چهارشنبه 5 تیر 1398 | Wednesday 26 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
- صفحه شناسنامه قطعه،

 

  • جهت ثبت ،ویرایش ،حذف ،جستجو ،فیلتر و گزارش اطلاعات قطعه می باشد. (پیوست 1 شکل 1-14 را ببینید)

procedure Tfghate.FormShow(Sender: TObject);

begin

 Edit1.Text:=''; Edit2.Text:='';

 Edit3.Text:=''; Edit4.Text:='';

 Edit5.Text:=''; Edit6.Text:='';

 Edit7.Text:=''; CheckBox1.Checked:=False;

 Memo1.Text:=''; Edit8.Text:='';

 Edit9.Text:=''; Edit10.Text:='';

 Edit11.Text:=''; Edit12.Text:='';

 Edit13.Text:=''; DM.ADOTghatetable.Open;

 Edit1.SetFocus; DM.ADOTghatetable.First;

 DBGrid1.ReadOnly:=True; DBGrid2.ReadOnly:=True;

 DBGrid1.Visible:=True; DBGrid2.Visible:=false;

 RadioGroup1.ItemIndex:=0;

end;

 

کد زیر با زدن کلید ثبت برای ثبت اطلاعات جدید در جدول می باشد.

procedure Tfghate.SpeedsaveClick(Sender: TObject);

begin

 DM.ADOTghatetable.Open;

if (DM.ADOTghatetable.Locate('fanninum;farsiheadgh',vararrayof([(trim(Edit1.text)),(trim(edit11.text))]),[loPartialKey])) then

  begin

 ');این شماره تکراری است ShowMessage('!

  Edit1.SetFocus;

  Edit1.Text:='';  Edit2.Text:='';

  Edit3.Text:='';  Edit4.Clear;

  Edit5.Clear;  Edit6.Clear;

  Edit7.Clear;  CheckBox1.Checked:=False;

  Memo1.Clear;  Edit9.Clear;

  Edit11.Clear;  Edit12.Clear;

  Edit13.Clear;  exit;  end;

if ((Edit1.Text<>'') and (Edit11.Text<>'')

ایا می خواهیداطلاعات را ذخیره کنید؟and (MessageBox(0,'

 ','confirm',MB_YESNO)=idyes)) then

begin

 DM.ADOTghatetable.Open;

 DM.ADOTghatetable.Insert;

 DM.ADOTghatetable.FieldValues['fanninum']:=Trim(edit1.Text);

 DM.ADOTghatetable.FieldValues['mapnum']:=Trim(Edit2.Text);

 DM.ADOTghatetable.FieldValues['indexmap']:=Trim(Edit3.Text);

 DM.ADOTghatetable.FieldValues['stdnum']:=Trim(Edit4.Text);

 DM.ADOTghatetable.FieldValues['indexs']:=Trim(Edit5.Text);

 DM.ADOTghatetable.FieldValues['testplannum']:=Trim(Edit6.Text);

 DM.ADOTghatetable.FieldValues['indextestplan']:=Trim(Edit7.Text);

 DM.ADOTghatetable.FieldValues['packnum']:=Trim(Edit9.Text);

 DM.ADOTghatetable.FieldValues['indexpack']:=Trim(Edit13.Text);

DM.ADOTghatetable.FieldValues['imeni']:=CheckBox1.Checked;

 DM.ADOTghatetable.FieldValues['farsiheadgh']:=trim(Edit11.Text);

 DM.ADOTghatetable.FieldValues['latinheadgh']:=trim(Edit12.Text);

 DM.ADOTghatetable.FieldValues['explaingh']:=trim(memo1.Text);

 DM.ADOTghatetable.Post;

  Edit1.Text:='';  Edit2.Text:='';

  Edit3.Text:='';  Edit4.Text:='';

  Edit5.Clear;  Edit6.Clear;

  Edit7.Clear;  Edit9.Clear;

  Edit11.Clear;  Edit12.Clear;

   CheckBox1.Checked:=False;

  Edit13.Clear;  Memo1.Clear;

  FocusControl(Edit1)

  end

 

 else

 begin

' );  اطلاعات ناقص استShowMessage('!

