چهارشنبه 5 تیر 1398 | Wednesday 26 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
- صفحه شناسنامه طرح بسته بندی،
 • جهت ثبت ،ویرایش ،حذف ،جستجو ،فیلتر و گزارش اطلاعات طرح بسته بندی  قطعات می باشد. (پیوست 1 شکل 1-17 را ببینید)

کد زیر با زدن کلید ثبت برای ثبت اطلاعات جدید در جدول می باشد.

procedure Tfpack.SpeedsaveClick(Sender: TObject);

begin

 DM.ADOpacktable.Open;

if (DM.ADOpacktable.Locate('packnum;indexpack',vararrayof([(trim(Edit1.text)),(trim(edit2.text))]),[loPartialKey])) then

  begin

');این شماره تکراری است ShowMessage('!

  Edit1.SetFocus;

  Edit1.Text:='';  Edit2.Text:='';

  Edit3.Text:='';  MaskEdit1.Text:='';

  MaskEdit2.Text:='';  Edit4.Clear;

  ComboBox1.Text:='';  Edit7.Clear;

  Edit8.Clear;  Edit9.Clear;

  Memo1.Clear;  exit;  end;

if ((Edit1.Text<>'') and (Edit2.Text<>'') and

ایا می خواهیداطلاعات را ذخیره کنید؟(MessageBox(0,'

 ','confirm',MB_YESNO)=idyes)) then

begin

 DM.ADOpacktable.Open;

 DM.ADOpacktable.Insert;

 DM.ADOpacktable.FieldValues['packnum']:=Trim(edit1.Text);

 DM.ADOpacktable.FieldValues['indexpack']:=Trim(Edit2.Text);

 DM.ADOpacktable.FieldValues['fanninum']:=Trim(Edit3.Text);

 DM.ADOpacktable.FieldValues['dategive']:=Trim(MaskEdit1.Text);

 DM.ADOpacktable.FieldValues['localgive']:=Trim(Edit4.Text);

 DM.ADOpacktable.FieldValues['typecar']:=Trim(ComboBox1.Text);

 DM.ADOpacktable.FieldValues['datebaznegar']:=Trim(MaskEdit2.Text);

 DM.ADOpacktable.FieldValues['latinheadp']:=Trim(Edit7.Text);

 DM.ADOpacktable.FieldValues['explainpack']:=trim(memo1.Text);

  DM.ADOpacktable.Post;

  Edit1.Text:='';  Edit2.Text:='';

  Edit3.Text:='';  MaskEdit1.Text:='';

  MaskEdit2.Text:='';  Edit4.Text:='';

  ComboBox1.Text:=' ';  Edit7.Clear;

  Memo1.Clear;  FocusControl(Edit1)

  end

 else

 begin

' );  اطلاعات ناقص استShowMessage('!

   Edit1.Text:='';   Edit2.Text:='';

   Edit3.Clear;   MaskEdit1.Text:='';

   MaskEdit2.Text:='';   Edit4.Clear;

   ComboBox1.Text:=' ';   Edit7.Clear;

   Memo1.Clear;   FocusControl(edit1);

   end;end;

کد زیربا زدن کلید ویرایش برای ویرایش اطلاعات مورد نظر می باشد.

procedure Tfpack.SpeedupdateClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOpacktable.Open;

if DM.ADOpacktable.Locate('packnum;indexpack',vararrayof([(trim (Edit1.text)),(trim(edit2.text))]),[loPartialKey]) then

begin

    if MessageBox(0,'ایا می خواهید اطلاعات مورد نظر را ویرایش نمایید,'comfirm',MB_YESNO)=idyes then

   begin

   DM.ADOpacktable.Edit;

   DM.ADOpacktable.FieldValues['fanninum']:=Trim(Edit3.Text);

   DM.ADOpacktable.FieldValues['dategive']:=Trim(MaskEdit1.Text);

   DM.ADOpacktable.FieldValues['typecar']:=Trim(ComboBox1.Text);

   DM.ADOpacktable.FieldValues['localgive']:=trim(Edit4.Text);

   DM.ADOpacktable.FieldValues['datebaznegar']:=Trim(MaskEdit2.Text);

   DM.ADOpacktable.FieldValues['latinheadp']:=Trim(Edit7.Text);

   DM.ADOpacktable.FieldValues['explainpack']:=trim(memo1.Text);

   DM.ADOpacktable.Post;

ShowMessage('.'ویرایش رکورد انجام شد');

   Edit1.SetFocus

end

else

Edit1.SetFocus;

end;end;

کد زیر با زدن کلید ایجاد برای خالی شدن همه باکسهاو قرار گرفتن در ابتدای جدول می باشد.

procedure Tfpack.SpeedcreatClick(Sender: TObject);

begin

Edit1.ReadOnly:=False;

Edit2.ReadOnly:=False;

DM.ADOpacktable.First;

 DBGrid1.ReadOnly:=True;

 DBGrid2.ReadOnly:=True;

DBGrid1.Visible:=True;

   DBGrid2.Visible:=False;

Edit1.SetFocus;

  Edit1.Text:='';  Edit2.Text:='';

  Edit3.Text:='';   MaskEdit1.Text:='';

  MaskEdit2.Text:='';  Edit4.Clear;

  ComboBox1.Text:='';  Edit7.Clear;

  Memo1.Clear;  Edit8.Text:='';

  Edit9.Text:='';  RadioGroup1.ItemIndex:=0;

end;

کد زیربا زدن کلید جستجو برای جستجوبر اساس شماره مورد نظر می باشد.

procedure Tfpack.SpeedearchClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOpacktable.First;

 DM.ADOpacktable.Locate('packnum',(Edit8.Text),[loPartialKey]);

 Edit8.SetFocus;

end;

