چهارشنبه 5 تیر 1398 | Wednesday 26 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
صفحه شناسنامه استاندارد معادل،

 

جهت ثبت ،ویرایش ،حذف ،جستجو ،فیلتر و گزارش اطلاعات استاندارد معادل می باشد. (پیوست 1 شکل 1-9 را ببینید)

با روال زیر هنگام باز شدن فرم تمام باکس ها خالی می باشدوجدول استاندارد معادل باز می شود.

procedure Tformequal.FormShow(Sender: TObject);

begin

 Edit1.Text:=''; Edit2.Text:='';

 Edit11.Text:=''; Edit12.Text:='';

 Edit3.Text:=''; Edit4.Text:='';

 ComboBox1.Text:=' '; ComboBox2.Text:=' ';

 Edit5.Text:=''; Edit6.Text:='';

 Edit7.Text:=''; Memo1.Text:='';

 Edit8.Text:=''; Edit10.Text:='';

 DBGrid1.Visible:=True; DBGrid2.Visible:=false;

 RadioGroup1.ItemIndex:=0; DM.ADOTableequal.Open;

 Edit1.SetFocus; ComboBox1.ItemIndex:=-1;

 ComboBox2.ItemIndex:=-1; DM.ADOTablestd.First;

 DBGrid1.ReadOnly:=True;DM.ADOTableequal.IndexFieldNames:='stdnum';

end;

procedure Tformequal.FormCreate(Sender: TObject);

begin

DBGrid1.ReadOnly:=true;

end;

کد زیر با زدن کلید ثبت برای ثبت اطلاعات جدید در جدول می باشد.

procedure Tformequal.SpeedsaveClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOTableequal.Open;

if (DM.ADOTableequal.Locate('stdnum;indexs;stdequal;indexequal'

,vararrayof([(trim(Edit1.text)),(trim(edit2.text))

,(trim(Edit11.text)),(trim(Edit12.text))]),[loPartialKey]))   then

  begin

); این شماره استاندارد تکراری استShowMessage('!

  Edit1.SetFocus;  Edit1.Text:='';

  Edit2.Text:='';  Edit11.Text:='';  Edit12.Text:='';

  Edit3.Text:='';  Edit4.Clear;

  ComboBox1.Text:='';  ComboBox2.Text:='';

  Edit6.Clear;  Edit7.Clear;

  Memo1.Clear;   exit;

  end;

if ((Edit1.Text<>'') and (Edit2.Text<>'') and (Edit11.Text<>'')  and(Edit12.Text<>'')

ایا می خواهیداطلاعات را ذخیره کنید؟and (MessageBox(0,'

 ','confirm',MB_YESNO)=idyes)) then

begin

 DM.ADOTableequal.Open;

DM.ADOTableequal.Insert;

DM.ADOTableequal.FieldValues['stdnum']:=Trim(edit1.Text);

 DM.ADOTableequal.FieldValues['indexs']:=Trim(Edit2.Text);

 DM.ADOTableequal.FieldValues['stdequal']:=Trim(edit11.Text);

 DM.ADOTableequal.FieldValues['indexequal']:=Trim(Edit12.Text);

 DM.ADOTableequal.FieldValues['sal']:=Trim(Edit3.Text);

 DM.ADOTableequal.FieldValues['tarjomequal']:=Trim(ComboBox2.Text);

 DM.ADOTableequal.FieldValues['typelanequal']:=Trim(ComboBox1.Text);

 DM.ADOTableequal.FieldValues['typesequal']:=Trim(Edit4.Text);

 DM.ADOTableequal.FieldValues['masirequal']:=Trim(Edit5.Text);

 DM.ADOTableequal.FieldValues['farsiheadequal']:=Trim(Edit6.Text);

 DM.ADOTableequal.FieldValues['latinheadequal']:=Trim(Edit7.Text);

 DM.ADOTableequal.FieldValues['explainequal']:=Trim(Memo1.Text);

  DM.ADOTableequal.Post;

  Edit11.Text:=''; Edit12.Text:='';

  Edit3.Text:='';  Edit4.Text:='';

  Edit5.Text:='';  ComboBox1.Text:=' ';

  ComboBox2.Text:=' ';  Edit6.Clear;

  Edit7.Clear;  Memo1.Clear;

  FocusControl(Edit1); end

 else

 begin

 ' );  اطلاعات ناقص استShowMessage('!

  Edit1.Text:='';  Edit2.Text:='';

  Edit11.Text:=''; Edit12.Text:='';

 Edit3.Clear; Edit4.Clear;

ComboBox1.Text:=' ';ComboBox2.Text:=' ';

 Edit5.Clear; Edit6.Clear;

 Edit7.Clear; Memo1.Clear;

FocusControl(edit1); end;end;

 

هنگام کلیک بر روی جدول داده های رکورد مورد نظر در باکسها قرار می گیرند.

procedure Tformequal.DBGrid1CellClick(Column: TColumn);

begin

 Edit1.SetFocus;

 Edit1.ReadOnly:=True; Edit2.ReadOnly:=True;

 Edit11.ReadOnly:=True;Edit12.ReadOnly:=True;

 DBGrid1.ReadOnly:=True;

 Edit1.Text:= DM.ADOTableequal.FieldValues['stdnum'];

 Edit2.Text:= DM.ADOTableequal.FieldValues['indexs'];

 Edit11.Text:= DM.ADOTableequal.FieldValues['stdequal'];