   Edit1.Text:='';   Edit2.Text:='';

   Edit3.Clear;   Edit4.Clear;

   Edit5.Clear;   Edit6.Clear;

   Edit7.Clear;   Edit9.Clear;

   Edit10.Clear;   Edit11.Clear;

   Edit12.Clear;   CheckBox1.Checked:=False;

   Edit13.Clear;   Memo1.Clear;

   FocusControl(edit1);

   end;

end;

هنگام کلیک بر روی جدول داده های رکورد مورد نظر در باکسها قرار می گیرند.

procedure Tfghate.DBGrid1CellClick(Column: TColumn);

begin

 Edit1.SetFocus;

 Edit1.ReadOnly:=True;

 Edit11.ReadOnly:=True;

 edit1.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['fanninum'];

 edit2.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['mapnum'];

 edit3.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['indexmap'];

 edit4.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['stdnum'];

 edit5.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['indexs'];

 edit6.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['testplannum'];

 edit7.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['indextestplan'];

 edit9.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['packnum'];

 edit13.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['indexpack'];

CheckBox1.Checked:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['imeni'];

 edit11.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['farsiheadgh'];

 edit12.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['latinheadgh'];

 Memo1.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['explaingh'];

end;

 

کد زیربا زدن کلید ویرایش برای ویرایش اطلاعات مورد نظر می باشد.

procedure Tfghate.SpeedupdateClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOTghatetable.Open;

if DM.ADOTghatetable.Locate('fanninum;farsiheadgh',vararrayof([(trim (Edit1.text)),(trim(edit11.text))]),[loPartialKey]) then

begin

  if MessageBox(0,'ایا می خواهید اطلاعات مورد نظر را ویرایش نمایید,'comfirm',MB_YESNO)=idyes then

    begin

   DM.ADOTghatetable.Edit;

  DM.ADOTghatetable.FieldValues['mapnum']:=Trim(Edit2.Text);

 DM.ADOTghatetable.FieldValues['indexmap']:=Trim(Edit3.Text);

 DM.ADOTghatetable.FieldValues['stdnum']:=Trim(Edit4.Text);

 DM.ADOTghatetable.FieldValues['indexs']:=Trim(Edit5.Text);

 DM.ADOTghatetable.FieldValues['testplannum']:=Trim(Edit6.Text);

 DM.ADOTghatetable.FieldValues['indextestplan']:=Trim(Edit7.Text);

 DM.ADOTghatetable.FieldValues['packnum']:=Trim(Edit9.Text);

 DM.ADOTghatetable.FieldValues['indexpack']:=Trim(Edit13.Text);

 if CheckBox1.Checked=true then

 DM.ADOTghatetable.FieldValues['imeni']:=CheckBox1.Checked;

 DM.ADOTghatetable.FieldValues['farsiheadgh']:=trim(Edit11.Text);

 DM.ADOTghatetable.FieldValues['latinheadgh']:=trim(Edit12.Text);

 DM.ADOTghatetable.FieldValues['explaingh']:=trim(memo1.Text);

   DM.ADOTghatetable.Post;

ShowMessage('.'ویرایش رکورد انجام شد');

  Edit1.SetFocus

end

else

     Edit1.SetFocus;

end;end;

 

procedure Tfghate.SpeedcreatClick(Sender: TObject);

begin

 Edit1.ReadOnly:=False; Edit11.ReadOnly:=False;

 DM.ADOTghatetable.First; DBGrid1.ReadOnly:=True;

 DBGrid2.ReadOnly:=True; DBGrid1.Visible:=True;

 DBGrid2.Visible:=False; Edit1.SetFocus;

 Edit1.Text:=''; Edit2.Text:='';

 Edit3.Text:=''; Edit4.Clear; Edit5.Clear;

 Edit6.Clear; Edit7.Clear;

 Edit9.Clear; Edit11.Clear; Edit12.Clear;

 Edit13.Clear; Memo1.Clear;

 Edit8.Text:=''; Edit10.Text:='';

RadioGroup1.ItemIndex:=0;

end;

 

کد زیربا زدن کلید جستجو برای جستجوبر اساس شماره مورد نظر می باشد.

