یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
صفحه شناسنامه استاندارد مرتبط،

 

جهت ثبت ،ویرایش ،حذف ،جستجو ،فیلتر و گزارش اطلاعات استاندارد مرتبط می باشد. (پیوست 1 شکل 1-10 را ببینید)

کد زیر پس از ورود مشخصات با زدن کلید ثبت برای ثبت اطلاعات مورد نظر می باشد.

procedure TFormrelation.SpeedsaveClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOTablerelation.Open;

if (DM.ADOTablerelation.Locate('stdnum;indexs;stdrelation;indexrelation'

,vararrayof([(trim(Edit1.text)),(trim(edit2.text))

,(trim(Edit11.text)),(trim(Edit12.text))]),[loPartialKey]))   then

  begin

 ');این شماره استاندارد تکراری است ShowMessage('!

  Edit1.SetFocus;  Edit1.Text:='';

  Edit2.Text:='';  Edit11.Text:='';

  Edit12.Text:='';  Edit3.Text:='';

  Edit4.Clear;  ComboBox1.Text:='';

  ComboBox2.Text:='';  Edit5.Clear;

   Edit9.Clear;  Edit6.Clear;

  Edit7.Clear;  Memo1.Clear;    exit;  end;

if ((Edit1.Text<>'') and (Edit2.Text<>'') and (Edit11.Text<>'')  and(Edit12.Text<>'')

ایا می خواهیداطلاعات را ذخیره کنید؟and (MessageBox(0,'

 ','confirm',MB_YESNO)=idyes)) then

begin

 DM.ADOTablerelation.Open;

DM.ADOTablerelation.Insert;

DM.ADOTablerelation.FieldValues['stdnum']:=Trim(edit1.Text);

 DM.ADOTablerelation.FieldValues['indexs']:=Trim(Edit2.Text);

 DM.ADOTablerelation.FieldValues['stdrelation']:=Trim(edit11.Text);

 DM.ADOTablerelation.FieldValues['indexrelation']:=Trim(Edit12.Text);

 DM.ADOTablerelation.FieldValues['salr']:=Trim(Edit3.Text);

  DM.ADOTablerelation.FieldValues['tarjomerelation']:=Trim(ComboBox2.Text);

   DM.ADOTablerelation.FieldValues['typelanrelation']:=Trim(ComboBox1.Text);

  DM.ADOTablerelation.FieldValues['typesrelation']:=Trim(Edit4.Text);

    DM.ADOTablerelation.FieldValues['masirrelation']:=Trim(Edit5.Text);

  DM.ADOTablerelation.FieldValues['typesrelation']:=Trim(Edit9.Text);

 DM.ADOTablerelation.FieldValues['farsihrelation']:=Trim(Edit6.Text);

 DM.ADOTablerelation.FieldValues['latinhrelation']:=Trim(Edit7.Text);

 DM.ADOTablerelation.FieldValues['explainrelation']:=Trim(Memo1.Text);

 DM.ADOTablerelation.Post;

  Edit11.Text:=''; Edit12.Text:='';

  Edit3.Text:='';  Edit4.Text:='';

  Edit5.Text:='';  ComboBox1.Text:=' ';

  ComboBox2.Text:=' ';  Edit6.Clear;

  Edit7.Clear;  Memo1.Clear;

  FocusControl(Edit1); end

 else

 begin

 ' );  اطلاعات ناقص استShowMessage('!

  Edit1.Text:=''; Edit2.Text:='';

  Edit11.Text:='';   Edit12.Text:='';

   Edit3.Clear;   Edit4.Clear;

  ComboBox1.Text:=' ';   ComboBox2.Text:=' ';

   Edit5.Clear;   Edit9.Clear;

   Edit6.Clear;   Edit7.Clear;

    Memo1.Clear;   FocusControl(edit1);

   end;end;

 

کد زیربا زدن کلید ویرایش برای ویرایش اطلاعات مورد نظر می باشد.

procedure TFormrelation.SpeedupdateClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOTablerelation.Open;

if (DM.ADOTablerelation.Locate('stdnum;indexs;stdrelation;indexrelation'

,vararrayof([(trim(Edit1.text)),(trim(edit2.text))

