چهارشنبه 5 تیر 1398 | Wednesday 26 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
- صفحه شناسنامه نقشه،

 

  • جهت ثبت ،ویرایش ،حذف ،جستجو ،فیلتر و گزارش اطلاعات نقشه می باشد. (پیوست 1 شکل 1-11 را ببینید)

با کلیک بر روی کلید ثبت دستورات زیر مربوط به ثبت اطلاعات  وارد شده در ادیتها می باشد.

procedure Tfmap.SpeedsaveClick(Sender: TObject);

begin

 DM.ADOtablemap.Open;

if (DM.ADOtablemap.Locate('mapnum;indexmap',vararrayof([(trim(Edit1.text)),(trim(edit2.text))]),[loPartialKey])) then

  begin

 ');این شماره تکراری است ShowMessage('!

  Edit1.SetFocus;  Edit1.Text:='';

  Edit2.Text:='';  Edit3.Text:='';

  MaskEdit1.Text:='';  Edit4.Clear;

  ComboBox1.Text:='';  Edit5.Clear;

  Edit6.Clear;  Edit7.Clear;

  Memo1.Clear;  exit;  end;

if ((Edit1.Text<>'') and (Edit2.Text<>'') and

ایا می خواهیداطلاعات را ذخیره کنید؟(MessageBox(0,'

 ','confirm',MB_YESNO)=idyes)) then

begin

 DM.ADOtablemap.Open;

 DM.ADOtablemap.Insert;

 DM.ADOtablemap.FieldValues['mapnum']:=Trim(edit1.Text);

 DM.ADOtablemap.FieldValues['indexmap']:=Trim(Edit2.Text);

 DM.ADOtablemap.FieldValues['smapnum']:=Trim(Edit3.Text);

 DM.ADOtablemap.FieldValues['datemap']:=Trim(MaskEdit1.Text);

 DM.ADOtablemap.FieldValues['typelanmap']:=Trim(ComboBox1.Text);

 DM.ADOtablemap.FieldValues['typemap']:=trim(Edit4.Text);

 DM.ADOtablemap.FieldValues['masirmap']:=trim(Edit5.Text);

 DM.ADOtablemap.FieldValues['farsiheadmap']:=Trim(Edit6.Text);

 DM.ADOtablemap.FieldValues['latinheadmap']:=Trim(Edit7.Text);

 DM.ADOtablemap.FieldValues['explainmap']:=trim(memo1.Text);

  DM.ADOtablemap.Post;

  Edit1.Text:='';  Edit2.Text:='';

  Edit3.Text:='';  MaskEdit1.Text:='';

  Edit4.Text:='';  ComboBox1.Text:=' ';

  Edit5.Clear;  Edit6.Clear;

  Edit7.Clear;  Memo1.Clear;

  FocusControl(Edit1)  end

 else

 begin

' );  اطلاعات ناقص استShowMessage('!

   Edit1.Text:='';   Edit2.Text:='';

   Edit3.Clear;   MaskEdit1.Text:='';

   Edit4.Clear;   ComboBox1.Text:=' ';

   Edit5.Clear;   Edit6.Clear;

   Edit7.Clear;   Memo1.Clear;

   FocusControl(edit1);   end;

end;

با کلیک بر روی یک رکورد از جدول  اطلاعات  وارد ادیتها می شوند.

procedure Tfmap.DBGrid1CellClick(Column: TColumn);

begin

 Edit1.SetFocus;

 Edit1.ReadOnly:=True;

 Edit2.ReadOnly:=True;

 Edit1.Text:= DM.ADOtablemap.FieldValues['mapnum'];

 Edit2.Text:= DM.ADOtablemap.FieldValues['indexmap'];

  Edit3.Text:=DM.ADOtablemap.FieldValues['smapnum'];

 MaskEdit1.Text:=DM.ADOtablemap.FieldValues['datemap'];

 ComboBox1.Text:=DM.ADOtablemap.FieldValues['typelanmap'];

 Edit4.Text:=DM.ADOtablemap.FieldValues['typemap'];

 Edit5.Text:=DM.ADOtablemap.FieldValues['masirmap'];

 Edit6.Text:=DM.ADOtablemap.FieldValues['farsiheadmap'];

 Edit7.Text:=DM.ADOtablemap.FieldValues['latinheadmap'];

 memo1.Text:=DM.ADOtablemap.FieldValues['explainmap'];

end;

