یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2- بخش دوم – نمودارهای Class

   یک نمودارClassبرای نمایش تعدادی از کلاسها و بسته های کلاس در سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.این نمودار یک تصویر ایستا از قطعات سیستم و ارتباط بین انها را نشان می دهد.نمودارهای کلاس یک ابزار طراحی خوب می باشد و به برنامه نویان کمک می کنند تا ساختار سیستم را قبل از اینکه کدی نوشته شود،ببینند و طراحی کنند. یک محل خوب برای یافتن کلاسها ،جریان رخدادهایuse caseمی باشد.

چهار نوع رابطه وجود دارد که می توان انها را بین کلاسها برقرار نمود:

1- رابطه Association: رابطه معنایی بین کلاسها هستند.

2- رابطه  Dependency : نشان می دهد یک کلاس به تعاریف[1]کلاس دیگر بستگی دارد.

3- رابطه Aggregation: نشان دهنده یک رابطه بین واحد کل[2]و بخشهای[3]ان می باشد.

4- رابطه Generalization: نشان دهنده یک رابطه وراثتی بین دو کلاس می باشد.

-نمودارکلاس - تعریف صفات و عملیاتکلا سها :

صفات[4] عبارتست از نامی که نشان دهنده یک ویژگی از کلاس است که بازه ای از مقادیر را که این ویژگی از کلاس را می تواند داشته باشد، را مشخص می کند. صفات را می توان تنها با نشان دادن نامشان در نمایش گرافیکی کلاس نمایش داد.

عملیات [5]عبارتست از پیاده سازی یک سرویس که می تواندتوسط کلیه اشیای تولید شده از یک کلاس درخواست شودتا رفتار انها را تحت تاثیر قرار دهد . عملیات در نماد یک کلاس تنها با نامشان نشان داده می شوند. نام یک عملیات معمولا از یک فعل یا یک عبارت فعلی تشکیل می شود.

شکل 2-4- نمودار class  -تعریف صفات و عملیات

شکل 2-4- نمودار class   -تعریف صفات و عملیات

ادامه شکل 2-4- نمودار class  - تعریف صفات و عملیات

ادامه شکل 2-4- نمودار class   -تعریف صفات و عملیات

- نمودارکلاس رابطه Association:

یک رابطه ساختاری که نشان می دهد اشیای مربوط به یک چیز با اشیای مربوط به چیز دیگر بهم مرتبطند.بطور مثال اگر رابطه Associationبین کلاس استاندارد و استاندارد معادل وجود داشته باشدبدین معنی است که بگوید یک شماره  استاندارد می تواند حاوی چند شماره استاندارد معادل باشد و  این شماره استاندارد معادل مرتبط به چه استانداردی است.

شکل 2-5- نمودار class - رابطه Association

شکل 2-5- نمودار class  - رابطه  Association

-نمودارکلاس رابطه : Dependency

    رابطه وابستگی بین دو چیز بدین معناست که با ایجاد تغییر در یکی از انها،  دیگری نیز تغییر می کند.رابطه در این نمودارها یکطرفه می باشد.

شکل 2-6- نمودار class  - رابطه Dependenc

شکل 2-6- نمودار class   - رابطه  Dependency

 

-نمودارکلاس رابطه  Aggregation:

رابطه ای بین یک چیز کلی و یک چیز خاص تر از همان نوع می باشد.

شکل 2-7- نمودار class  - رابطه Aggregation

شکل 2-7- نمودار class   - رابطه  Aggregation

-نمودارکلاس رابطه  Generalization:

در این نوع رابطه ها  یک شی فرزند صفات و اعمال شی پدر را به ارث می برد.بعبارت دیگر رابطه ایست بین والد یا سوپر کلاس[6] و فرزند یا  ساب کلاس[7] ارتباط به مقدار زیادی در زمان صرفه جویی نمایند و بر روی توسعه و حفظ و نگهداری تاثیر گذار باشند.

شکل -2-8- نمودار class  - رابطه Generalization

شکل -2-8- نمودار class   -  رابطه  Generalization

 

 

 

 

 

 

 [1]-  Defenition

[2]-  Whole

[3]- Parts

[4]-  Attributes

[5]-  Operations

[6]-  Super Class

[7]-  Sub Class 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26