چهارشنبه 5 تیر 1398 | Wednesday 26 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1- بخش اول – معرفی جداول

    برای سیستم مورد نظر پایگاه دادهای بنام   (dbarchive)طراحی نموده که شامل چندین جدول می باشد که  این جداول عبارتند از:

1- جدول استاندارد                           2-  جدول استاندارد معادل                     3- جدول استاندارد مرتبط

4- جدول نقشه                                  5- جدول نسخه های قدیمی                   6- جدول نقشه مرتبط

7- جدول قطعه                                         8- جدول زیر مجموعه قطعه                      9- جدول سازنده

10- جدول تست پلن                         11- جدول طرح بسته بندی                   12 جدول ورود

حال به تعریف هریک از جداول فوق  می پردازیم به نحوی که ابتدا اسامی فیلدها و سپس تصاویر  جدولها که شامل نام فیلدها ، نوع داده ، طول هر یک از انها می باشد را مشاهده خواهید نمود. 

 • جدول استاندارد (stdtable) ،که شامل فیلدهای زیر می باشد : 

شماره استاندارد ،اندیس ،سال انتشار،تاریخ دریافت، ترجمه فارسی، نوع زبان، نوع استاندارد، مسیر تصویر ،عنوان فارسی ،عنوان لاتین،ملاحظا ت

شکل 3-1- جدول استاندارد

شکل 3-1-  جدول استاندارد

 • جدول استاندارد معادل (equaltable) ،که شامل فیلدهای زیر می باشد : 

شماره استاندارد ،اندیس ،شماره استاندارد معادل ،اندیس معادل،سال انتشار،ترجمه فارسی، نوع زبان، نوع استاندارد، مسیر تصویر ،عنوان فارسی ،عنوان لاتین،ملاحظا

شکل 3-2- جدول استاندارد معادل

شکل 3-2-  جدول استاندارد معادل

 • جدول استاندارد مرتبط (tablerelation) ،که شامل فیلدهای زیر می باشد : 

شماره استاندارد ،اندیس ،شماره استاندارد مرتبط ،اندیس مرتبط،سال انتشار،ترجمه فارسی، نوع زبان، نوع استاندارد، مسیر تصویر ،نوع ارتباط،عنوان فارسی ،عنوان لاتین،ملاحظا ت

شکل 3-3- جدول استاندارد مرتبط

شکل 3-3-  جدول استاندارد مرتبط

 • جدول نقشه (maptable) ،که شامل فیلدهای زیر می باشد : 

شماره نقشه ،اندیس ،تاریخ دریافت، شماره نقشه سازنده، نوع زبان ، نوع نقشه، مسیر تصویر ،عنوان فارسی ،عنوان لاتین،ملاحظا ت

شکل 3-4- جدول نقشه

شکل 3-4-  جدول نقشه

 • جدول نسخه قدیمی (maplatetable) ،که شامل فیلدهای زیر می باشد : 

شماره نقشه ،اندیس ،شماره نقشه قدیمی ،اندیس ، شماره نقشه سازنده، نوع نقشه ، نوع زبان، مسیر تصویر ،عنوان فارسی ،عنوان لاتین،ملاحظا ت

شکل 3-5- جدول نسخه قدیمی

شکل 3-5-  جدول نسخه قدیمی

 • جدول نقشه مرتبط (maprelationtable) ،که شامل فیلدهای زیر می باشد : 

شماره نقشه ،اندیس ،شماره نقشه مرتبط ،اندیس ، شماره نقشه سازنده، نوع نقشه ، نوع زبان ، نوع ارتباط ،مسیر تصویر ،عنوان فارسی ،عنوان لاتین،ملاحظا ت

شکل 3-6- جدول نقشه مرتبط

شکل 3-6-  جدول نقشه مرتبط

 • جدول قطعه (ghatetable) ،که شامل فیلدهای زیر می باشد : 

شماره فنی قطعه، شماره نقشه ،اندیس ،  شماره استاندارد ،اندیس ،شماره تست پلن ،بازنگری ،شماره طرح بسته بندی ،بازنگری ،ایمنی ،عنوان فارسی ،عنوان لاتین،ملاحظا ت

شکل 3-7- جدول قطعه

شکل 3-7-  جدول قطعه

 • جدول زیر مجموعه قطعه (subtable) ،که شامل فیلدهای زیر می باشد : 

شماره فنی زیر قطعه ،شماره فنی قطعه، شماره نقشه ،اندیس ،  شماره استاندارد ،اندیس ،شماره تست پلن ،بازنگری ،شماره طرح بسته بندی ،بازنگری ،ایمنی ،عنوان فارسی ،عنوان لاتین،ملاحظا ت

شکل 3-8- جدول زیر مجموعه قطعه

شکل 3-8-  جدول زیر مجموعه قطعه

 • جدول سازنده (tablefactor) ،که شامل فیلدهای زیر می باشد : 

شماره فنی قطعه،عنوان فارسی ،نام سازنده  

شکل 3-9- جدول سازنده

شکل 3-9-  جدول سازنده

 • جدول تست پلن(testptable) ،که شامل فیلدهای زیر می باشد : 

شماره تست پلن ،بازنگری، شماره فنی،شماره استاندارد ،اندیس،شماره نقشه ،اندیس ، مسیر ،ملاحظات

شکل 3-10- جدول تست پلن

شکل 3-10-  جدول تست پلن

 • جدول طرح بسته بندی(packtable) ،که شامل فیلدهای زیر می باشد : 

شماره فنی ،شماره طرح بسته بندی ،بازنگری، تاریخ دریافت،محل دریافت ،نوع خودرو،تاریخ بازنگری ، عنوان لاتین قطعه،ملاحظات

شکل 3-11- جدول طرح بسته بندی

شکل 3-11-  جدول طرح بسته بندی

 • جدول ورود(tablepass) ،که شامل فیلدهای نام کاربر ، رمزورود  می باشد : 

شکل 3-12- جدول ورود

شکل 3-12-  جدول  ورود 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26