procedure Tfghate.SpeedsearchClick(Sender: TObject);

begin

 DM.ADOTghatetable.First;

 DM.ADOTghatetable.Locate('fanninum',(Edit8.Text),[loPartialKey]);

 Edit8.SetFocus;

end;

 

کد زیر با زدن کلید حذف برای حذف اطلاعات مورد نظر می باشد.

procedure Tfghate.SpeeddelClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOTghatetable.Edit;

if DM.ADOTghatetable.Locate('fanninum;farsiheadgh',vararrayof([(trim (Edit1.text)),(trim(edit11.text))]),[loPartialKey]) then

begin

  If MessageBox(0,'ایا می خواهید اطلاعات مورد نظر را حذف نمایید,'comfirm',MB_YESNO)=idyes then

   begin

   DM.ADOTghatetable.Delete;

 ShowMessage('.'رکورد حذف شد');

end

else

begin

    Edit1.SetFocus;

end;end;end;

 

روال زیربا زدن کلید فیلتر برای فیلتر کردن اطلاعات براساس شماره و نام با استفاده از دستورات sqlمیباشدprocedure Tfghate.SpeedfilterClick(Sender: TObject);

begin

DBGrid1.Visible:=False;

DBGrid2.Visible:=True;

 case  RadioGroup1.ItemIndex of

 0:

 begin

 DM2.ADOQuery8.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery8.SQL.Add('select * from ghatetable  where fanninum LIKE ''%' + edit10.text + '%''');

 DM2.ADOQuery8.Open;

 end;

 1:

 begin

 DM2.ADOQuery8.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery8.SQL.Add('select * from ghatetable  where latinheadgh LIKE ''%' + edit10.text + '%''');

 DM2.ADOQuery8.Open;

end; end;end;

 

  • صفحه شناسنامه زیر مجموعه قطعه،جهت ثبت ،ویرایش ،حذف ،جستجو ،فیلتر و گزارش اطلاعات زیر مجموعه می باشد. (پیوست 1 شکل 1-15 را ببینید)

 

procedure Tfsub.Edit1Enter(Sender: TObject);

 

procedure Tfsub.FormShow(Sender: TObject);

begin

 Edit1.Text:=''; Edit14.Text:='';

 Edit2.Text:=''; Edit3.Text:='';

 Edit4.Text:=''; Edit5.Text:='';

 Edit6.Text:=''; Edit7.Text:='';

 CheckBox1.Checked:=False;

 Memo1.Text:=''; Edit8.Text:='';

 Edit9.Text:=''; Edit10.Text:='';

 Edit11.Text:=''; Edit12.Text:='';

 Edit13.Text:=''; DM.ADOTablesub.Open;

 Edit1.SetFocus; DM.ADOTghatetable.First;

 DBGrid1.ReadOnly:=True; DBGrid2.ReadOnly:=True;

 DBGrid1.Visible:=True; DBGrid2.Visible:=false;

 RadioGroup1.ItemIndex:=0;

DM.ADOTablesub.IndexFieldNames:='fanninum';

end;

با کلیک بر روی کلید ثبت دستورات زیر مربوط به ثبت اطلاعات  وارد شده در ادیتها می باشد.

procedure Tfsub.SpeedsaveClick(Sender: TObject);

begin

 DM.ADOTablesub.Open;

if (DM.ADOTablesub.Locate('fanninum;fanninumsub',vararrayof([(trim(Edit1.text)),(trim(edit14.text))]),[loPartialKey])) then

  begin

 ');این شماره تکراری است ShowMessage('!

