چهارشنبه 5 تیر 1398 | Wednesday 26 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1- کدهای برنامه و شرح انها

 

در این قسمت با توجه به امکانات ذکر شده به شرح صفحات(فرمها)و کدهای برنامه می پردازیم:

- صفحه  ورود ،شامل نام کاربر و رمز ورود  می باشد.( پیوست  1شکل 1-1 را ببینید)

روال زیر تاریخ و ساعت را نمایش می دهد

procedure Tfpass.FormCreate(Sender: TObject);

begin

Label5.caption:=TimeToStr(time);

Label3.caption:=tfardate.MiladyToShamsistr(date);

End;

کد زیر جهت خروج از صفحه می باشد.

procedure Tfpass.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

begin

SpeedcancelClick(Sender);

End;

procedure Tfpass.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

begin

if key=char(vk_return) then

  begin

  key:=char(0);

  );SendMessage(Handle,WM_NEXTDLGCTL,0,0

End;

End;

 

کد زیر باعث ورود داده بصورت لاتین می شود بدون انکه از کلیدهای ALTو SHIFTاستفاده شود.

procedure Tfpass.Edit1Enter(Sender: TObject);

begin

LoadKeyboardLayout('00000409',KLF_ACTIVATE);

;Edit1.CharCase:=ecUpperCase

End;

این روال با زدن کلید تایید در صورتیکه کد و رمز صحیح وارد شود اجرا شده و در غیر اینصورت پیغام

خطا مبنی بر نادرست بودن ان دو مشاهده می شود که باید دوباره کد و رمز صحیح وارد شود.

procedure Tfpass.SpeedsabtClick(Sender: TObjectbegin);

 

 if ((Edit1.Text='MAIN')and (Edit2.Text=DM.ADOTablepass.FieldValues['passw'] ))  then

   ;  main.ShowModal

 

 if ((Edit1.Text='USER')and (Edit2.Text=DM.ADOTablepass.FieldValues['passw'] ))  then

   begin

   ;main.MainMenu1.BiDiMode:=bdRightToLeftNoAlign

    ;main.MainMenu1.Items[0].Enabled:=False

   ;main.MainMenu1.Items[1].Enabled:=False

   ;main.MainMenu1.Items[3].Enabled:=False

   ;main.MainMenu1.Items[4].Enabled:=False

 ;   main.ShowModal

   end

 else

   begin

 ' ) ;نام کاربر یا رمز ورود صحیح نمی باشدShowMessage('   

Edit1.Text:=’’;Edit2.Text:=’’;

);FocusControl(edit1

; end;end

روال زیر با زدن کلید خروج باعث خروج از برنامه می شود.

procedure Tfpass.SpeedcancelClick(Sender: TObject);

begin

Application.Terminate;

End;

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26