چهارشنبه 5 تیر 1398 | Wednesday 26 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-1-3 نمودارهای UML

    نمودارهای پدیده ها را به زبانی قابل فهم ترسیم می کنند. نمودارهای مهم UMLعبارتند از :

1- مدلسازی از دیدگاه کاربر

یوزکیس[1]  دیاگرام ها کارکرد یک سیستم را به تصویر می کشند.

2- مدلسازی با دیدگاه ساختاری

کلاس  دیاگرام ها ساختار ایستا و استاتیک سیستم را به تصویر می کشند

نمودارهای شی نیز ساختار استاتیک سیستم را در یک لحظه خاص به تصویر می کشند.

3- مدلسازی با دیدگاه رفتاری

نمودارهای توالی[2]  ، تعامل و ارتباط میان عناصر سیستم را نشان می دهند

نمودارهای همکاری[3]  نیز تعامل عناصر سیستم را از لحاظ زمانی و مکانی به تصویر می کشند.

نمودارهای حالت[4]  ، شرایط وضعیت و پاسخ عناصر سیستم را به تصویر می کشند

نمودارهای فعالیت[5]  فعالیت هریک از عناصر سیستم را به تصویر می کشند

4-  مدلسازی از دیدگاه پیاده ساز سیستم

نمودارهای کا مپوننت[6]  ، سازمان اجزایی که یک سیستم را شکل می دهند را به تصویر می کشد.

5-  مدلسازی با دیدگاه محیطی

نمودارهای استقرار پیکر بندی یک سیستم را نمایش می دهند.

6- سایر نمودارها نیز هرجا که لازم باشند، می توان تعریف و استفاده نمود.

 

 [1]-  Use Case

[2]-  Sequence

[3]-  Collaboration

[4]- Statement

[5]- Activity

[6]-  Component 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26