چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4 - 3 - 4 - 2 - ایجاد ماسک دوم

برای تخمین بهتر‌، یک تصویر ماسک دیگر مانند P2نیز ایجاد می‌گردد‌. P2با انتخاب تصادفی تعدادی از جفت پیکسل‌های تصویر IQمحاسبه می‌شود‌، که هر فاصلة انها کمتر از Tdاست‌. برای هر جفت به صورت (p1,p2)در فاصله dاز هم‌، به عنصر (IQ(p1),IQ(p2),d)مراجعه می‌شود و pاحتمال وقوع این حالت‌، به عناصر متناظر با دو پیکسل در P2افزوده می‌شود‌. به این ترتیب P2به صورت یک نمودار احتمال در می‌اید که نشان می‌دهد هر پیکسل با چه احتمالی می‌تواند متعلق به شی مورد نظر باشد‌. این کار برای تعداد محدودی از جفت‌ها (مثلاً 10nmکه nو mابعاد تصویرند) انجام می‌شود‌. P2در ابتدا نویزی است‌، به همین جهت یک فیلتر متوسط‌گیر روی ان اعمال می‌شود‌، تا هموار گردد‌. در گام بعد‌، تمام مقادیر احتمالی بر مقدار بیشینه تقسیم می‌شوند تا مقادیر در بازة صفر تا یک قرار بگیرند‌. در انتها با توجه به یک مقدار استانه (مثلاً 0.2) تصویر ماسک P2استانه‌گیری می‌شود و مقادیر بیش از استانه 1 و سایر مقادیر صفر می‌گردند‌. الگوریتم 4 - 2‌، نحوه ایجاد این ماسک را نشان می‌دهد‌.

Void LayoutCheking(CCH Cm, Quantized_Image IQ, Mask_Image M)

{

           for i=0 to 10 * IQ‌. width * IQ‌. height

            {

                           choose two random pixel such p1 , p2;

                                         M[p1] = M[p1] + Cm(p1‌. color, p2‌. color, distance(p1,p2));

                                         M[p2] = M[p2] + Cm(p1‌. color, p2‌. color, distance(p1,p2));

            }

           for any pixel such p in M do

                           if(M[p]>0‌. 1)

                                           M[p] = 1;

                            else

                                           M[p] = 0;

}

 

 

الگوریتم 4 - 2 - ایجاد ماسک دوم 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26