یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
- صفحه شناسنامه نقشه مرتبط،
  • جهت ثبت ،ویرایش ،حذف ،جستجو ،فیلتر و گزارش اطلاعات نقشه های مرتبط می باشد. (پیوست 1 شکل 1-13 را ببینید)

با روال زیر هنگام باز شدن فرم تمام باکس ها خالی می باشدوجدول نقشه مرتبط باز می شود.

procedure Tfmaprelation.FormShow(Sender: TObject);

begin

 Edit1.Text:=''; Edit2.Text:='';

 Edit11.Text:=''; Edit12.Text:='';

 Edit3.Text:=''; Edit4.Text:='';

 ComboBox1.Text:=' '; Edit5.Text:='';

 Edit6.Text:=''; Edit7.Text:='';

 Edit9.Text:=''; Memo1.Text:='';

 Edit8.Text:=''; Edit10.Text:='';

 Edit1.SetFocus; ComboBox1.ItemIndex:=-1;

 DBGrid1.ReadOnly:=True;

 DBGrid1.Visible:=True;

 DBGrid2.Visible:=false;

 RadioGroup1.ItemIndex:=0;

DM.ADOmaprelationtable.IndexFieldNames:='mapnum';

end;

کد زیر با زدن کلید ثبت برای ثبت اطلاعات جدید در جدول می باشد.

procedure Tfmaprelation.SpeedsaveClick(Sender: TObject);

begin

 DM.ADOmaprelationtable.Open;

 if (DM.ADOmaprelationtable.Locate('mapnum;indexmap;maprelation;indexmaprelation'

,vararrayof([(trim(Edit1.text)),(trim(edit2.text))

,(trim(Edit11.text)),(trim(Edit12.text))]),[loPartialKey]))   then

  begin

');این شماره تکراری است ShowMessage('!

  Edit1.SetFocus;

  Edit2.Text:='';  Edit11.Text:='';

  Edit12.Text:='';  Edit3.Text:='';

  Edit4.Clear;  ComboBox1.Text:='';

  Edit5.Clear;  Edit6.Clear;

  Edit7.Clear;  Edit9.Text:='';

  Memo1.Clear;  exit;  end;

if ((Edit1.Text<>'') and (Edit2.Text<>'') and (Edit11.Text<>'')  and(Edit12.Text<>'') and

ایا می خواهیداطلاعات را ذخیره کنید؟(MessageBox(0,'

 ','confirm',MB_YESNO)=idyes)) then

begin

 DM.ADOmaprelationtable.Open;

 DM.ADOmaprelationtable.Insert;

 DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['mapnum']:=Trim(edit1.Text);

 DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['indexmap']:=Trim(Edit2.Text);

 DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['maprelation']:=Trim(edit11.Text);

 DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['indexmaprelation']:=Trim(Edit12.Text);

 DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['smapnumrelation']:=Trim(Edit3.Text);

 DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['typelanmaprelation']:=Trim(ComboBox1.Text);

 DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['typemaprelation']:=Trim(Edit4.Text);

 DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['typemrelation']:=Trim(Edit9.Text);

 DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['masirmaprelation']:=trim(Edit5.Text);

 DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['farsimaprelation']:=Trim(Edit6.Text);

 DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['latinmaprelation']:=Trim(Edit7.Text);

 DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['explainmaprelation']:=trim(memo1.Text);

  DM.ADOmaprelationtable.Post;

  Edit1.Text:='';  Edit2.Text:='';

  Edit11.Text:='';  Edit12.Text:='';

  Edit3.Text:='';  Edit4.Text:='';

  ComboBox1.Text:=' ';  Edit5.Clear;

  Edit6.Clear;  Edit7.Clear;

  Edit9.Clear;  Memo1.Clear;

  FocusControl(Edit1)  end

 else

 begin

' );  اطلاعات ناقص استShowMessage('!

   Edit1.Text:='';   Edit2.Text:='';

   Edit11.Text:='';   Edit12.Text:='';

   Edit3.Clear;   Edit4.Clear;

   ComboBox1.Text:=' ';

   Edit5.Clear;   Edit6.Clear;

   Edit7.Clear;   Edit9.Clear;

   Memo1.Clear;   FocusControl(edit1);   end;end;

هنگام کلیک بر روی جدول داده های رکورد مورد نظر در باکسها قرار می گیرند.

procedure Tfmaprelation.DBGrid1CellClick(Column: TColumn);

begin

 Edit1.SetFocus;

 Edit1.ReadOnly:=True; Edit2.ReadOnly:=True;

  Edit11.ReadOnly:=True; Edit12.ReadOnly:=True;

 Edit1.Text:= DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['mapnum'];

 Edit2.Text:= DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['indexmap'];

 edit11.Text:=DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['maprelation'];

 edit12.Text:=DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['indexmaprelation'];

 edit3.Text:=DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['smapnumrelation'];

