پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4 - 3 - 7 - تست نرم افزار

پس از پیاده‌سازی متد‌، عملکرد و نتایج ان بر روی یک مجموعه عکس‌، مربوط به پرچم ایران‌ بررسی گردید. نتایج جدول‌، با ازمایش روی مجموعه‌ای شامل 30تصویر از پرچم ایران است‌. در این تصاویر به دنبال تصویر مدلی از پرچم ایران که در شکل 4 - 13 قابل مشاهده است‌، هستیم‌. تصویر مدل پرچم ایران دارای ابعاد100×57 می‌باشد‌. نتایج بدست امده با استفاده از نرم افزار طراحی شده‌، روی این مجموعه در جدول 4 - 2 امده است‌.

روشی که برای دسته بندی نتایج عددی حاصل‌، مورد استفاده قرار گرفته است‌، به صورت زیر است:

با اجرای نرم افزار روی تصویر مدل و هر یک از تصاویر موجود از مجموعه تصاویر‌، میزان کیفیت و مطلوب بودن نتیجه حاصل‌، توسط شخص تحلیل کننده و ازمون گر(به صورت subjective) سنجیده می‌شود‌. فرد ازمون گر‌، با توجه به این که چقدر محدوده شناسایی شده با مکان واقعیشی در تصویر مطابقت دارد و چند در صد ازشی به درستی شناسایی شده است‌، به عملکرد نرم افزار امتیاز می‌دهد‌.

جدول 4 - 2 - نتایج پیاده‌سازی روی مجموعه تصاویر پرچم ایران

کیفیت تشخیص

درصد تشخیص(برای تصاویر پرچم)

عالی

31.‌8%

خوب

40.9%

ضعیف

4.6%

عدم تشخیص

22.7%

 


شکل 4 - 13 - تصویر مدل از پرچم ایران

شکل 4 - 14 - نمونه هایی از عملکرد نرم افزار روی تصویر مدل پرچم ایران با کیفیت تشخیص الف - عالی ب - خوب ج - ضعیف

شکل 4 - 14 - نمونه هایی از عملکرد نرم افزار روی تصویر مدل پرچم ایران با کیفیت تشخیص

الف - عالی

ب - خوب

ج - ضعیف

د - عدم تشخیص

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26