  Edit1.SetFocus;

  Edit1.Text:='';  Edit2.Text:='';

  Edit3.Text:='';  Edit4.Clear;

  Edit5.Clear;  Edit6.Clear;

  Edit7.Clear;  CheckBox1.Checked:=False;

  Memo1.Clear;  Edit9.Clear;  Edit11.Clear;

  Edit12.Clear;  Edit13.Clear;  Edit14.Clear;

  exit;

  end;

if ((Edit1.Text<>'') and (Edit14.Text<>'')

ایا می خواهیداطلاعات را ذخیره کنید؟and (MessageBox(0,'

 ','confirm',MB_YESNO)=idyes)) then

begin

 DM.ADOTablesub.Open;

 DM.ADOTablesub.Insert;

 DM.ADOTablesub.FieldValues['fanninum']:=Trim(edit1.Text);

 DM.ADOTablesub.FieldValues['fanninumsub']:=Trim(edit14.Text);

 DM.ADOTablesub.FieldValues['mapnumsub']:=Trim(Edit2.Text);

 DM.ADOTablesub.FieldValues['indexmapsub']:=Trim(Edit3.Text);

 DM.ADOTablesub.FieldValues['stdnumsub']:=Trim(Edit4.Text);

 DM.ADOTablesub.FieldValues['indexssub']:=Trim(Edit5.Text);

 DM.ADOTablesub.FieldValues['testplannumsub']:=Trim(Edit6.Text);

 DM.ADOTablesub.FieldValues['indextestplansub']:=Trim(Edit7.Text);

 DM.ADOTablesub.FieldValues['packnumsub']:=Trim(Edit9.Text);

 DM.ADOTablesub.FieldValues['indexpacksub']:=Trim(Edit13.Text);

DM.ADOTablesub.FieldValues['imenisub']:=CheckBox1.Checked;

 DM.ADOTablesub.FieldValues['farsiheadsub']:=trim(Edit11.Text);

 DM.ADOTablesub.FieldValues['latinheadsub']:=trim(Edit12.Text);

 DM.ADOTablesub.FieldValues['explainsub']:=trim(memo1.Text);

  DM.ADOTablesub.Post;

  Edit1.Text:='';  Edit2.Text:='';

  Edit3.Text:='';  Edit4.Text:='';

  Edit5.Clear;  Edit6.Clear;

  Edit7.Clear;  Edit9.Clear;

  Edit11.Clear;  Edit12.Clear;

  CheckBox1.Checked:=False;

  Edit13.Clear;  Edit14.Clear;

  Memo1.Clear;  FocusControl(Edit1);

  end

 else

 begin

   Edit1.Text:='';   Edit2.Text:='';   Edit3.Clear;

   Edit4.Clear;   Edit5.Clear;   Edit6.Clear;

   Edit7.Clear;   Edit9.Clear;   Edit10.Clear;

   Edit11.Clear;   Edit12.Clear;   CheckBox1.Checked:=False;

   Edit13.Clear;   Edit14.Clear;

   Memo1.Clear;   FocusControl(edit1);

   end;

end;

 

هنگام کلیک بر روی جدول داده های رکورد مورد نظر در باکسها قرار می گیرند.

procedure Tfsub.DBGrid1CellClick(Column: TColumn);

begin

 Edit1.SetFocus;

 Edit1.ReadOnly:=True;

 Edit14.ReadOnly:=True;

 edit1.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['fanninum'];

 edit14.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['fanninumsub'];

 edit2.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['mapnumsub'];

 edit3.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['indexmapsub'];

 edit4.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['stdnumsub'];

 edit5.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['indexssub'];

 edit6.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['testplannumsub'];

 edit7.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['indextestplansub'];

 edit9.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['packnumsub'];

 edit13.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['indexpacksub'];

CheckBox1.Checked:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['imenisub'];

 edit11.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['farsiheadsub'];

 edit12.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['latinheadsub'];

 Memo1.Text:=DM.ADOTghatetable.FieldValues['explainsub'];

end;

 

کد زیربا زدن کلید ویرایش برای ویرایش اطلاعات مورد نظر می باشد.

procedure Tfsub.SpeedupdateClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOTablesub.Open;

if DM.ADOTablesub.Locate('fanninum;fanninumub',vararrayof([(trim (Edit1.text)),(trim(edit14.text))]),[loPartialKey]) then

begin

  if MessageBox(0,'ایا می خواهید اطلاعات مورد نظر را ویرایش نمایید,'comfirm',MB_YESNO)=idyes then

   begin

   DM.ADOTablesub.Edit;

DM.ADOTablesub.FieldValues['mapnumsub']:=Trim(Edit2.Text);

 DM.ADOTablesub.FieldValues['indexmapsub']:=Trim(Edit3.Text);

