پنج شنبه 3 تیر 1400 | Thursday 24 th of June 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1-2- شرح USE CASE ها
 • نامUSE CASE: ثبت عضو جدید
 • شرح مختصر(Short Discreption):

مشخصات افراد جهت صدور شماره عضویت و همچنین استفاده در  سایر جداول در جدول عضو ثبت و ذخیره می گردد.

 • جریان اصلی (MainFlow):

اپراتور فرم "ثبت عضو جدید" را از فرم اصلی منوی "ورود اطلاعات" انتخاب می‌کند.

فرم "ثبت عضو جدید" نمایش داده می‌شود.

در فرم نمایش داده شده "مشخصات افراد" وارد می‌شود.

برای تایید ثبت نام بر روی دکمه ادامه کلیک میکند.

کاربر بقیه اطلاعات را پر می کند.

فرم تایید و اطلاعات فرم درجدول "عضو" ثبت می‌شود و کد عضویت توسط سیستم به عضو جدید تعلق می گیرد.

 • جریان فرعی (Alternete Flow):

چنانچه "کد ملی" ناقص و یا تکراری وارد شود سیستم اخطار مناسب صادر می‌کند.

چنانچه کاربر نام و نام خانوادگی و شماره شناشنامه را وارد نکند سیستم اخطار می دهد.

چنانچه کاربر نوع ضویت فرد را مشخص نکند و سال عضویت را وارد نکند سیستم اخطار میدهد.

 • حالت قبلی((Pre Condition:

ندارد.

 • حالت بعدی((Post Condition:

چنانچه شخص با اتحادیه ارتباط ندارد باید مشخصات در قسمت عدم ارتباط تازه سازی شود

 • نام USE CASE: ویرایش اطلاعات مربوط به عضو جدید
 • شرح مختصر (Short Discreption):

اطلاعات جدول عضو که در DBثبت شده در صورت نیاز باید بتوان ویرایش نمود .

 • جریان اصلی (MainFlow):

اپراتور فرم "ویرایش عضو" را از فرم اصلی منوی "ویرایش" انتخاب می‌کند.

فرم جستجوی اطلاعات نمایش داده می‌شود. و شخص مورد نطر جستجو میشود.

در فرم نمایش داده شده با زدن دکمه جستجو "مشخصات عضو" مربوطه نمایش داده می‌شود.

لیست مربوط به نتاج جستجو باز میشود و کاربر باید سطر مورد نظر را  برای ویرایش انتخاب کند

فرم اصلی اطلاعات جهت ویرایش باز میشود وسپس دکمه ویرایش زده می شود.

فرم تایید و اطلاعات فرم در جدول"عضو" ثبت می‌شود.

 • جریان فرعی (Alternete Flow):

در صورت عدم انتخاب سطری برای ویرایش و زدن دکمه پیغام مناسب صادر میشود.

در صورت تغییر "شماره عضویت" سیستم اخطار می‌دهد.

 • حالت قبلی((Pre Condition:

اطلاعات درجدول عضو قبلا" وجود داشته باشد.

 • حالت بعدی((Post Condition:

ندارد.

 • نام USE CASE:حذف عضو
 • شرح مختصر (Short Discreption):

اطلاعات جدول عضو که  در DBذخیره  شده در صورت نیاز باید بتوان حذف نمود.

 • جریان اصلی(MainFlow):

   اپراتور فرم "ویرایش عضو" را از فرم اصلی منوی "ویرایش" انتخاب می‌کند.

فرم جستجوی اطلاعات نمایش داده می‌شود.

در فرم نمایش داده شده با زدن دکمه جستجو "مشخصات عضو" اطلاعات مربوطه نمایش داده می‌شود.

فرم تایید و اطلاعات فرم در جدول"عضو" ثبت می‌شود.

اطلاعات فرم ازجدول"عضو"حذف می‌شود.

 • جریان فرعی (Alternete Flow):

 قبل ازاینکه اطلاعات حذف شود سیستم اخطار می‌دهد.

 • حالت قبلی((Pre Condition:

اطلاعات درجدول عضو قبلا" وجود داشته باشد.