 ComboBox1.Text:=DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['typelanmaprelation'];

 edit4.Text:=DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['typemaprelation'];

 edit9.Text:=DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['typemrelation'];

 edit5.Text:=DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['masirmaprelation'];

 edit6.Text:=DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['farsimaprelation'];

 edit7.Text:=DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['latinmaprelation'];

 Memo1.Text:=DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['explainmaprelation'];

end;

کد زیربا زدن کلید ویرایش برای ویرایش اطلاعات مورد نظر می باشد.

procedure Tfmaprelation.SpeedupdateClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOmaprelationtable.Open;

if (DM.ADOmaprelationtable.Locate('mapnum;indexmap;maprelation;indexmaprelation'

,vararrayof([(trim(Edit1.text)),(trim(edit2.text))

,(trim(Edit11.text)),(trim(Edit12.text))]),[loPartialKey]))   then

Begin

    if MessageBox(0,'ایا می خواهید اطلاعات مورد نظر را ویرایش نمایید,'comfirm',MB_YESNO)=idyes then

   begin

 DM.ADOmaprelationtable.Edit;

 DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['smapnumrelation']:=Trim(Edit3.Text);

 DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['typelanmaprelation']:=Trim(ComboBox1.Text);

 DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['typemaprelation']:=Trim(Edit4.Text);

 DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['typemrelation']:=Trim(Edit9.Text);

 DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['masirmaprelation']:=trim(Edit5.Text);

 DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['farsimaprelation']:=Trim(Edit6.Text);

 DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['latinmaprelation']:=Trim(Edit7.Text);

 DM.ADOmaprelationtable.FieldValues['explainmaprelation']:=trim(memo1.Text);

   DM.ADOmaprelationtable.Post;

ShowMessage('.'ویرایش رکورد انجام شد');

   Edit1.SetFocus

end

else

   Edit1.SetFocus;end;end;

کد زیر با زدن کلید ایجاد برای خالی شدن همه باکسهاو قرار گرفتن در ابتدای جدول می باشد.

procedure Tfmaprelation.SpeedcreatClick(Sender: TObject);

begin

 Edit1.ReadOnly:=False;

 Edit2.ReadOnly:=False;

 DM.ADOmaprelationtable.First;

 DBGrid1.ReadOnly:=True;

 Edit1.SetFocus;

 Edit1.Text:=''; Edit2.Text:='';

 Edit11.Text:=''; Edit12.Text:='';

  Edit3.Text:='';  Edit4.Clear;

  ComboBox1.Text:='';  Edit5.Clear;

  Edit6.Clear;  Edit7.Clear;

  Edit9.Clear;  Memo1.Clear;

  Edit8.Text:='';  Edit10.Text:='';

   DBGrid1.Visible:=True; DBGrid2.Visible:=false;

 RadioGroup1.ItemIndex:=0;

end;

کد زیربا زدن کلید جستجو برای جستجوبر اساس شماره مورد نظر می باشد.

procedure Tfmaprelation.SpeedsearchClick(Sender: TObject);

begin

 DM.ADOmaprelationtable.First;

 DM.ADOmaprelationtable.Locate('mapnum',(Edit8.Text),[loPartialKey]);

 Edit8.SetFocus;

end;

 

کد زیر با زدن کلید حذف برای حذف اطلاعات مورد نظر می باشد.

procedure Tfmaprelation.SpeeddelClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOmaprelationtable.Edit;

 if (DM.ADOmaprelationtable.Locate('mapnum;indexmap;maprelation;indexmaprelation'

,vararrayof([(trim(Edit1.text)),(trim(edit2.text))

,(trim(Edit11.text)),(trim(Edit12.text))]),[loPartialKey]))   then

Begin

  If MessageBox(0,'ایا می خواهید اطلاعات مورد نظر را حذف نمایید,'comfirm',MB_YESNO)=idyes then

   begin

    DM.ADOmaprelationtable.Delete;

ShowMessage('.'رکورد حذف شد');end

else

begin

     Edit1.SetFocus;

end;end;end;

روال زیربا زدن کلید فیلتر برای فیلتر کردن اطلاعات براساس شماره و نام با استفاده از دستورات sqlمیباشد.

procedure Tfmaprelation.SpeedfilterClick(Sender: TObject);

begin

DBGrid1.Visible:=False;

DBGrid2.Visible:=True;

 case  RadioGroup1.ItemIndex of

 0:

 begin

 DM2.ADOQuery7.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery7.SQL.Add('select * from maprelationtable  where mapnum LIKE ''%' + edit10.text + '%''');

 DM2.ADOQuery7.Open;

 end;

 1:

 begin

 DM2.ADOQuery7.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery7.SQL.Add('select * from maprelationtable  where latinmaprelation LIKE ''%' + edit10.text + '%''');

 DM2.ADOQuery7.Open;

end; end;end;

دستور  زیربا زدن کلید گزارش برای انتخاب نوع گزارش می باشد.

procedure Tfmaprelation.SpeedreportClick(Sender: TObject);

begin

freportmaprelation.ShowModal;

end;

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26