چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4 - 3 - 4 - 3 - ایجاد ماسک نهایی


با استفاده از دو ماسک P1و P2‌، ماسک نهایی یعنی Pمحاسبه می‌شود‌. هر عنصر از Pدر صورتیکه هر دو عنصر متناظر با ان از P1و P2مقدار یک داشته باشند‌، مقدار یک به خود می‌گیرد و در غیر اینصورت با صفر مقداردهی می‌شود‌. این کار‌، با استفاده از عملیات ANDمنطقی به سادگی قابل انجام است‌.

شکل 4 - 12 - الف - ماسک اول برای تصویر4 - 10 - (ب) ‌. ب - ماسک دوم ‌. ج - نمودار احتمالی ماسک دوم قبل از استانه‌گیری‌. د - ماسک نهایی (بخش‌های سیاه متعلق به هیچ یک از دو ماسک نیستند‌، بخش‌های خاکستری تنها به یکی تعلق دارند و بخش‌های سفید که ماسک نهایی را می‌سازند‌، متعلق به هر دو ماسک اول و دوم هستند)

 

پس از ایجاد ماسک نهایی‌، نواحی همبندی که می‌توانند شامل شی هدف باشند‌، مشخص شوند‌. برای این کار‌، ابتدا ماسک برای پیدا کردن نواحی همبند مورد جستجو قرار می‌گیرد‌. به ازای هر ناحیه‌، چنانچه تعداد پیکسل‌های ان بیشتر از استانه معینی (مثلاً 0.2 تعداد پیکسل‌های تصویر مدل) باشد‌، کوچک‌ترین مستطیلی که ان را در بر می‌گیرد را مشخص شده و به R‌، یعنی مجموعه نواحی که باید مورد جستجوی دقیق‌تر قرار گیرند‌، افزوده می‌شود‌.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26