یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
- صفحه شناسنامه تست پلن،

 

  • جهت ثبت ،ویرایش ،حذف ،جستجو ،فیلتر و گزارش اطلاعات تست پلن قطعات می باشد. (پیوست 1 شکل 1-16 را ببینید)

کد زیر با زدن کلید ثبت برای ثبت اطلاعات جدید در جدول می باشد.

procedure Tfplan.SpeedsaveClick(Sender: TObject);

begin

 DM.ADOtestplantable.Open;

if (DM.ADOtestplantable.Locate('testplannum;indextestplan',vararrayof([(trim(Edit1.text)),(trim(edit2.text))]),[loPartialKey])) then

  begin

');این شماره تکراری است ShowMessage('!

  Edit1.SetFocus;  Edit1.Text:='';

  Edit2.Text:='';  Edit3.Text:='';

  MaskEdit1.Text:='';

  Edit4.Clear;  Edit5.Clear;

  Edit6.Clear;  Edit7.Clear;

  Edit8.Clear;  Edit10.Clear;

  Memo1.Clear;  exit;  end;

if ((Edit1.Text<>'') and (Edit2.Text<>'') and

ایا می خواهیداطلاعات را ذخیره کنید؟(MessageBox(0,'

 ','confirm',MB_YESNO)=idyes)) then

begin

 DM.ADOtestplantable.Open;

 DM.ADOtestplantable.Insert;

 DM.ADOtestplantable.FieldValues['testplannum']:=Trim(edit1.Text);

 DM.ADOtestplantable.FieldValues['indextestplan']:=Trim(Edit2.Text);

 DM.ADOtestplantable.FieldValues['stdnum']:=Trim(Edit3.Text);

 DM.ADOtestplantable.FieldValues['indexs']:=Trim(Edit4.Text);

 DM.ADOtestplantable.FieldValues['mapnum']:=Trim(Edit5.Text);

 DM.ADOtestplantable.FieldValues['indexmap']:=Trim(Edit6.Text);

 DM.ADOtestplantable.FieldValues['dateb']:=Trim(MaskEdit1.Text);

 DM.ADOtestplantable.FieldValues['masirtestplan']:=Trim(Edit7.Text);

 DM.ADOtestplantable.FieldValues['explaintest']:=trim(memo1.Text);

  DM.ADOtestplantable.Post;

  Edit1.Text:='';  Edit2.Text:='';

  Edit3.Text:='';  MaskEdit1.Text:='';

  Edit4.Text:='';  Edit5.Text:='';

  Edit6.Text:='';  Edit7.Clear;

  Memo1.Clear;  FocusControl(Edit1)

  end

 else

 begin

' );  اطلاعات ناقص استShowMessage('!

   Edit1.Text:='';   Edit2.Text:='';

   Edit3.Clear;   MaskEdit1.Text:='';

   Edit4.Clear;   Edit5.Clear;

   Edit6.Clear;   Edit7.Clear;

   Memo1.Clear;   FocusControl(edit1);

   end;end;

 

procedure Tfplan.FormActivate(Sender: TObject);

begin

fplan.Refresh;end;

کد زیربا زدن کلید ویرایش برای ویرایش اطلاعات مورد نظر می باشد.

procedure Tfplan.SpeedupdateClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOpacktable.Open;

 

if DM.ADOtestplantable.Locate('testplannum;indextestplan',vararrayof([(trim (Edit1.text)),(trim(edit2.text))]),[loPartialKey]) then

begin

    if MessageBox(0,'ایا می خواهید اطلاعات مورد نظر را ویرایش نمایید,'comfirm',MB_YESNO)=idyes then

   begin

   DM.ADOtestplantable.Edit;

   DM.ADOtestplantable.FieldValues['stdnum']:=Trim(Edit3.Text);

   DM.ADOtestplantable.FieldValues['indexs']:=trim(Edit4.Text);

   DM.ADOtestplantable.FieldValues['mapnum']:=trim(Edit5.Text);

   DM.ADOtestplantable.FieldValues['indexmap']:=trim(Edit6.Text);

   DM.ADOtestplantable.FieldValues['dateb']:=Trim(MaskEdit1.Text);

   DM.ADOtestplantable.FieldValues['masirtestplan']:=Trim(Edit7.Text);

