یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-3-2 مزایای سیستم پایگاه داده

پایگاه داده ها،مجموعهایاستازدادههایذخیرهشدهوپایا(درموردانواعموجودیتهاییکمحیط عملیاتیوارتباطاتبینانها)بصورتمجتمعومبتنیبریکساختار،تعریفشدهبطورصوریباحداقلافزونگی، تحتمدیریتیکسیستمکنترلمتمرکز،مورداستفادهیکیاچندکاربر،بطوراشتراکیوهمزمان.

با این تعریف می توان به مهم ترین مزیتهای ان اشاره نمود:

  • تجمع، وحدت ذخیره سازی و کنترل متمرکز داده ها
  • کاهش افزونگی: تجمع داده و وحدت ذخیره سازی باعث کاهش افزونگی می شود. مثلا ادرس های مختلف برای یک مشتری در قسمت های مختلف اداره ثبت نمی شود.
  • به اشتراک گذاشتن داده ها: چند کاربر می توانند در هم زمان به پایگاه داده دسترسی داشته باشند. برنامه های کاربردی موجود قادر به اشتراک گذاردن داده ها در پایگاه داده بوده و برنامه های کاربردی جدید نیز می توانند از این داده ها استفاده کنند.
  • پرهیز از ناسازگاری: با کاهش افزونگی، کنترل متمرکز و جامعیت، سازگاری و یکپارچگی داده ها تضمین می شود.
  • اعمال محدودیت های امنیتی: سیستم های امنیتی در پایگاه داده امکان اعمال کنترل های مختلف را برای هر نوع دسترسی (‌ بازیابی،اصلاح، حذف و غیره) بر روی پایگاه داده فراهم می کند.
  • صحت بیشتر داده و استقلال از برنامه های کاربردی
  • راحتی پیاده سازی برنامه های کاربردی جدید 
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26