 • حالت بعدی((Post Condition:

ندارد.

 • نام USE CASE: ثبت اطلاعات فارغ التحصیلان
 • شرح مختصر (Short Discreption):

مشخصات افراد فارغ التحصیل و استفاده در  سایر جداول در جدول فارغ التحصیل ثبت و ذخیره می گردد.

 • جریان اصلی (MainFlow):

      اپراتور فرم "ثبت عضو جدید" را از فرم اصلی منوی "ورود اطلاعات" انتخاب می‌کند.

فرم "ثبت عضو جدید" نمایش داده می‌شود.

در فرم نمایش داده شده "مشخصات افراد" وارد می‌شود.

در صورتیکه“عدم ارتباط با اتحادیه“ زده شود دکمه فارغ التحصیل نمایش داده می شود.

بازدن دکمه فارغ التحصیل فرم فارغ التحصیل نمایش داده می شود.

کاربر اطلاعات مربوط به فارغ التحصیل را پر می کند.

فرم تایید و اطلاعات فرم درجدول "فارغ التحصیل" ثبت می‌شود.

 • جریان فرعی (Alternete Flow):

در صورت عدم ورود قبلی اطلاعات اصلی، اعم از کد ملی سیستم خطا می دهد..

در صورت تغییر کد عضویت سیستم پیغام خطا میدهد

 • حالت قبلی((Pre Condition:

جدول studentموجود باشد.

کدملی فرد قبلا وارد جدول studentشده باشد

 • حالت بعدی((Post Condition:

چنانچه شخص با اتحادیه ارتباط ندارد باید مشخصات ویرایش شود..

 • نام USE CASE: ویرایش اطلاعات مربوط به فارغ التحصیل
 • شرح مختصر (Short Discreption):

اطلاعات جدول فارغ التحصیل که در DBثبت شده در صورت نیاز باید بتوان ویرایش نمود .

 • جریان اصلی (MainFlow):

     اپراتور فرم "ویرایش اطلاعات" را از فرم اصلی منوی "فارغ التحصیلان" انتخاب می‌کند.

فرم مشاهده  اطلاعات فارغ التحصیلان نمایش داده می‌شود.

اپراتور یک سطر را از جدول انتخاب میکند

دکمه اصلاح زده میشود.

اطلاعات مربوطه را ویرایش ودکمه ویرایش زده می شود.

فرم تایید و اطلاعات فرم در جدول"فارغ التحصیل" ثبت می‌شود.

 

 • جریان فرعی (Alternete Flow):

در صورت عدم انتخاب سطر مورد نظر پیغام خطا صادر میشود.

 • حالت قبلی((Pre Condition:

اطلاعات درجدول فارغ التحصیل قبلا" وجود داشته باشد.

 • حالت بعدی((Post Condition:

ندارد.

 • نام USE CASE:حذف عضو
 • شرح مختصر (Short Discreption):

اطلاعات جدول عضو که  در DBذخیره  شده در صورت نیاز باید بتوان حذف نمود.

 • جریان اصلی (MainFlow):

      اپراتور فرم "ویرایش اطلاعات" را از فرم اصلی منوی "فارغ التحصیلان" انتخاب می‌کند.

فرم مشاهده  اطلاعات فارغ التحصیلان نمایش داده می‌شود.

عضو مورد نظر را انتخاب ودکمه حذف زده می شود.

اطلاعات فرم ازجدول"فارغ التحصیل"حذف می‌شود.

 • جریان فرعی (Alternete Flow):

قبل ازاینکه اطلاعات حذف شود سیستم اخطار می‌دهد.

 • حالت قبلی((Pre Condition:

اطلاعات درجدول فارغ التحصیل قبلا" وجود داشته باشد.

 • حالت بعدی((Post Condition:

ندارد.

 • نام USE CASE: ثبت انجمن اسلامی
 • شرح مختصر (Short Discreption):

انجمن اسلامی های مختلف درجدول انجمن اسلامی ثبت و ذخیره می گردد.

 • جریان اصلی (MainFlow):

      اپراتور فرم "ثبت انجمن اسلامی" را از فرم اصلی منوی "ورود اطلاعات" انتخاب می‌کند.

