یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
صفحه اصلی

 

شامل قسمتهای زیر می باشد.در این فرم با استفاده از شی mainmenuمنوی زیر ایجاد شده و تصویر ی که در زیر منو قرار گرفته است از طریق شی imageایجاد شده است.( پیوست 1 شکل  1-2 را ببینید)

اطلاعات پایه         عملیات       گزارشات        امکانات        درباره ی        خروج

که هر قسمت شامل چند زیر منو می باشد، جهت مشاهده زیر منوها (شکلهای 1-3، 1-4،1-5و1-6  ازپیوست 1را ببینید).

کدهای زیر جهت نمایش فرمهای مختلف پس از انتخاب یکی از زیر منوها  می باشد.

procedure Tmain.N4Click(Sender: TObject);

begin

formstd.ShowModal;

end;

procedure Tmain.N5Click(Sender: TObject);

begin

fmap.ShowModal;

end;

procedure Tmain.N7Click(Sender: TObject);

begin

fplan.ShowModal;

end;

procedure Tmain.N1Click(Sender: TObject);

begin

factory.ShowModal;

end;

procedure Tmain.N3Click(Sender: TObject);

begin

fexit.ShowModal;

end;

procedure Tmain.N6Click(Sender: TObject);

begin

fghate.ShowModal;

end;

procedure Tmain.N8Click(Sender: TObject);

begin

fpack.ShowModal;

end;

procedure Tmain.N10Click(Sender: TObject);

begin

freportstd.ShowModal;

end;

procedure Tmain.N11Click(Sender: TObject);

begin

freportrelation.ShowModal;

end;

procedure Tmain.N18Click(Sender: TObject);

begin

freportfarsi.ShowModal;

end;

procedure Tmain.N2Click(Sender: TObject);

begin

fabout.ShowModal;

end;

procedure Tmain.N23Click(Sender: TObject);

begin

fbackup.ShowModal;

end;

procedure Tmain.N12Click(Sender: TObject);

begin

fpictures.ShowModal;

end;

procedure Tmain.N25Click(Sender: TObject);

begin

fchange.ShowModal;

end;

procedure Tmain.N14Click(Sender: TObject);

begin

freportmaplate.ShowModal;

end;

procedure Tmain.N15Click(Sender: TObject);

begin

freportmaprelation.ShowModal;

end;

procedure Tmain.N19Click(Sender: TObject);

begin

freportcol.ShowModal;

end;

procedure Tmain.N20Click(Sender: TObject);

begin

freportsub.ShowModal;

end;

procedure Tmain.N26Click(Sender: TObject);

begin

freportpack.ShowModal;

end;

procedure Tmain.N27Click(Sender: TObject);

begin

freporttplan.ShowModal;

end;

کد زیر جهت خروج از برنامه می باشد.

procedure Tmain.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

begin

Application.Terminate;

End;

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26