چهارشنبه 5 تیر 1398 | Wednesday 26 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
- صفحه قطعات تولیدی شرکت سازنده

 

  • ،که از طریق انتخاب اولین منو یعنی منوی اطلاعات پایه مشاهده می شود.(پیوست 1 شکل1-7 را ببینید)

کد زیرهنگام ورود داده،برای انتقال از یک ادیت[1]به ادیت دیگر از طریق اینتر می باشد.

procedure Tfactory.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

begin

if key=char(vk_return) then

  begin

  key:=char(0);

   SendMessage(Handle,WM_NEXTDLGCTL,0,0);

 ;end

End;

کد زیر باعث ورود داده بصورت لاتین می شود بدون انکه از کلیدهای ALTو SHIFTاستفاده شود.

procedure Tfactory.Edit1Enter(Sender: TObject);

begin

LoadKeyboardLayout('00000409',KLF_ACTIVATE);

;Edit1.CharCase:=ecUpperCase

End;

کد زیر باعث بستن جدول سازنده وسپس بستن فرم می شود.

procedure Tfactory.SpeedcancelClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOtablefactor.Close;

factory.Close;

end;

کد زیر با زدن کلید ثبت برای ثبت اطلاعات جدید در جدول می باشد.

procedure Tfactory.SpeedsaveClick(Sender: TObject);

begin

;DM.ADOtablefactor.Open

if (DM.ADOtablefactor.Locate('fanninum;farsiname',vararrayof([(trim(Edit1.text)),(trim(edit2.text))]),[loPartialKey])) then

  begin

);'این شماره تکراری استShowMessage('!

;Edit1.SetFocus

                                                                                                                         ;:=’’Edit1.Text

;:=’’Edit2.Text

 :=’’;ComboBox1.Text

  ;exit

 ;end

if ((Edit1.Text<>’’) and    (Edit2.Text<>’’)

and(MessageBox(0,'

','confirm',MB_YESNO)=idyes)) thenایا می خواهیداطلاعات را ذخیره کنید؟

begin

;DM.ADOtablefactor.Open

 DM.ADOtablefactor.Insert

);DM.ADOtablefactor.FieldValues['fanninum']:=Trim(edit1.Text

);DM.ADOtablefactor.FieldValues['farsiname']:=Trim(Edit2.Text

);DM.ADOtablefactor.FieldValues['factname']:=Trim(ComboBox1.Text

 ;DM.ADOtablefactor.Post

                                                                                                                         ;:=’’Edit1.Text

;:=’’Edit2.Text

 :=’’;ComboBox1.Text

 FocusControl(Edit);

 end

 else

 begin

 ');اطلاعات ناقص است           ShowMessage('  !

                                                                                                                         ;:=’’Edit1.Text

;:=’’Edit2.Text

FocusControl(Edit);

  ;end

End;

با روال زیر هنگام باز شدن فرم تمام باکس ها[2]خالی می باشدوجدول سازنده باز می شود.

procedure Tfactory.FormShow(Sender: TObject);

begin

Edit1.Text:=’’;;:=’’Edit2.Text

Edit3.Text:=’’;;:=’’Edit4.Text

:=’’;ComboBox1.Text

 ;DM.ADOtablefactor.Open

;Edit1.SetFocus

;DM.ADOtablefactor.First

DBGrid1.ReadOnly:=True;

;DBGrid2.ReadOnly:=True

DBGrid1.Visible:=True;

;DBGrid2.Visible:=false

DM.ADOtablefactor.IndexFieldNames:='fanninum’;

End;

کد زیر جهت تازه شدن فرم می باشد.

procedure Tfactory.FormActivate(Sender: TObject);

begin

factory.Refresh;

end;

کد زیر باعث ورود داده بصورت فارسیمی شود بدون انکه از کلیدهای ALTو SHIFTاستفاده شود.

procedure Tfactory.ComboBox1Enter(Sender: TObject);

begin

LoadKeyboardLayout('00000401',KLF_ACTIVATE);

End;

کد زیرهنگام ورود داده،برای انتقال از یک ادیت به ادیت دیگر از طریق Enterمی باشد.

procedure Tfactory.ComboBox1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

begin

if key=char(vk_return) then

  begin

  key:=char(0);

   SendMessage(Handle,WM_NEXTDLGCTL,0,0);

 ;end

End;

روال زیر باعث بستن جدول و فرم می شود.

procedure Tfactory.SpeedtcancelClick(Sender: TObject

begin

DM.ADOtablefactor.Close;

factory.Close;

end;

کد زیر برای استفاده از کلیدهای کمکی F2وESCمی باشد.