فرم ثبت انجمن اسلامی نمایش داده می‌شود.

در فرم نمایش داده شده اطلاعات مربوط به انجمن اسلامی ثبت می شود.

فرم تایید و اطلاعات فرم درجدول "انجمن اسلامی" ثبت می‌شود

 • جریان فرعی (Alternete Flow):

در صورت وجود نام اموزشگاه یکسان با اطلاعات قبلی سیستم خطا می دهد

 • حالت قبلی((Pre Condition:

شهر و شهرستان مربوطه قبلا در جدول شهر ثبت شده باشند.

 • حالت بعدی((Post Condition:

ندارد.

 • نام USE CASE: ثبت مشخصات شهر و استان
 • شرح مختصر (Short Discreption):

استانهای مختلف شهر و شهرستانهای ان  DBثبت و ذخیره می گردد.

 • جریان اصلی (MainFlow):

     اپراتور فرم "ثبت شهر" را از فرم اصلی منوی "ورود اطلاعات" انتخاب می‌کند.

فرم ثبت شهر نمایش داده می‌شود.

در فرم نمایش داده شده اطلاعات مربوط به استانها و شهرها ثبت می شود.

فرم تایید و اطلاعات فرم درجدول "شهر" ثبت می‌شود

 • جریان فرعی (Alternete Flow):

ندارد.

 • حالت قبلی((Pre Condition:

ندارد.

 • حالت بعدی((Post Condition:

ندارد.

 • نام USE CASE: ثبت مقطع تحصیلی
 • شرح مختصر (Short Discreption):

مقاطع مختلف تحصیلی درجدول مقاطع ثبت و ذخیره می گردد

 • جریان اصلی (MainFlow):

      اپراتور فرم "ثبت مقاطع تحصیلی" را از فرم اصلی منوی "ورود اطلاعات" انتخاب می‌کند.

فرم ثبت مقطع نمایش داده می‌شود.

در فرم نمایش داده شده اطلاعات مربوط به مقاطع مختلف ثبت می شود.

فرم تایید و اطلاعات فرم درجدول "مقطع" ثبت می‌شود

 • جریان فرعی (Alternete Flow):

ندارد.

 • حالت قبلی((Pre Condition:

ندارد.

 • حالت بعدی((Post Condition:

ندارد.

 • نام USE CASE: ثبت یادداشت
 • شرح مختصر (Short Discreption):

یادداشت هایی که به مدارس فرستاده می شود درجدول یادداشت ثبت و ذخیره می گردد.

 • جریان اصلی (MainFlow):

     اپراتور فرم "ثبت یادداشت" را از فرم اصلی منوی "ورود اطلاعات" انتخاب می‌کند.

فرم ثبت یادداشت نمایش داده می‌شود.

در فرم نمایش داده شده تاریخ و زمان و موضوع یادداشت ثبت می شود.

فرم تایید و اطلاعات فرم درجدول "یادداشت" ثبت می‌شود

 • جریان فرعی (Alternete Flow):

ندارد.

 • حالت قبلی ((Pre Condition:

ندارد.

 • حالت بعدی((Post Condition:

ندارد.

 • نام USE CASE: ثبت نوع عضویت
 • شرح مختصر (Short Discreption):

نوع عضویت درجدول نوع عضو ثبت و ذخیره می گردد.

 • جریان اصلی (MainFlow):

      اپراتور فرم "ثبت نوع عضویت" را از فرم اصلی منوی "ورود اطلاعات" انتخاب می‌کند.

فرم ثبت نوع عضویت نمایش داده می‌شود.

در فرم نمایش داده شده نوع عضویت ثبت می شود.

فرم تایید و اطلاعات فرم درجدول "نوع عضو" ثبت می‌شود

 • جریان فرعی (Alternete Flow):

ندارد.

 • حالت قبلی((Pre Condition:

ندارد.

 • حالت بعدی((Post Condition:

ندارد.

 • نام USE CASE: ثبت دفترچه تلفن
 • شرح مختصر (Short Discreption):

تلفنهای دانش اموزان درجدول تلفن ثبت و ذخیره می گردد.