 Edit12.Text:= DM.ADOTableequal.FieldValues['indexequal'];

 Edit3.Text:=DM.ADOTableequal.FieldValues['sal'];

 ComboBox1.Text:=DM.ADOTableequal.FieldValues['typelanequal'];

 ComboBox2.Text:=DM.ADOTableequal.FieldValues['tarjomequal'];

 Edit4.Text:=DM.ADOTableequal.FieldValues['typesequal'];

 Edit5.Text:=DM.ADOTableequal.FieldValues['masirequal'];

 Edit6.Text:=DM.ADOTableequal.FieldValues['farsiheadequal'];

 Edit7.Text:=DM.ADOTableequal.FieldValues['latinheadequal'];

 memo1.Text:=DM.ADOTableequal.FieldValues['explainequal'];

end;

کد زیربا زدن کلید ویرایش برای ویرایش اطلاعات مورد نظر می باشد.

procedure Tformequal.SpeedupdateClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOTableequal.Open;

if (DM.ADOTableequal.Locate('stdnum;indexs;stdequal;indexequal'

,vararrayof([(trim(Edit1.text)),(trim(edit2.text))

,(trim(Edit11.text)),(trim(Edit12.text))]),[loPartialKey]))   then

begin

  if MessageBox(0,'ایا می خواهید اطلاعات مورد نظر را ویرایش نمایید,'comfirm',MB_YESNO)=idyes then

   begin

 DM.ADOTableequal.Edit;

DM.ADOTableequal.FieldValues['sal']:=Trim(Edit3.Text);

DM.ADOTableequal.FieldValues['tarjomequal']:=Trim(ComboBox2.Text);

 DM.ADOTableequal.FieldValues['typelanequal']:=Trim(ComboBox1.Text);

 DM.ADOTableequal.FieldValues['typesequal']:=Trim(Edit4.Text);

DM.ADOTableequal.FieldValues['masirequal']:=Trim(Edit5.Text);

 DM.ADOTableequal.FieldValues['farsiheadequal']:=Trim(Edit6.Text);

 DM.ADOTableequal.FieldValues['latinheadequal']:=Trim(Edit7.Text);

 DM.ADOTableequal.FieldValues['explainequal']:=Trim(Memo1.Text);

 DM.ADOTableequal.Post;

 ShowMessage('.'ویرایش رکورد انجام شد');

 Edit1.SetFocus

end

else

  Edit1.SetFocus;end;end;

کد زیر با زدن کلید ایجاد برای خالی شدن همه باکسهاو قرار گرفتن در ابتدای جدول می باشد.

procedure Tformequal.SpeedcreatClick(Sender: TObject);

begin

Edit1.ReadOnly:=False;Edit2.ReadOnly:=False;

Edit11.ReadOnly:=False;Edit12.ReadOnly:=False;

DM.ADOTableequal.First; DBGrid1.ReadOnly:=True;

 DBGrid1.Visible:=True; DBGrid2.Visible:=False;

 Edit1.SetFocus;  Edit1.Text:='';

  Edit2.Text:=''; Edit11.Text:='';

  Edit12.Text:='';  Edit3.Text:='';

  Edit4.Clear;  ComboBox1.Text:='';

  ComboBox2.Text:=' ';  Edit5.Clear;

  Edit6.Clear;  Edit7.Clear;

  Memo1.Clear;  Edit8.Text:='';

   Edit10.Text:='';   RadioGroup1.ItemIndex:=0;

DM.ADOTableequal.Refresh;

end;

کد زیربا زدن کلید جستجو برای جستجوبر اساس شماره مورد نظر می باشد.

procedure Tformequal.SpeedsearchClick(Sender: TObject);

begin

 DM.ADOTableequal.First;

 DM.ADOTableequal.Locate('stdnum',(Edit8.Text),[loPartialKey]);

 Edit8.SetFocus;

end;

کد زیر با زدن کلید حذف برای حذف اطلاعات مورد نظر می باشد.

procedure Tformequal.SpeeddelClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOTableequal.Edit;

if (DM.ADOTableequal.Locate('stdnum;indexs;stdequal;indexequal'

,vararrayof([(trim(Edit1.text)),(trim(edit2.text))

,(trim(Edit11.text)),(trim(Edit12.text))]),[loPartialKey]))   then

begin

   if MessageBox(0,'ایا می خواهید اطلاعات مورد نظر را حذف کنید؟','comfirm',MB_YESNO)=idyes then

   begin

        DM.ADOTableequal.Delete;

 ShowMessage('.رکورد حذف شد');end

else

begin

Edit1.SetFocus;

end;end;

روال زیربا زدن کلید فیلتر برای فیلتر کردن اطلاعات براساس شماره و نام با استفاده از دستورات sqlمیباشد.

procedure Tformequal.SpeedfilterClick(Sender: TObject);

begin

DBGrid1.Visible:=False;

DBGrid2.Visible:=True;

 case  RadioGroup1.ItemIndex of

 0:

 begin

 DM2.ADOQuery3.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery3.SQL.Add('select * from equaltable  where stdnum LIKE ''%' + edit10.text + '%''');

 DM2.ADOQuery3.Open;

 end; 1:

 begin

 DM2.ADOQuery3.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery3.SQL.Add('select * from equaltable  where latinheadequal LIKE ''%' + edit10.text + '%''');

 DM2.ADOQuery3.Open;

end; end;end;

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26