 DM.ADOTablesub.FieldValues['stdnumsub']:=Trim(Edit4.Text);

 DM.ADOTablesub.FieldValues['indexssub']:=Trim(Edit5.Text);

 DM.ADOTablesub.FieldValues['testplannumsub']:=Trim(Edit6.Text);

 DM.ADOTablesub.FieldValues['indextestplansub']:=Trim(Edit7.Text);

 DM.ADOTablesub.FieldValues['packnumsub']:=Trim(Edit9.Text);

 DM.ADOTablesub.FieldValues['indexpacksub']:=Trim(Edit13.Text);

 if CheckBox1.Checked=true then

 DM.ADOTablesub.FieldValues['imenisub']:=CheckBox1.Checked;

 DM.ADOTablesub.FieldValues['farsiheadsub']:=trim(Edit11.Text);

 DM.ADOTablesub.FieldValues['latinheadsub']:=trim(Edit12.Text);

 DM.ADOTablesub.FieldValues['explainsub']:=trim(memo1.Text);

   DM.ADOTghatetable.Post;

ShowMessage('.'ویرایش رکورد انجام شد');

   Edit1.SetFocus

end

else

     Edit1.SetFocus;

end;end;

 

کد زیر با زدن کلید ایجاد برای خالی شدن همه باکسهاو قرار گرفتن در ابتدای جدول می باشد.

procedure Tfsub.SpeedcreatClick(Sender: TObject);

begin

 Edit1.ReadOnly:=False; Edit14.ReadOnly:=False;

 DM.ADOTablesub.First; DBGrid1.ReadOnly:=True;

 DBGrid2.ReadOnly:=True; DBGrid1.Visible:=True;

 DBGrid2.Visible:=False; Edit1.SetFocus;

 Edit1.Text:=''; Edit14.Text:='';

 Edit2.Text:=''; Edit3.Text:='';

 Edit4.Clear; Edit5.Clear;

 Edit6.Clear; Edit7.Clear;

 Edit9.Clear; Edit11.Clear;

 Edit12.Clear; Edit13.Clear;

 Memo1.Clear; Edit8.Text:='';

 Edit10.Text:='';RadioGroup1.ItemIndex:=0;end;

 

کد زیربا زدن کلید جستجو برای جستجوبر اساس شماره مورد نظر می باشد.

procedure Tfsub.SpeedsearchClick(Sender: TObject);

begin

 DM.ADOTablesub.First;

 DM.ADOTablesub.Locate('fanninum',(Edit8.Text),[loPartialKey]);

 Edit8.SetFocus;end;

کد زیر با زدن کلید حذف برای حذف اطلاعات مورد نظر می باشد.

procedure Tfsub.SpeeddelClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOTablesub.Edit;

if DM.ADOTablesub.Locate('fanninum;fanninumsub',vararrayof([(trim (Edit1.text)),(trim(edit14.text))]),[loPartialKey]) then

begin

  If MessageBox(0,'ایا می خواهید اطلاعات مورد نظر را حذف نمایید,'comfirm',MB_YESNO)=idyes then

   Begin

   DM.ADOTablesub.Delete;

ShowMessage('.'رکورد حذف شد');

end

else

begin

   Edit1.SetFocus;

end;end;end;

 

روال زیربا زدن کلید فیلتر برای فیلتر کردن اطلاعات براساس شماره و نام با استفاده از دستورات sqlمیباشد.

procedure Tfsub.SpeedfilterClick(Sender: TObject);

begin

DBGrid1.Visible:=False;

DBGrid2.Visible:=True;

 case  RadioGroup1.ItemIndex of

 0:

 begin

 DM2.ADOQuery9.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery9.SQL.Add('select * from subtable  where fanninum LIKE ''%' + edit10.text + '%''');

 DM2.ADOQuery9.Open;

 end;

 1:

 begin

 DM2.ADOQuery9.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery9.SQL.Add('select * from subtable  where latinheadsub LIKE ''%' + edit10.text + '%''');

 DM2.ADOQuery9.Open;

end; end;end;

procedure Tfsub.SpeedreportClick(Sender: TObject);

begin

freportsub.ShowModal;

end;

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26