 • جریان اصلی (MainFlow):

      اپراتور فرم "دفترچه تلفن" را از فرم اصلی منوی "ورود اطلاعات" انتخاب می‌کند.

فرم دفترچه تلفن نمایش داده می‌شود.

در فرم نمایش داده شده شماره تلفنهای افراد ثبت می شود.

فرم تایید و اطلاعات فرم درجدول "تلفن" ثبت می‌شود.

 

 • جریان فرعی (Alternete Flow):

شماره تلفنهایی که در جدول دانش اموز قرار دارد در جدول تلفن ذخیره می شود.

 • حالت قبلی((Pre Condition:

مشخصات افراد باید قبلاَ در جدول دانش اموز موجود باشد.

 • حالت بعدی((Post Condition:

ندارد.

 • نام USE CASE: تهیه نسخه پشتیبان
 • شرح مختصر (Short Discreption):

کاربر ارشد برای محافظت از اطلاعات باید از بانک اطلاعات نسخه پشتیبان تهیه کند.

 • جریان اصلی (MainFlow):

      کاربر ارشد فرم "پشتیبان گیری" را از فرم اصلی منوی "پشتیبان گیری" انتخاب می‌کند.

فرم پشتیبان گیری نمایش داده می‌شود.

در فرم نمایش داده شده ادرس ذخیره سازی بانک را مشخص می کند.

فرم تایید و از بانک اطلاعاتی پشتیبان تهیه می شود.

 • جریان فرعی (Alternete Flow):

ندارد.

 • حالت قبلی((Pre Condition:

بانک اطلاعاتی از قبل وجود داشته باشد.

 • حالت بعدی((Post Condition:

ندارد.

 • نام USE CASE: جستجوی کامل و چاپ کارت
 • شرح مختصر (Short Discreption):

     هنگام صدور کارت عضو خاص و یا مشاهده اطلاعات فرد خاصی با استفاده از سایر مشخصه های وی- در صورت وجود- کاربر گزینه جستجو را انتخاب میکند

 • جریان اصلی (Main Flow:(

     اپراتور از قسمت منوی فرم اصلی بخش جستجوی کامل  و چاپ کارت را باز می کند .

اطلاعات در دسترس جهت جستجو در فرم درج می شود

از جدول دانش اموز تمام اعضای مرتبط با ویژگیهای جستجو شده نمایش داده می شود

اپراتور در صورت نیاز به چاپ کارت یکی از گزینه های صدور کارت با زمینه انتخابی و بدون زمینه انتخاب میکند

در صورت انتخاب چاپ کارت با زمینه انتخابی، پس زمینه کارت را با زدن دکمه انتخاب زینه از فایل مورد نظر انتخاب میکند.

فرم تعداد چاپ کارت نمایش داده می شود

دکمه چاپ کارت زده میشود

 • جریان فرعی (Alternete Flow):

چنانچه چاپ کارت مربوط به شورای استان و مجمع باشد، پیام عدم دسترسی صادر میشود

 • حالت قبلی((Pre Condition:

جدول دانش اموز قبلاً ایجاد شده باشد  و مشخصات عضو در ان ذخیره شود.

 • حالت بعدی((Post Condition:

بازگشت دوباره به صفحه صورت میگیرد.

 • نام USE CASE: صدور کارت انتخابی
 • شرح مختصر (Short Discreption):

اپراتوز در صورت نیاز به صدرو کارتهای خاص و انتخابهای خاص از این گزینه استفاده می کند

 • جریان اصلی Main Flow:

     اپراتور از قسمت منوی فرم اصلی بخش صدور کارت انتخابی را باز می کند. را باز می کند .

اطلاعات موجود، جهت جستجو در فرم درج می شود

لیست تمام اعضای مرتبط با ویژگیهای جستجو شده از جدول studentنمایش داده می شود

اپراتور از لیست مورد نظر گزینه های خود را انتخاب میکند

با کلیک بر روی دکمه انتقال به جدول اطلاعات  برای تثبیت به جدول دوم منتقل میشود.

