پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4 - 3 - 4 - 1 - ایجاد ماسک اول

برای ایجاد تصویر ماسک اول‌، ابتدا S1یعنی مجموعة رنگ‌هایی که بخش قابل توجهی (در پیاده‌سازی بیش از 7 درصد) از تصویر مرجع MQرا به خود اختصاص داده‌اند‌، مشخص می‌شوند‌. در گام بعدی‌، یک پنجره c´cاز تصویر IQعبور داده می‌شود‌، که cبرابر با کسری از بزرگ‌ترین بعد تصویر است‌. در مقاله‌، نسبت cبه بعد بزرگ‌تر تصویر یک دهم پیشنهاد شده است‌، اما در پیاده‌سازی و بر مبنای تجربه نسبت یک پانزدهم استفاده شده است‌. هر چه این پنجره کوچک‌تر باشد‌، بیشتر تحت تاثیر نویز و بخش‌های رنگی کوچک قرار می‌گیرد‌. از سوی دیگر‌، هر چه این پنجره بزرگ‌تر باشد‌، بیشتر تحت تاثیر زمینه قرار می‌گیرد و ممکن است نواحی شامل شی هدف را نادیده بگیرد‌. برای هر پنجره به مرکز (x,y)‌، مجموعة رنگ‌هایی در پنجره که درصد قابل توجهی (در پیاده‌سازی بیش از 7 درصد) از ان را اشغال کرده‌اند‌، یعنیS(x,y)‌، مشخص می‌شود‌. پس از ان یک تصویر ماسک دوسطحی مانند P1ایجاد می‌شود که معین می‌کند چه پیکسل‌هایی از تصویر مربوط به زمینه هستند و چه بخش‌هایی می‌توانند شامل شی مورد نظر باشند‌. نحوة مقداردهی به عناصر این تصویر ماسک به صورت زیر است:

در این رابطه‌، TAیک ثابت است که به عنوان مثال می‌تواند برابر با 0.6 باشد‌. برای مثال‌، چنانچه تصویر مدل دارای سه رنگ سبز‌، سفید و قرمز به یک اندازه باشد (هر کدام 0.333) و TAبرابر با 0.6 باشد‌، انگاه اگر پیرامون یک پیکسل میزان دو تا از سه رنگ سبز‌، سفید و قرمز بیش از 7 درصد باشد‌، در این صورت ان پیکسل در تصویر ماسک P1علامت می‌خورد‌.  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26