کد زیربا زدن کلید ویرایش برای ویرایش اطلاعات مورد نظر می باشد.

procedure Tfmap.SpeedupdateClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOtablemap.Open;

if DM.ADOtablemap.Locate('mapnum;indexmap',vararrayof([(trim (Edit1.text)),(trim(edit2.text))]),[loPartialKey]) then

begin

  if MessageBox(0,'ایا می خواهید اطلاعات مورد نظر را ویرایش نمایید,'comfirm',MB_YESNO)=idyes then

   begin

   DM.ADOtablemap.Edit;

   DM.ADOtablemap.FieldValues['smapnum']:=Trim(Edit3.Text);

   DM.ADOtablemap.FieldValues['datemap']:=Trim(MaskEdit1.Text);  

   DM.ADOtablemap.FieldValues['typelanmap']:=Trim(ComboBox1.Text);

   DM.ADOtablemap.FieldValues['typemap']:=trim(Edit4.Text);

   DM.ADOtablemap.FieldValues['masirmap']:=trim(Edit5.Text);

   DM.ADOtablemap.FieldValues['farsiheadmap']:=Trim(Edit6.Text);

   DM.ADOtablemap.FieldValues['latinheadmap']:=Trim(Edit7.Text);

   DM.ADOtablemap.FieldValues['explainmap']:=trim(memo1.Text);

   DM.ADOtablemap.Post;

ShowMessage('.'ویرایش رکورد انجام شد');

 Edit1.SetFocus

end

else

   Edit1.SetFocus;

end;end;

کد زیر با زدن کلید ایجاد برای خالی شدن همه باکسهاو قرار گرفتن در ابتدای جدول می باشد.

procedure Tfmap.SpeedcreatClick(Sender: TObject);

begin

Edit1.ReadOnly:=False;

Edit2.ReadOnly:=False;

DM.ADOtablemap.First;

DBGrid1.ReadOnly:=True;

Edit1.SetFocus;

  Edit1.Text:='';  Edit2.Text:='';

  Edit3.Text:='';  MaskEdit1.Text:='';

  Edit4.Clear;  ComboBox1.Text:='';

  Edit5.Clear;  Edit6.Clear;

  Edit7.Clear;  Memo1.Clear;

  Edit8.Text:='';  Edit10.Text:='';

   DBGrid1.Visible:=True; DBGrid2.Visible:=false;

 RadioGroup1.ItemIndex:=0;

end;

کد زیربا زدن کلید جستجو برای جستجوبر اساس شماره مورد نظر می باشد.

procedure Tfmap.SpeedsearchClick(Sender: TObject);

begin

 DM.ADOtablemap.First;

 DM.ADOtablemap.Locate('mapnum',(Edit8.Text),[loPartialKey]);

 Edit8.SetFocus;

end;

کد زیر با زدن کلید حذف برای حذف اطلاعات مورد نظر می باشد.

procedure Tfmap.SpeeddelClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOtablemap.Edit;

if DM.ADOtablemap.Locate('mapnum;indexmap',vararrayof([(trim (Edit1.text)),(trim(edit2.text))]),[loPartialKey]) then

begin

  If MessageBox(0,'ایا می خواهید اطلاعات مورد نظر را حذف نمایید,'comfirm',MB_YESNO)=idyes then

begin

  DM.ADOtablemap.Delete;

ShowMessage('.'رکورد حذف شد');

end

else

begin

     Edit1.SetFocus;

end;end;end;

 

روال زیربا زدن کلید فیلتر برای فیلتر کردن اطلاعات براساس شماره و نام با استفاده از دستورات sqlمیباشد.

procedure Tfmap.SpeedfilterClick(Sender: TObject);

begin

DBGrid1.Visible:=False;

DBGrid2.Visible:=True;

 case  RadioGroup1.ItemIndex of

 0:

 begin

 DM2.ADOQuery5.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery5.SQL.Add('select * from maptable  where mapnum LIKE ''%' + edit10.text + '%''');

 DM2.ADOQuery5.Open;

 end;

 1:

 begin

 DM2.ADOQuery5.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery5.SQL.Add('select * from maptable  where latinheadmap LIKE ''%' + edit10.text + '%''');

 DM2.ADOQuery5.Open;

end; end;end;

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26