جمعه 17 اردیبهشت 1400 | Friday 7 th of May 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1- بخش اول(طراحی و شرح جداول)
 • جدول رمز ورود:

این جدول برای ورود کاربر به سیستم طراحی شده است. کلمه ی عبور ورمز ورود و سطح دسترسی کاربران در این جدول قرار دارد. کاربر با وارد کردن  کلمه ی عبور ورمز ورود خود، سیستم انها را با جدول مقایسه کرده ودر صورت مطابقت اجازه ی ورود به سیستم به کاربر داده می شود. در این جدول نام کاربری به عنوان کلید اصلی انتخاب شده است و همچنین در این جدول امکان اضافه  وحذف کاربر وهمچنین تغییر رمز و سطح دسترسی وجود دارد.

فیلدهای این جدول عبارتند از: نام کاربری, رمز عبور و سطح دسترسی

جدول3-1- رمز ورود

                                                      جدول3-1- رمز ورود

 • جدول اشتغال:

دراین جدول شغل افراد وارد میشود که برای هر شغل یک شناسه مشخص وجود دارد که از طریق id  با جدول فارغ التحصیلان ارتباط بزقرار میکند..

فیلدهای این جدول عبارتند از:کد شغل و نام شغلش

جدول3-2- اشتغال

                                                 جدول3-2- اشتغال

 • جدول رشته:

دراین جدول رشته  افراد وارد میشود که برای هر رشته یک شناسه مشخص وجود دارد. این جدول از طریق فیلد idبا جدول دانش اموز ارتباط برقرار می کند.

فیلدهای این جدول عبارتند از:کد رشته و نام رشته

                                                                        جدول3-3- رشته

جدول3-3- رشته

 • جدول دانش اموز:

مشخصات دانش اموزان توسط اپراتور از طریق فرم در این جدول ذخیره می شود. در این جدول کد ملی  و نام و نام خانوادگی به عنوان کلیدهای اصلی می باشد.

فیلدهای این جدول عبارتند از: کد ملی، نام ، نام خانوادگی، نام پدر ، محل صدور شناسنامه و تاریخ تولد, کدپستی, رشته, تاریخ عضویت,معدل سالهای مختلف(هرکدام یک فیلد),ایمیل, تلفن, ادرس, جنسیت,کد استان, کد شهرستان, کد شهر, کد اموزشگاه, منطقه, وضعیت ارتباط,سال پایان ارتباط و...

این جدول تقریبا با تمامی جداول دیگر ارتباط برقرار می کند.

به طور مثال از طریق فیلد reshteh  با جدول رشته ارتباط برقرار میکند. از طریق فیلد jens  با جدول جنسیت ارتباط دارد..

از طریق فیلد code_osatn  با جدول استان ارتباط دارد. از طریق فیلد no_ozviatبا جدول نوع عضویت ارتباط دارد و

 از طریق فیلد ertebatبا جدول وضعیت ارتباط متصل است و...

جدول3-4- دانش اموز

 

 • جدول فارغ التحصیل:

مشخصات فارغ التحصیل توسط اپراتور از طریق فرم ثبت اطلاعات فارغ التحصیل در این جدول ذخیره می شود. در این جدول کد ملی به عنوان کلید اصلی می باشد. از اطلاعات این جدول دربقیه فرمها استفاده می شود.

این جدول نیز از طریق فیلد

فیلدهای این جدول عبارتند از: کد ملی، نام ، نام خانوادگی، نام پدر ،سال پایان ارتباط,وضعیت اشتغال,معدل دیپلم, تلفن, رشته,شهرستان واستان

جدول3-5- فارغ التحصیل

جدول3-5- فارغ التحصیل

 

 • جدول شهر:

دراین جدول  مشخصات استان و شهر و شهرستانهای ان وارد میشود که هرکدام کدمشخصی دارند و درجدول های دیگر از کد انها استفاده میشود..این جدول با جدول استان  ارتباط دازد. فیلدهای این جدول عبارتند از:نام شهر, کد شهر, نام شهرستان, کد شهرستان, نام استان, کد استان

                                                                            جدول3-6- شهر

 • جدول مقطع تحصیلی:

     دراین جدول مقاطع مختلف تحصیلی وارد میشود که برای هر مقطع یک کد وجود دارد که  از این کد در جدول دانش اموز  استفاده میشود.

     فیلدهای این جدول عبارتند از:کد مقطع و مقطع

جدول3-7- مقطع تحصیلی

 • جدول نوع اموزشگاه:

     دراین جدول انواع اموزشگاههای مختلف مانند دو.لتی غیر انتفاعی،  شبانه- تیزهوشان و..که در سیستم اموزش و پرورش وجود وارد میشود که برای نوع  یک کد وجود دارد.از این کد در جداول دیگر از جمله جدول دانش اموز و جدول انجمن استفاده میشود.

     فیلدهای این جدول عبارتند از:کد اموزشگاه و نام اموزشگاه

جدول3-8-نوع اموزشگاه

 • جدول جنس اموزشگاه

     دراین جدول جنسیت اموزشگاههای مختلف وارد میشود که برای هرنوع  یک کد وجود دارد.از این کد درجدول دانش اموز و جدول انجمن استفاده میشود.

