چهارشنبه 5 تیر 1398 | Wednesday 26 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-1-2 نماهای معماری UML

     هنگامی که برای یک ساختمان نقشه ای طراحی می شود برحسب ضرورت این ساختمان از زوایای مختلف به تصویر کشید می شود. برای مثال در نقشه نمای بیرونی غربی، نمای بیرونی شرقی و نظایر ان طراحی می شود و یا نقشه ی اسکلت فلزی ان ترسیم می شود. مدل سازی و طراحی سیستم نیز از این قاعده مستثنا نیست. در زبان مدل سازی "یوام ال این امکان وجود که سیستم را از زوایای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. در یو ام ال به هریک از این زوایای دید نما و نمای معماری گفته می شود. یا نماهای معمارانه مدل ها و دانش مربوط به سیستم را از زوایای مختلف نمایش می دهند. هر دیدگاه از لحاظ معماری نشان دهنده ی تمرکز بر جهت خاصی است.

زبان "یو ام ال" نمای معمارانه زیر را شامل می شود:

1- معماری از دیدگاه کاربر

این دیدگاه نشان دهنده ی مساله و یا راهکار از زاویه ی دید کسی است که مساله متعلق به اوست. این نما را نمای سناریو و یا نمای یوزکیس نیز می نامند.

2-معماری با دیدگاه ساختاری

این نمای ابعاد ساختاری مساله را نمایش می دهد و به نمای استاتیک و یا نمای منطقی نیز شهرت دارد.

3- معماری با دیدگاه رفتاری

این نمای ابعاد رفتاری مساله و راهکاری را نمایش می دهد و به نماهای پویا، هم زمان، مشارکتی و فرایندی نیز شهرت دارد.

4-معماری از دیدگاه پیاده سازی

این نما ابعاد رفتاری و ساختاری مساله و راهکاری را نمایش می دهد و به نماهای کامپوننت و توسعه نیز شهرت دارد.

5-معماری از دیدگاه محیطی

این نمای ابعاد رفتاری و ساختاری مساله و راهکاری را در جایی که سیستم باید محقق شود، به نمایش می گذارد و به نماهای کامپوننت و توسعه نیز شهرت دارد.

6-سایر دیدگاه ها

دیدگاه های دیگر نیز در صورت لزوم قابل تعریف و قابل به کارگیری هستند. دیدگاه های معماری، نشان دهنده ی تمرکز بر زوایای خاصی از مساله یا راهکار (به ویژه از دیدگاه ذی نفعان) است.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26