یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-1 ابزار تحلیل سیستم

زبان یکپارچه ی مدل سازی یا "یوام ال"[1]زبانی است برای مشخص سازی،ساخت ،مجسم سازی و مستند سازی دستاورد های یک سیستم متمرکز نرم افزاری است. ابداع کنندگان "یوام ال" برفرایند توسعه ای تاکید می کنند که مورد کاربر گرا،معماری گرا،تکراری و افزایشی است.یو ام ال یک زبان مدلسازی را مشخص می کند که  اتفاق نظر جماعت شی گرا بر مفاهیم اساسی مدلسازی است.

زبان یکپارچه ی مدل سازی یا "یوام ال" محصول جریانات یکپارچه سازی است که به دنبال "جنگ متدها" اغاز شد. Rumbough، طراح متدلوژی OMTبه شرکت Rationalکه متعلق به Boochبود پیوست و ان ها تلاش خود را برای ایجاد یک زبان مدل سازی شی گرای متحدالشکل به کار گرفتند. ترکیب دو متدلوژی و ایجاد زبانUMLاعتبار ویژه ای به ان بخشید.

درسال 1995، شرکت Rationalاماده بود تا اولین مستندات UML(نسخه 0.8) را ارایه کند، اما در یک اقدام ناگهانی امتیاز شرکت Jacobsonرا که مالک Objectoryبود، خریداری کرد. پس از این اقدام، شرکت Rationalبا ترکیب سه متدلوژی سطح بالا قادر به ارایه ی یک استاندارد در روش های شی گرا بود. این نوشتار به بررسی مبانی فلسفی و عملیاتی این زبان می پردازد. متاسفانه هنگاهی که از "یوام ال" سخن به میان می اید صحبت ها با یوزکیس دیاگرام و سایر نمودارهای ان اغاز و به پایان می رسد و به مبانی فلسفی و اساسی ان توجهی نمی شود. از این رو در این مقاله پیش از معرفی نمودارهای این زبان به بررسی مفروضات اساسی این زبان پرداخته می شود.

 [1]-  UML 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26