر که نمی‌توانند شاملشی مورد نظر باشند‌، مشخص می‌شوند تا در مراحل بعدی از انها چشم‌پوشی شود‌. برای این کار‌، دو تصویر ماسک P1و P2را ایجاد می‌شوند و با ترکیب انها ماسک نهایی ایجاد شده و نواحی از تصویر که باید مورد جستجوی دقیق قرار گیرند مشخص می‌شوند‌. هر پیکسل از ماسک اول مشخص می‌کند که ایا ان پیکسل با توجه به نوع و میزان رنگ‌های پیرامون ان می‌تواند بخشی ازشی هدف باشد یا خیر‌. همچنین هر پیکسل از ماسک دوم مشخص می‌کند که با توجه به چینش رنگ‌های پیرامون ان‌، ایا می‌تواند بخشی از شی هدف باشد یا خیر‌.

یک پیکسل از تصویر ورودی‌، تنها زمانی می‌تواند متعلق بهشی هدف باشد که در هر دو ماسک علامت خورده باشد‌، یعنی هم به لحاظ نوع و میزان و هم به لحاظ چینش رنگ‌های مربوط به پیکسل‌های پیرامونش‌، شرایط لازم را براورده سازد‌. به همین دلیل‌، یک ماسک نهایی ایجاد می‌شود که هر نقطه از ان‌، حاصل ANDمنطقی دو پیکسل متناظرش از دو تصاویر ماسک P1و P2است‌.

در پایان‌، بخش‌های همبند از ماسک نهایی شناسایی می‌شوند و به ازای هر بخش همبند‌، کوچک‌ترین مستطیلی که تمام ان بخش را در خود جای دهد‌، مشخص می‌شود‌. این مستطیل‌ها‌، مجموعه Rرا تشکیل می‌دهند‌، که مشخص می‌کند چه بخش‌هایی از تصویر باید در گام بعدی مورد بررسی قرار گیرند‌. اجرای این گام‌، علاوه بر کاهش محاسبات در گام بعدی‌، محدوه مقیاسشی در تصویر را تخمین می‌زند‌ 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26