اپراتور در صورت نیاز به چاپ کارت یکی از گزینه های صدور کارت با زمینه انتخابی و بدون زمینه انتخاب میکند

در صورت انتخاب چاپ کارت با زمینه انتخابی، پس زمینه کارت را با زدن دکمه انتخاب زمینه از فایل مورد نظر انتخاب میکند.

فرم تعداد چاپ کارت نمایش داده می شود

دکمه چاپ کارت زده میشود

دستگاه در صورت اتصال به پرینتر به چاپ کارت میپردازد.

 

 • جریان فرعی (Alternete Flow):

چنانچه چاپ کارت مربوط به شورای استان و مجمع باشد، پیام عدم دسترسی صادر میشود

 • حالت قبلی((Pre Condition:

جدول studentقبلاً ایجاد شده باشد  و مشخصات عضو در ان ذخیره شود.

 • حالت بعدی((Post Condition:

تازه سازی جدول و شروع دوباره عملیات

 • نام USE CASE: حذف گروهی
 • شرح مختصر (Short Discreption):

      اپراتو در صورت نیاز به حذف همزمان تعداد خاصی از اعضا که قابل انتخاب از حوزه های مختلف استانی و یا انواع مختلف عضویت ها باشند از این گزینه استفاده می کند

 • جریان اصلی (Main Flow):

      اپراتور از قسمت منوی فرم اصلی بخش حذف گروهی را باز می کند

اطلاعات مد نظر، جهت جستجو در فرم درج می شود

لیست تمام اعضای مرتبط با ویژگیهای جستجو شده از جدول studentنمایش داده می شود

اپراتور از لیست مورد نظر گزینه های خود را انتخاب میکند

با کلیک بر روی دکمه انتقال به جدول اطلاعات  برای تثبیت به جدول دوم منتقل میشود.

اپراتور پس از اطمینان از صحت اعضای انتخابی بر روی دکمه حذف گروهی کلیک میکند

پیغامی مبنی بر تاکید حذف اطلاعات از کاربر پرسبده میشود

پس از تایید پیغام توسط کاربر،کلیه اطلاعات از بانک داده حذف میشود.

 • جریان فرعی (Alternete Flow):

در صورت عدم اتصال دستگاه به پریتتر پیغام خطا صادر میشود.

حالت قبلی((Pre Condition:

جدول studentقبلاً ایجاد شده باشد  و مشخصات عضو در ان ذخیره شود.

 • حالت بعدی((Post Condition:

تازه سازی جدول و شروع دوباره عملیات

 • نام USE CASE: گزارشگیری از انواع عضویت ها
 • شرح مختصر (Short Discreption):

     اپراتو در صورت نیاز به اطلاعات کامل از کلیه اعضای فعال در سمتها و عضویتهای مختلف و مشاهده و مقایسه انها از این گزارش استفاده میکند

 • جریان اصلی (Main Flow :(

    اپراتور از قسمت منوی فرم اصلی بخش گزارشگیری  را باز می کند

اپراتور از داخل این فرم گزینه مریوط به انواع عضویت ها را انتخاب میکند

در فرم نمایش داده شده، بر روی یکی از Raidio Bottom  کلیک میکند

بر روی گزینه تهیه گزارش کلیک میکند

گزارش بر روی فرم پس از مدتی نمایش داده می شود

اپراتور در صورت درخواست با انتخاب گزینه پیرینت و یا گزینه Exportمیتواند داده های مد نظر خود را مشاهده کند

در صورت اتصال دستگاه به پریتتر گزارشات پرینت گرفته میشود

 • جریان فرعی (Alternete Flow):

  در صورت عدم اتصال دستگاه به پریتتر پیغام خطا صادر میشود.

 • حالت قبلی((Pre Condition:

  جدول studentقبلاً ایجاد شده باشد  و مشخصات عضو در ان ذخیره شود و همچنین است جدول انواع عضویتها

 • حالت بعدی((Post Condition:

   ندارد

نکته :

      برای رعایت اختصار از توضیح سایر  در این مستند خودداری می نماییم. لذا USE CASEهای مربوط به سایر گزارشگیریها و یا گزینه های مربوط فارغ اتحصیلان و ...  نیز مطابق انچه گفته شد می باشد 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26