,(trim(Edit11.text)),(trim(Edit12.text))]),[loPartialKey]))   then

Begin

  if MessageBox(0,'ایا می خواهید اطلاعات مورد نظر را ویرایش نمایید,'comfirm',MB_YESNO)=idyes then

    begin

   DM.ADOTablerelation.Edit;

DM.ADOTablerelation.FieldValues['salr']:=Trim(Edit3.Text);

 DM.ADOTablerelation.FieldValues['tarjomerelation']:=Trim(ComboBox2.Text);

 DM.ADOTablerelation.FieldValues['typelanrelation']:=Trim(ComboBox1.Text);

 DM.ADOTablerelation.FieldValues['typesrelation']:=Trim(Edit4.Text);

 DM.ADOTablerelation.FieldValues['masirrelation']:=Trim(Edit5.Text);

 DM.ADOTablerelation.FieldValues['typesrelation']:=Trim(Edit9.Text);

 DM.ADOTablerelation.FieldValues['farsihrelation']:=Trim(Edit6.Text);

 DM.ADOTablerelation.FieldValues['latinhrelation']:=Trim(Edit7.Text);

 DM.ADOTablerelation.FieldValues['explainrelation']:=Trim(Memo1.Text);

 DM.ADOTablerelation.Post;

 ShowMessage('.'ویرایش رکورد انجام شد');

Edit1.SetFocus

end

else

  Edit1.SetFocus;

end;end;

 

کد زیر با زدن کلید ایجاد برای خالی شدن همه باکسهاو قرار گرفتن در ابتدای جدول می باشد.

procedure TFormrelation.SpeedcreatClick(Sender: TObject);

begin

Edit1.ReadOnly:=False;Edit2.ReadOnly:=False;

Edit11.ReadOnly:=False;Edit12.ReadOnly:=False;

DM.ADOTablerelation.First; DBGrid1.ReadOnly:=True;

 DBGrid1.Visible:=True; DBGrid2.Visible:=False;

  Edit1.SetFocus;  Edit1.Text:='';  Edit2.Text:='';

  Edit11.Text:='';  Edit12.Text:='';

  Edit3.Text:='';  Edit4.Clear;

  ComboBox1.Text:='';  ComboBox2.Text:=' ';

  Edit5.Clear;  Edit9.Clear;

  Edit6.Clear;  Edit7.Clear;

  Memo1.Clear;  Edit8.Text:='';

  Edit10.Text:='';  RadioGroup1.ItemIndex:=0;

end;

کد زیربا زدن کلید جستجو برای جستجوبر اساس شماره مورد نظر می باشد.

procedure TFormrelation.SpeedsearchClick(Sender: TObject);

begin

 DM.ADOTablerelation.First;

 DM.ADOTablerelation.Locate('stdnum',(Edit8.Text),[loPartialKey]);

 Edit8.SetFocus;

end;

کد زیر با زدن کلید حذف برای حذف اطلاعات مورد نظر می باشد.

procedure TFormrelation.SpeeddelClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOTablerelation.Edit;

if (DM.ADOTablerelation.Locate('stdnum;indexs;stdrelation;indexrelation'

,vararrayof([(trim(Edit1.text)),(trim(edit2.text))

,(trim(Edit11.text)),(trim(Edit12.text))]),[loPartialKey]))   then

Begin

  If MessageBox(0,'ایا می خواهید اطلاعات مورد نظر را حذف نمایید,'comfirm',MB_YESNO)=idyes then

     begin

        DM.ADOTablerelation.Delete;

 ShowMessage('.'رکورد حذف شد');

end

else

begin

    Edit1.SetFocus;end;end;end;

 

روال زیربا زدن کلید فیلتر برای فیلتر کردن اطلاعات براساس شماره و نام با استفاده از دستورات sqlمیباشد.

procedure TFormrelation.SpeedfilterClick(Sender: TObject);

begin

DBGrid1.Visible:=False;

DBGrid2.Visible:=True;

 case  RadioGroup1.ItemIndex of

 0:

 begin

 DM2.ADOQuery4.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery4.SQL.Add('select * from tablerelation  where stdnum LIKE ''%' + edit10.text + '%''');

 DM2.ADOQuery4.Open;

 end;

 1:

 begin

 DM2.ADOQuery4.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery4.SQL.Add('select * from tablerelation  where latinheadequal LIKE ''%' + edit10.text + '%''');

 DM2.ADOQuery4.Open;

end; end;end;

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26