چهارشنبه 5 تیر 1398 | Wednesday 26 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3- بخش سوم – نمودارهای Sequence

نمودارهای Sequenceبرای نشان دادن جریان عملیات در یک Use Caseاستفاده می شوند. کاربران می توانند به این نمودارها نگاه کنند و مشخصات پردازش هایشان را ببینند و تحلیلگران جریان پردازش را در نمودار می توانند ببینند.این نمودارها بر مبنای زمان تنظیم می شوند. در این قسمت نمودارهای Sequenceرا مشاهده خواهید نمود:

-نمودارSequenceورود مدیر سیستم :

در این نمودارها  چندین جریان متوالی خواهیم داشت. 

شکل 2-9- نمودار Sequence  - ورود مدیر سیستم-شکل 2-10- نمودار Sequence  - ورود کاربر سیستم

-نمودارSequenceخروج از سیستم :

شکل 2-11- نمودار Sequence  - خروج مدیراز سیستم

شکل 2-11- نمودار Sequence  -خروج مدیراز سیستم

-نمودارSequence- ثبت استاندارد: 

شکل 2-12- نمودار Sequence  - ثبت مشخصات استاندارد

شکل 2-12- نمودار Sequence   -ثبت مشخصات استاندارد

-نمودارSequence- ویرایش استاندارد: 

شکل 2-13- نمودار Sequence  - ویرایش مشخصات استاندارد

شکل 2-13- نمودار Sequence   -ویرایش مشخصات استاندارد

-نمودارSequence- حذف استاندارد: 

شکل 2-14- نمودار Sequence  - حذف مشخصات استاندارد

شکل 2-14- نمودار Sequence   -حذف مشخصات استاندارد

-نمودارSequence- جستجوی استاندارد: 

شکل 2-15- نمودار Sequence  - جستجوی استانداردبر اساس شماره

شکل 2-15- نمودار Sequence   -جستجوی استانداردبر اساس شماره

-نمودارSequenceگزارش استاندارد: 

شکل 2-16- نمودار Sequence  - گزارش استانداردبر اساس استاندارد معادل

شکل 2-16- نمودار Sequence   -گزارش  استانداردبر اساس استاندارد معادل

-نمودارSequenceگزارش استاندارد: 

شکل 2-17- نمودار Sequence   -گزارش  استانداردبر اساس استاندارد مرتبط

-نمودارSequenceگزارش استاندارد: 

شکل 2-18- نمودار Sequence  - گزارش استانداردبر اساس تصویر استاندارد

شکل 2-18- نمودار Sequence   -گزارش  استانداردبر اساس تصویر استاندارد

-نمودارSequenceگزارش استاندارد: 

شکل 2-19- نمودار Sequence  - گزارش استانداردبر اساس ترجمه استاندارد

شکل 2-19- نمودار Sequence   -گزارش  استانداردبر اساس ترجمه استاندارد

 

-نمودارSequenceچاپ گزارش استاندارد: 

شکل 2-20- نمودار Sequence  - چاپ گزارش استانداردبر اساس ترجمه استاندارد

شکل 2-20- نمودار Sequence   -چاپ گزارش  استانداردبر اساس ترجمه استاندارد

-نمودارSequenceفیلتر استاندارد: 

شکل 2-21- نمودار Sequence  - فیلتر استانداردبر اساس شماره

شکل 2-21- نمودار Sequence   -فیلتر استانداردبر اساس شماره

-نمودارSequenceفیلتر استاندارد: 

شکل 2-22- نمودار Sequence  - فیلتر استانداردبر اساس عنوان لاتین

شکل 2-22- نمودار Sequence   -فیلتر استانداردبر اساس عنوان لاتین

-نمودارSequenceثبت ( قطعه تولیدی شرکت سازنده): 

شکل 2-23- نمودار Sequence  ثبت اطلاعات مربوط به شرکت سازنده

شکل 2-23- نمودار Sequence   ثبت اطلاعات مربوط به شرکت سازنده

-نمودارSequenceویرایش (قطعه تولیدی شرکت سازنده): 

 

شکل 2-24- نمودار Sequence  ویرایش اطلاعات مربوط به شرکت سازنده

شکل 2-24- نمودار Sequence   ویرایش اطلاعات مربوط به شرکت سازنده

-نمودارSequenceحذف (قطعه تولیدی شرکت سازنده): 

شکل 2-25- نمودار Sequence  حذف اطلاعات مربوط به شرکت سازنده

شکل 2-25- نمودار Sequence   حذف اطلاعات مربوط به شرکت سازنده

-نمودارSequenceجستجو (قطعه تولیدی شرکت سازنده): 

شکل 2-26- نمودار Sequence  جستجوی اطلاعات بر اساس شماره فنی

شکل 2-26- نمودار Sequence   جستجوی  اطلاعات  بر اساس شماره فنی

-نمودارSequenceفیلتراطلاعات (قطعه تولیدی شرکت سازنده): 

شکل 2-27- نمودار Sequence  فیلتر اطلاعات بر اساس نام سازنده

شکل 2-27- نمودار Sequence   فیلتر  اطلاعات  بر اساس نام سازنده

-نمودارSequenceگزارش اطلاعات (قطعه تولیدی شرکت سازنده): 

شکل 2-28- نمودار Sequence  گزارش اطلاعات بر اساس نام سازنده

شکل 2-28- نمودار Sequence   گزارش اطلاعات بر اساس نام سازنده

-نمودارSequenceچاپ گزارش اطلاعات (قطعه تولیدی شرکت سازنده): 

شکل 2-29- نمودار Sequence  چاپ گزارش بر اساس نام سازنده

شکل 2-29- نمودار Sequence   چاپ گزارش  بر اساس نام سازنده

-نمودارSequenceگزارش استاندارد مربوط به کاربر: 

شکل 2-30- نمودار Sequence  گزارش استاندارد بر اساس استاندارد مرتبط

شکل 2-30- نمودار Sequence   گزارش استاندارد بر اساس استاندارد مرتبط

-نمودارSequenceگزارش استاندارد مربوط به کاربر: 

شکل 2-31- نمودار Sequence  گزارش استاندارد بر اساس استاندارد معادل

شکل 2-31- نمودار Sequence   گزارش استاندارد بر اساس استاندارد معادل

-نمودارSequenceگزارش استاندارد مربوط به کاربر: 

شکل 2-32- نمودار Sequence  گزارش استاندارد بر اساس تصویر استاندارد

شکل 2-32- نمودار Sequence   گزارش استاندارد بر اساس تصویر استاندارد

 -نمودارSequenceگزارش استاندارد مربوط به کاربر: 

شکل 2-33- نمودار Sequence - گزارش استاندارد بر اساس ترجمه استاندارد

شکل 2-33- نمودار Sequence  - گزارش استاندارد بر اساس ترجمه استاندارد

-نمودارSequenceچاپ گزارش استاندارد مربوط به کاربر: 

شکل 2-34- نمودار Sequence  چاپ گزارش استاندارد بر اساس ترجمه استاندارد

شکل 2-34- نمودار Sequence   چاپ گزارش استاندارد بر اساس ترجمه استاندارد

توجه : سایر نمودارهای توالی مربوط به نقشه ،  قطعه ،  تست پلن و طرح بسته بندی به همین ترتیب که مشاهده نمودید،  رسم می شوند. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26