چهارشنبه 5 تیر 1398 | Wednesday 26 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-1-1 مبانی فلسفی و معماری UML

    "یو ام ال" چارچوب مفهومی مدل سازی است که از چهار لایه و یا چهار سطح تجرید و انتزاع تشکیل شده است:

1- لایه ماورای ماورای مدل ها[1]

این لایه شامل عناصر اصلی و اساسی یو ام ال می شود. مفهوم "چیز" [2] نشان دهنده هر چیزی است که قابل تعریف است و این سطح تجرید برای رسمی سازی نشانه های زبانی یک مفهوم و تعریف زبان برای مشخص ساختن ماورای مدل ها به کار می رود.

 2-لایه ماورای مدل ها

این لایه عناصر سازنده "یوام ال" را دربر می گیرد شامل مفاهیم پارادیم های شی گرایی و کامپوننت گرایی. هر مفهوم در این سطح یک "نمونه"[3]  از مفهوم چیز در ماورای ماورای مدل هاست و این سطح تجرید برای رسمی سازی نشانه های زبانی یک مفهوم و تعریف زبان برای مشخص ساختن مدل ها به کار می رود.

3- لایه مدل ها

این لایه مدل های "یو ام ال" را دربرمی گیرد. این سطح، سطحی است که در ان مسایل و راهکارها ویل سیستم ها شکل می گیرند. هر مفهوم در این سطح یک "نمونه" از سطح ماورای مدل ها است و این سطح تجرید برای رسمی سازی نشانه های زبانی یک مفهوم و تعریف زبان برای بیان عبارت در مورد یک موضوع به کار می رود. این سطح، سطح کلاس یا سطح نوع نامیده می شود.

4- لایه مدل های کاربر

این سطح شامل عناصری می شود که مدل های "یو ام ال" را تمثیل می کند. هر مفهوم در این سطح یک نمونه از سطح مدل هاست. این سطح، سطح شی یا نمونه نیز نامیده می شود.[1]-  meta-metamodel

[2]-  Thing

[3]-  Instance 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26