procedure Tfactory.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word

 );Shift: TShiftState

begin

 if  key=(vk_F2) then

   );SpeedsaveClick(sender  

 if  key=(VK_ESCAPE) then

   );SpeedtcancelClick(sender

End;

کد زیر باعث می شودهنگام باز کردن فرم جداول فقط خواندنی باشند و جدول یک قابل مشاهده باشد.

procedure Tfactory.FormCreate(Sender: TObject);

begin

DBGrid1.ReadOnly:=true;

DBGrid2.ReadOnly:=true;

DBGrid1.Visible:=True;

;   DBGrid2.Visible:=False

End;

هنگام کلیک بر روی جدول داده های رکورد مورد نظر در باکسها قرار می گیرند.

procedure Tfactory.DBGrid1CellClick(Column: TColumn);

begin

;Edit1.SetFocus

;Edit1.ReadOnly:=True

;  Edit2.ReadOnly:=True

;  DBGrid2.ReadOnly:=True

‘];Edit1.Text:= DM.ADOtablefactor.FieldValues['fanninum

‘];Edit2.Text:= DM.ADOtablefactor.FieldValues['farsiname

 ‘];ComboBox1.Text:=DM.ADOtablefactor.FieldValues['factname

End;

کد زیربا زدن کلید ویرایش برای ویرایش اطلاعات مورد نظر می باشد.

procedure Tfactory.SpeedupdateClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOtablefactor.Open;

if (DM.ADOtablefactor.Locate('fanninum;farsiname',vararrayof([(trim(Edit1.text)),(trim(edit2.text))]),[loPartialKey])) then

begin

 ایا می خواهید اطلاعات مورد نظر را ویرایش نمایید؟'if MessageBox(0,

 ','comfirm',MB_YESNO)=idyes then

   begin

 ;  DM.ADOtablefactor.Edit

 );DM.ADOtablefactor.FieldValues['farsiname']:=Trim(Edit2.Text

  );  DM.ADOtablefactor.FieldValues['factname']:=Trim(ComboBox1.Text

;   DM.ADOtablefactor.Post

);'ویرایش رکورد انجام شد.     'ShowMessage(' 

   Edit1.SetFocus

End

else

;   Edit1.SetFocus

End;End;

کد زیر با زدن کلید ایجاد برای خالی شدن همه باکسهاو قرار گرفتن در ابتدای جدول می باشد.

procedure Tfactory.SpeedcreatClick(Sender: TObject);

begin

Edit1.ReadOnly:=False;

Edit2.ReadOnly:=False;

DM.ADOtablefactor.First;

;DBGrid1.ReadOnly:=True

;DBGrid2.ReadOnly:=True

DBGrid1.Visible:=True;

DBGrid2.Visible:=False;

Edit1.SetFocus;

:=’’;Edit1.Text

:=’’;  Edit2.Text

 :=’’;Edit3.Text

:=’’;   Edit4.Text

:=’’;  ComboBox1.Text

End;

کد زیر با زدن کلید حذف برای حذف اطلاعات مورد نظر می باشد.

procedure Tfactory.SpeeddelClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOtablefactor.Edit;

if (DM.ADOtablefactor.Locate('fanninum;farsiname',vararrayof([(trim(Edit1.text)),(trim(edit2.text))]),[loPartialKey])) then

 

begin

   if MessageBox(0,'

','comfirm',MB_YESNO)=idyes thenایا می خواهید اطلاعات مورد نظر را حذف کنید؟

   begin

        DM.ADOtablefactor.Delete

        ShowMessage('

 ‘);رکورد حذف شد        ShowMessage('

end

else

   ;Edit1.SetFocus

End;End;

روال زیربا زدن کلید فیلتر برای فیلتر کردن اطلاعات براساس شماره و نام با استفاده از دستورات sqlمیباشد.

procedure Tfactory.SpeedfilterClick(Sender: TObject);

begin

;DBGrid1.Visible:=False

;DBGrid2.Visible:=True

);FocusControl(Edit3

;DM2.ADOQuery2.SQL.Clear

 DM2.ADOQuery2.SQL.Add ('select * from tablefactor where factname LIKE ''%' + edit3.text  );'%'''

;  DM2.ADOQuery2.Open

End;

کد زیربا زدن کلید جستجو برای جستجوبر اساس شماره مورد نظر می باشد.

procedure Tfactory.SpeedsearchClick(Sender: TObject);

begin

]);DM.ADOtablefactor.Locate ( 'fanninum',(Edit4.Text),[loPartialKey

;  Edit4.SetFocus

End;

روال زیر با زدن کلید گزارش فرم مربوطه باز می شود.

procedure Tfactory.SpeedreportClick(Sender: TObject);

 begin

freportfactory.ShowModal;

end;[1]-  Edit

[2]-  Edits

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26