   DM.ADOtestplantable.FieldValues['explaintest']:=trim(memo1.Text);

   DM.ADOtestplantable.Post;

ShowMessage('.'ویرایش رکورد انجام شد');

   Edit1.SetFocus

end

else

  Edit1.SetFocus;

end;end;

کد زیر با زدن کلید ایجاد برای خالی شدن همه باکسهاو قرار گرفتن در ابتدای جدول می باشد.

procedure Tfplan.SpeedcreatClick(Sender: TObject);

begin

Edit1.ReadOnly:=False;

Edit2.ReadOnly:=False;

DM.ADOtestplantable.First;

 DBGrid1.ReadOnly:=True;

 DBGrid2.ReadOnly:=True;

DBGrid1.Visible:=True;

  DBGrid2.Visible:=False;

Edit1.SetFocus;  Edit1.Text:='';

  Edit2.Text:='';  Edit3.Text:='';

  MaskEdit1.Text:='';  Edit4.Clear;

  Edit5.Clear;  Edit6.Clear;

  Edit7.Clear;  Memo1.Clear;  Edit8.Text:='';

  Edit10.Text:='';  RadioGroup1.ItemIndex:=0;

end;

کد زیربا زدن کلید جستجو برای جستجوبر اساس شماره مورد نظر می باشد.

procedure Tfplan.SpeedearchClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOtestplantable.First;

 DM.ADOtestplantable.Locate('testplannum',(Edit8.Text),[loPartialKey]);

 Edit8.SetFocus;

end;

کد زیر با زدن کلید حذف برای حذف اطلاعات مورد نظر می باشد.

procedure Tfplan.SpeeddelClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOtestplantable.Edit;

if DM.ADOtestplantable.Locate('testplannum;indextestplan',vararrayof([(trim (Edit1.text)),(trim(edit2.text))]),[loPartialKey]) then

begin

  If MessageBox(0,'ایا می خواهید اطلاعات مورد نظر را حذف نمایید,'comfirm',MB_YESNO)=idyes then

   begin

    DM.ADOtestplantable.Delete;

ShowMessage('.'رکورد حذف شد');

end

else

       Edit1.SetFocus;

end;end;

 

روال زیربا زدن کلید فیلتر برای فیلتر کردن اطلاعات براساس شماره و نام با استفاده از دستورات sqlمیباشد.

procedure Tfplan.SpeedfilterClick(Sender: TObject);

begin

DBGrid1.Visible:=False;

DBGrid2.Visible:=True;

 case  RadioGroup1.ItemIndex of

 0:

 begin

 DM2.ADOQuery11.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery11.SQL.Add('select * from testptable  where testplannum LIKE ''%' + edit10.text + '%''');

 DM2.ADOQuery11.Open;

 end;

 1:

 begin

 DM2.ADOQuery11.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery11.SQL.Add('select * from testptable  where stdnum LIKE ''%' + edit10.text + '%''');

 DM2.ADOQuery11.Open;

end; end;end;

 

هنگام کلیک بر روی جدول داده های رکورد مورد نظر در باکسها قرار می گیرند.

procedure Tfplan.DBGrid1CellClick(Column: TColumn);

begin

Edit1.SetFocus;

 Edit1.ReadOnly:=True;

 Edit2.ReadOnly:=True;

 Edit1.Text:= DM.ADOtestplantable.FieldValues['testplannum'];

 Edit2.Text:= DM.ADOtestplantable.FieldValues['indextestplan'];

 Edit3.Text:=DM.ADOtestplantable.FieldValues['stdnum'];

 Edit4.Text:=DM.ADOtestplantable.FieldValues['indexs'];

 Edit5.Text:=DM.ADOtestplantable.FieldValues['mapnum'];

 Edit6.Text:=DM.ADOtestplantable.FieldValues['indexmap'];

 MaskEdit1.Text:=DM.ADOtestplantable.FieldValues['dateb'];

 Edit7.Text:=DM.ADOtestplantable.FieldValues['masirtestplan'];

 memo1.Text:=DM.ADOtestplantable.FieldValues['explaintest'];

end;

procedure Tfplan.SpeedreportClick(Sender: TObject);

begin

freportselecttest.ShowModal;end;

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26