یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
- صفحه شناسنامه نقشه قدیمی

 

  • جهت ثبت ،ویرایش ،حذف ،جستجو ،فیلتر و گزارش اطلاعات نقشه های قدیمی می باشد. (پیوست 1 شکل 1-12 را ببینید)

با روال زیر هنگام باز شدن فرم تمام باکس ها خالی می باشدوجدول استاندارد باز می شود.

procedure Tfmaplate.FormShow(Sender: TObject);

begin

 Edit1.Text:=''; Edit2.Text:='';

 Edit11.Text:=''; Edit12.Text:='';

 Edit3.Text:=''; Edit4.Text:='';

 ComboBox1.Text:=' '; Edit5.Text:='';

 Edit6.Text:=''; Edit7.Text:='';

 Memo1.Text:=''; Edit8.Text:='';

  Edit10.Text:=''; Edit1.SetFocus;

 ComboBox1.ItemIndex:=-1; DBGrid1.ReadOnly:=True;

  DBGrid1.Visible:=True; DBGrid2.Visible:=false;

 RadioGroup1.ItemIndex:=0;

DM.ADOmaplatetable.IndexFieldNames:='mapnum';

end;

کد زیر با زدن کلید ثبت برای ثبت اطلاعات جدید در جدول می باشد.

procedure Tfmaplate.SpeedsaveClick(Sender: TObject);

begin

 DM.ADOmaplatetable.Open;

 if (DM.ADOmaplatetable.Locate('mapnum;indexmap;maplate;indexmaplate'

,vararrayof([(trim(Edit1.text)),(trim(edit2.text))

,(trim(Edit11.text)),(trim(Edit12.text))]),[loPartialKey]))   then

  begin

');این شماره تکراری است ShowMessage('!

  Edit1.SetFocus;

  Edit2.Text:='';

  Edit11.Text:='';  Edit12.Text:='';

  Edit3.Text:='';  Edit4.Clear;

  ComboBox1.Text:='';  Edit5.Clear;

  Edit6.Clear;  Edit7.Clear;

  Memo1.Clear;  exit;

  end;

 

if ((Edit1.Text<>'') and (Edit2.Text<>'') and (Edit11.Text<>'')  and(Edit12.Text<>'') and

ایا می خواهیداطلاعات را ذخیره کنید؟(MessageBox(0,'

 ','confirm',MB_YESNO)=idyes)) then

begin

 DM.ADOmaplatetable.Open;

 DM.ADOmaplatetable.Insert;

 DM.ADOmaplatetable.FieldValues['mapnum']:=Trim(edit1.Text);

 DM.ADOmaplatetable.FieldValues['indexmap']:=Trim(Edit2.Text);

 DM.ADOmaplatetable.FieldValues['maplate']:=Trim(edit11.Text);

 DM.ADOmaplatetable.FieldValues['indexmaplate']:=Trim(Edit12.Text);

 DM.ADOmaplatetable.FieldValues['smapnumlate']:=Trim(Edit3.Text);

 DM.ADOmaplatetable.FieldValues['typemaplate']:=Trim(Edit4.Text);

 DM.ADOmaplatetable.FieldValues['typelanmaplate']:=Trim(ComboBox1.Text);

 DM.ADOmaplatetable.FieldValues['masirmaplate']:=trim(Edit5.Text);

 DM.ADOmaplatetable.FieldValues['farsimaplate']:=Trim(Edit6.Text);

 DM.ADOmaplatetable.FieldValues['latinmaplate']:=Trim(Edit7.Text);

 DM.ADOmaplatetable.FieldValues['explainmaplate']:=trim(memo1.Text);

  DM.ADOmaplatetable.Post;

  Edit1.Text:='';

  Edit2.Text:='';  Edit11.Text:='';

  Edit12.Text:='';  Edit3.Text:='';

  Edit4.Text:='';  ComboBox1.Text:=' ';

  Edit5.Clear;  Edit6.Clear;

  Edit7.Clear;  Memo1.Clear;

  FocusControl(Edit1)  end

 else

 begin

' );  اطلاعات ناقص استShowMessage('!

   Edit1.Text:='';   Edit2.Text:='';

   Edit11.Text:='';   Edit12.Text:='';

   Edit3.Clear;   Edit4.Clear;

   ComboBox1.Text:=' ';   Edit5.Clear;

   Edit6.Clear;   Edit7.Clear;

   Memo1.Clear;   FocusControl(edit1);

   end;end;

procedure Tfmaplate.FormCreate(Sender: TObject);

begin

DBGrid1.ReadOnly:=true;

DBGrid2.ReadOnly:=true;

end;

هنگام کلیک بر روی جدول داده های رکورد مورد نظر در باکسها قرار می گیرند.

procedure Tfmaplate.DBGrid1CellClick(Column: TColumn);

begin

 Edit1.SetFocus;

 Edit1.ReadOnly:=True;

 Edit2.ReadOnly:=True;

  Edit11.ReadOnly:=True;

 Edit12.ReadOnly:=True;

 Edit1.Text:= DM.ADOmaplatetable.FieldValues['mapnum'];