    فیلدهای این جدول عبارتند از:کد جنسیت و جنس                                         

جدول3-9- جنس اموزشگاه

 • جدول نوع عضویت:

     دراین جدول انواع عضویت وارد میشود که برای هر نوع  یک کد وجود دارد که  از این کد  جدول دانش اموز استفاده میشود.

    فیلدهای این جدول عبارتند از:کد عضویت و نوع عضویت

جدول3-10- نوع عضویت

 • جدول کشور

     دراین جدول  مشخصات استان و شهر و شهرستانهای ان وارد میشود که هرکدام کدمشخصی دارند و درجدول های دیگر از کد انها استفاده میشود..این جدول با جدول شهر، دانش اموز و فارغ التحصیل و انجمن اسلامی از طریق فیلد codeارتباط دازد. فیلدهای این جدول عبارتند از:نام شهر, کد شهر, نام شهرستان, کد شهرستان, نام استان, کد استان

 

جدول3-11- کشور

 • جدول مقطع 2:

     دراین جدول مقاطع مختلف تحصیلی در دوان دانشگاه وارد میشود که برای هر مقطع یک کد وجود دارد که  از این کد در جداول فارغ التحصیل استفاده می شود  استفاده میشود.

    فیلدهای این جدول عبارتند از:کد مقطع و مقطع

 

جدول3-12- مقطع2

 • جدول انجمن اسلامی:

       مشخصات هر انجمن توسط اپراتور از طریق فرم ثبت اطلاعات انجمن اسلامی در این جدول ذخیره می شود. از اطلاعات این جدول دربقیه فرمها استفاده می شود.این جدول نیز از طریق فیلدcode  با جدول دانش اموز ارتباط دارد و از طریق فیلد noeبا جدول نوع اموزشگاه و از طریق فیلد jensiatبا جنسیت اموزشگاه از طریق code1با جدول استان در ارتباط است

جدول3-13- انجمن اسلامی

 • جدول جنس:

   دراین جدول جنسیت اعضاوارد میشود که برای هرنوع  یک کد وجود دارد.از این کد درجدول دانش اموز استفاده میشود.

فیلدهای این جدول عبارتند از:کد جنسیت و جنس

جدول3-14- جنس

 • جدول تلفن:

    دراین جدول  شماره تلفن و ادرس افراد نگهداری می شود شود. این جدول ارتباطی با جداول دیگر ندارد

فیلدهای این جدول عبارتند از: کد ملی, شماره تلفن ثابت, شماره همراه, شماره محل کار, ادرس, ایمیل

جدول3-14- جنس

 • جدول یادداشت:

دراین جدول یادداشت هایی که در زمان کاربری احتیاج به ثیت یا یاداوری انها ضروری است، ثبت میشود.

فیلدهای این جدول عبارتند از:تاریخ, ساعت, موضوع و متن یادداشت و گروه

جدول3-16- یادداشت                         جدول3-16- یادداشت

 • جدول سوالات :

انواع فعالیتهای مختلف فرهنگی و علمی اعضای دانش اموزان توسط اپراتور از طریق فرم ثبت عضو در این جدول ذخیره می شود.

فیلدهای این جدول عبارتند از: کد ملی، نام ، نام خانوادگی، نام پدر ، محل صدور شناسنامه و تاریخ تولد, کدپستی, رشته, تاریخ عضویت,معدل سالهای مختلف(هرکدام یک فیلد),ایمیل, تلفن, ادرس, جنسیت,کد استان, کد شهرستان, کد شهر, کد اموزشگاه, منطقه, وضعیت ارتباط,سال پایان ارتباط و...

این جدول از طریق فیلد code_melliبا جدول دانش اموز ارتباط برقرار میکند. از طریق فیلد jens  با جدول جنسیت ارتباط دارد..

از طریق فیلد osatn  با جدول استان ارتباط دارد. از طریق فیلد no_ozviatبا جدول نوع عضویت ارتباط دارد

جدول3-17-سوالات

 • جدول وضعیت ارتباط:

    دراین جدول وضعیت ارتباط اعضا با مجموعه مورد نظر اعم از ارتباط و عدم ارتباط و فوت و..  وارد میشود که برای هرنوع  یک کد وجود دارد.از این کد درجدول دانش اموز استفاده میشود.

    فیلدهای این جدول عبارتند از:کد و وضعیت ارتباط

جدول3-18- وضعیت ارتباط

 • جدول کارت :

      این جدول زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که بخواهیم برای اعضا چاپ کارت انجام بدهیم.

      این جدول از طریق فیلد code_melliبا جدول دانش اموز ارتباط برقرار میکند. از طریق فیلد image  با جدول دانش اموز ارتباط دارد... از طریق فیلد code_ozviatبا جدول نوع عضویت ارتباط دارد

     چاپ کارت همزبان برای رو فرد انجام میشود.

جدول3-19- کارت

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26