سه شنبه 22 آبان 1397 | Tuesday 13 th of November 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-2- نمودارهایsequence

نمودارهای Sequenceبرای نشان دادن جریان عملیات در یک Use Caseاستفاده می شوند. کاربران می توانند به این نمودارها نگاه کنند و مشخصات پردازش هایشان را ببینند و تحلیلگران جریان پردازش را در نمودار نمودارuse caseمربوط به کاربر سایترامی بینید: (شکل 3-2 را ببینید)

در ادامه نمودارهای Sequenceاورده شده است:

الف : نمودارهای مربوط به مدیر سایت:

-  نمودار  sequenceمربوط به مدیریت فروش مدیر سایت:(شکل 3-4 را ببینید)

شکل 3 – 4 - sequence مدیریت فروش مدیر سایت

 

شکل 3 – 4 -  sequenceمدیریت فروش مدیر سایت

-  نمودار  sequenceمربوط به دریافت سفارش توسط مدیر سایت:(شکل 3-5 را ببینید)

شکل 3 – 5 - sequence دریافت سفارش توسط مدیر سایت

 

شکل 3 – 5 -  sequenceدریافت سفارش توسط مدیر سایت

-  نمودار  sequence مربوط به تماس با مشتری توسط مدیر سایت : (شکل 3-6 را ببینید)

شکل 3 – 6 - sequence تماس با مشتری توسط مدیر سایت

 

شکل 3 – 6 -  sequenceتماس با مشتری توسط مدیر سایت

-  نمودار  sequence مربوط به فرستادن کالا توسط مدیر سایت:(شکل 3-7 را ببینید)

شکل 3 – 7 - sequence فرستادن کالا توسط مدیر سایت

 

شکل 3 –7 -  sequenceفرستادن کالا توسط مدیر سایت

شکل 3 – 8 - sequence دریافت وجه مدیر سایت

 

-  نمودار  sequence مربوط به دریافت وجه مدیر سایت:(شکل 3-8 را ببینید)

شکل 3 – 8 -  sequenceدریافت وجه مدیر سایت

-  نمودار  sequence مربوط به درج مشخصات فیلم جدید:(شکل 3-9را ببینید)

شکل 3 – 9 - sequence درج مشخصات فیلم جدید مدیر سایت

شکل 3 – 9 -  sequenceدرج مشخصات فیلم جدید مدیر سایت

-  نمودار  sequence مربوط به ویرایش فیلم  مدیر سایت:(شکل 3-10 را ببینید)

شکل 3 – 10 - sequence ویرایش فیلم مدیر سایت

شکل 3 – 10 -  sequenceویرایش فیلم  مدیر سایت

-  نمودار  sequence مربوط به حذف فیلم  مدیر سایت : (شکل 3-11 را ببینید)

شکل 3 – 11 - sequence حذف فیلم مدیر سایت

شکل 3 –11 -  sequenceحذف فیلم  مدیر سایت

-  نمودار  sequence مربوط به درج خبر جدید  مدیر سایت : (شکل 3-12 را ببینید)

شکل 3 – 12 - sequence درج خبر جدید مدیر سایت

شکل 3 – 12 -  sequenceدرج خبر جدید  مدیر سایت

-  نمودار  sequence مربوط به ویرایش خبر  مدیر سایت : (شکل 3-13 را ببینید)

شکل 3 – 13 - sequence ویرایش خبر مدیر سایت

شکل 3 – 13 -  sequenceویرایش خبر  مدیر سایت

-  نمودار  sequence مربوط به  حذف خبر  مدیر سایت : (شکل 3-14 را ببینید)

شکل 3 –14 - sequence حذف خبر مدیر سایت

شکل 3 –14 -  sequenceحذف خبر  مدیر سای

ب : نمودارهای مربوط به مشتری:

-  نمودار  sequence مربوط به نحوه خرید فیلم توسط مشتری:( شکل 3-15 را ببینید)

شکل 3 – 15- sequence نحوه خرید فیلم توسط مشتری

شکل 3 – 15- sequenceنحوه خرید فیلم توسط مشت

-  نمودار  sequence مربوط به جستجوی فیلم توسط مشتری:(شکل 3-16 را ببینید)

شکل 3 – 16 - sequence جستجوی فیلم توسط مشتری

 

شکل 3 – 16 -  sequenceجستجوی فیلم توسط مشتری

-  نمودار  sequence مربوط به قرار دادن فیلم در سبد خرید مشتری:(شکل 3-17 را ببینید)

شکل 3 – 17 - sequence قرار دادن فیلم در سبد خرید مشتری

شکل 3 – 17 -  sequenceقرار دادن فیلم در سبد خرید مشتری

-  نمودار  sequence مربوط به تایید سفارش توسط مشتری:(شکل 3-18 را ببینید)

شکل 3 – 18 –sequence تایید سفارش توسط مشتری

شکل  3 – 18 –sequence  تایید سفارش توسط مشتری

-  نمودار  sequence مربوط به مشاهده اخبار توسط  مشتری:(شکل 3-19 را ببینید)

شکل3 – 19 -  sequence مشاهده اخبار توسط مشتری

شکل3 – 19 -    sequenceمشاهده اخبار توسط  مشتری

-  نمودار  sequence مربوط به تماس با مدیر سایت مشتری:(شکل 3-20 را ببینید)

شکل 3 – 20 - sequence تماس با مدیر سایت مشتری

شکل 3 – 20 -  sequenceتماس با مدیر سایت مشتر

ج : نمودارهای مربوط به مامور پست:

-  نمودار  sequence مربوط به تحویل کالا توسط مامور پست:(شکل 3-21 راببینید)

شکل 3 – 21 – sequence مربوط به تحویل کالا توسط مامور پست

شکل  3 – 21 –sequence  مربوط به تحویل کالا توسط مامور پست

-  نمودار  sequence مربوط به دریافت وجه از مشتری توسط مامور پست:(شکل 3-22 را ببینید)

شکل 3 – 22 - sequence دریافت وجه از مشتری توسط مامور پست

شکل 3 – 22 -  sequenceدریافت وجه از مشتری توسط مامور پست

-  نمودار  sequence مربوط به تحویل وجه به مدیر سایت توسط مامور پست: (شکل 3-23 راببینید)

شکل 3-23- sequence تحویل وجه به مدیر سایت توسط مامور پست

شکل  3-23- sequenceتحویل وجه به مدیر سایت توسط مامور پست

 

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26