 Edit2.Text:= DM.ADOmaplatetable.FieldValues['indexmap'];

 edit11.Text:=DM.ADOmaplatetable.FieldValues['maplate'];

 edit12.Text:=DM.ADOmaplatetable.FieldValues['indexmaplate'];

 edit3.Text:=DM.ADOmaplatetable.FieldValues['smapnumlate'];

 edit4.Text:=DM.ADOmaplatetable.FieldValues['typemaplate'];

 ComboBox1.Text:=DM.ADOmaplatetable.FieldValues['typelanmaplate'];

 edit5.Text:=DM.ADOmaplatetable.FieldValues['masirmaplate'];

 edit6.Text:=DM.ADOmaplatetable.FieldValues['farsimaplate'];

 edit7.Text:=DM.ADOmaplatetable.FieldValues['latinmaplate'];

 Memo1.Text:=DM.ADOmaplatetable.FieldValues['explainmaplate'];

end;

کد زیربا زدن کلید ویرایش برای ویرایش اطلاعات مورد نظر می باشد.

procedure Tfmaplate.SpeedupdateClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOtablemap.Open;

if (DM.ADOmaplatetable.Locate('mapnum;indexmap;maplate;indexmaplate'

,vararrayof([(trim(Edit1.text)),(trim(edit2.text))

,(trim(Edit11.text)),(trim(Edit12.text))]),[loPartialKey]))   then

begin

    if MessageBox(0,'ایا می خواهید اطلاعات مورد نظر را ویرایش نمایید,'comfirm',MB_YESNO)=idyes then

   begin

 DM.ADOmaplatetable.Edit;

 DM.ADOmaplatetable.FieldValues['smapnumlate']:=Trim(Edit3.Text);

 DM.ADOmaplatetable.FieldValues['typemaplate']:=Trim(Edit4.Text);

 DM.ADOmaplatetable.FieldValues['typelanmaplate']:=Trim(ComboBox1.Text);

 DM.ADOmaplatetable.FieldValues['masirmaplate']:=trim(Edit5.Text);

 DM.ADOmaplatetable.FieldValues['farsimaplate']:=Trim(Edit6.Text);

 DM.ADOmaplatetable.FieldValues['latinmaplate']:=Trim(Edit7.Text);

 DM.ADOmaplatetable.FieldValues['explainmaplate']:=trim(memo1.Text);

   DM.ADOmaplatetable.Post;

ShowMessage('.'ویرایش رکورد انجام شد');

   Edit1.SetFocus

end

else

   Edit1.SetFocus;

end;end;

کد زیر با زدن کلید ایجاد برای خالی شدن همه باکسهاو قرار گرفتن در ابتدای جدول می باشد.

procedure Tfmaplate.SpeedcreatClick(Sender: TObject);

begin

Edit1.ReadOnly:=False;

Edit2.ReadOnly:=False;

DM.ADOmaplatetable.First;

DBGrid1.ReadOnly:=True;

Edit1.SetFocus;  Edit1.Text:='';

  Edit2.Text:='';   Edit11.Text:='';

  Edit12.Text:='';  Edit3.Text:='';

  Edit4.Clear;  ComboBox1.Text:='';

  Edit5.Clear;  Edit6.Clear;

  Edit7.Clear;  Memo1.Clear;

  Edit8.Text:='';  Edit10.Text:='';

   DBGrid1.Visible:=True; DBGrid2.Visible:=false;

 RadioGroup1.ItemIndex:=0;

end;

 

کد زیربا زدن کلید جستجو برای جستجوبر اساس شماره مورد نظر می باشد.

procedure Tfmaplate.SpeedsearchClick(Sender: TObject);

begin

 DM.ADOmaplatetable.First;

 DM.ADOmaplatetable.Locate('mapnum',(Edit8.Text),[loPartialKey]);

 Edit8.SetFocus;

end;

 

کد زیر با زدن کلید حذف برای حذف اطلاعات مورد نظر می باشد.

procedure Tfmaplate.SpeeddelClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOmaplatetable.Edit;

 if (DM.ADOmaplatetable.Locate('mapnum;indexmap;maplate;indexmaplate'

,vararrayof([(trim(Edit1.text)),(trim(edit2.text))

,(trim(Edit11.text)),(trim(Edit12.text))]),[loPartialKey]))   then

begin

     If MessageBox(0,'ایا می خواهید اطلاعات مورد نظر را حذف نمایید,'comfirm',MB_YESNO)=idyes then

   begin

        DM.ADOmaplatetable.Delete;

ShowMessage('.'رکورد حذف شد');

end

else

begin

     Edit1.SetFocus;

end;end;end;

 

روال زیربا زدن کلید فیلتر برای فیلتر کردن اطلاعات براساس شماره و نام با استفاده از دستورات sqlمیباشد.

procedure Tfmaplate.SpeedfilterClick(Sender: TObject);

begin

DBGrid1.Visible:=False;

DBGrid2.Visible:=True;

 case  RadioGroup1.ItemIndex of

 0:

 begin

 DM2.ADOQuery6.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery6.SQL.Add('select * from maplatetable  where mapnum LIKE ''%' + edit10.text + '%''');

 DM2.ADOQuery6.Open;

 end;

 1:

 begin

 DM2.ADOQuery6.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery6.SQL.Add('select * from maplatetable  where latinmaplate LIKE ''%' + edit10.text + '%''');

 DM2.ADOQuery6.Open;

end;end;end;

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26