کد زیر با زدن کلید حذف برای حذف اطلاعات مورد نظر می باشد.

procedure Tfpack.SpeeddelClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOpacktable.Edit;

if DM.ADOpacktable.Locate('packnum;indexpack',vararrayof([(trim (Edit1.text)),(trim(edit2.text))]),[loPartialKey]) then

begin

  If MessageBox(0,'ایا می خواهید اطلاعات مورد نظر را حذف نمایید,'comfirm',MB_YESNO)=idyes then

   begin

        DM.ADOpacktable.Delete;

ShowMessage('.'رکورد حذف شد');

end

else

   Edit1.SetFocus;

end;end;

روال زیربا زدن کلید فیلتر برای فیلتر کردن اطلاعات براساس شماره و نام با استفاده از دستورات sqlمیباشد.

procedure Tfpack.SpeedfilterClick(Sender: TObject);

begin

DBGrid1.Visible:=False;

DBGrid2.Visible:=True;

 case  RadioGroup1.ItemIndex of

 0:

 begin

 DM2.ADOQuery10.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery10.SQL.Add('select * from packtable  where packnum LIKE ''%' + edit9.text + '%''');

 DM2.ADOQuery10.Open;

 end;

 1:

 begin

 DM2.ADOQuery10.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery10.SQL.Add('select * from packtable  where latinheadp LIKE ''%' + edit9.text + '%''');

 DM2.ADOQuery10.Open;

end; end;end;

هنگام کلیک بر روی جدول داده های رکورد مورد نظر در باکسها قرار می گیرند.

procedure Tfpack.DBGrid1CellClick(Column: TColumn);

begin

Edit1.SetFocus;

 Edit1.ReadOnly:=True;

 Edit2.ReadOnly:=True;

 Edit1.Text:= DM.ADOpacktable.FieldValues['packnum'];

 Edit2.Text:= DM.ADOpacktable.FieldValues['indexpack'];

  Edit3.Text:=DM.ADOpacktable.FieldValues['fanninum'];

 MaskEdit1.Text:=DM.ADOpacktable.FieldValues['dategive'];

 ComboBox1.Text:=DM.ADOpacktable.FieldValues['typecar'];

 MaskEdit2.Text:=DM.ADOpacktable.FieldValues['datebaznegar'];

 Edit4.Text:=DM.ADOpacktable.FieldValues['localgive'];

 Edit7.Text:=DM.ADOpacktable.FieldValues['latinheadp'];

 memo1.Text:=DM.ADOpacktable.FieldValues['explainpack'];

end;

 

 • صفحه گزارش قطعات تولیدی شرکت سازنده،باتایپ نام کارخانه و زدن کلید مشاهده لیست قطعات تولیدی یک شرکت سازنده را مشاهده می کنید .(پیوست 1 شکل 1-18 را ببینید)

کد زیر با زدن کلید مشاهده براساس کارخانه مورد نظر لیست قطعات شرکت سازنده را نمایش می دهد..

procedure Tfreportfactory.SpeedreportClick(Sender: TObject);

begin

 DBGrid1.Visible:=True;

 DBGrid1.ReadOnly:=True;

 FocusControl(Edit1);

 DM2.ADOQuery2.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery2.SQL.Add ('select * from tablefactor where factname LIKE ''%' + edit1.text + '%''');

 DM2.ADOQuery2.Open;

end;

 

جهت چاپ گزارش با زدن کلید چاپ براساس کارخانه مورد نظر لیست قطعات چاپ میشود..(پیوست 1 شکل 1-19 را ببینید)

procedure Tfreportfactory.SpeedprintClick(Sender: TObject);

begin

 FocusControl(Edit1);

 DM2.ADOQuery2.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery2.SQL.Add('select * from tablefactor  where factname=');

 DM2.ADOQuery2.SQL.Add(QuotedStr(Edit1.Text));

 //DM2.ADOQuery2.SQL.Add ('select * from tablefactor where factname LIKE ''%' + edit1.text + '%''');

 DM2.ADOQuery2.Open;

 fprintfact.QuickRep1.Preview;

 fprintfact.QRLabel3.Caption:=tfardate.MiladyToShamsistr(date);

end;

procedure Tfreportfactory.Edit1Enter(Sender: TObject);

begin

LoadKeyboardLayout('00000401',KLF_ACTIVATE);

end;

 • گزارشات استاندارد، در هر یک از فرمهای گزارش با وارد کردن شماره استاندارد می توان لیست معادل،مرتبط ،ترجمه شده ها  یا تصویر استاندارد دلخواه را مشاهده نمود .

صفحهانتخاب نوع گزارش:  با کلیک بر روی دگمهRadio button   می توان نوع گزارش را نتخاب کرد که باعث باز شدن فرم گزارش مورد نظر می شود.( پیوست 1 شکل 1-20 را ببینید)

procedure Tfreportselect.RadioGroup1Click(Sender: TObject);

begin

case  RadioGroup1.ItemIndex of

 0:

 begin

;freportstd.ShowModal

;end

 1:

 begin

;freportrelation.ShowModal

End;

 2:

 begin

 ;freportfarsi.ShowModal

;end

صفحه گزارش استاندارد معادل:کد زیر با استفاده از دستورات  Sqlبا وارد کردن شماره ،اندیس و زدن کلید مشاهده لیست استانداردهای معادل را نشان می دهد..(پیوست 1 شکل 1-21 را ببینید)

procedure Tfreportstd.SpeedreportClick(Sender: TObject);

begin

  FocusControl(Edit1);

 DM1.ADOQuery1.SQL.Clear;

  DM1.ADOQuery1.SQL.Add('select * from equaltable  where stdnum=');

  DM1.ADOQuery1.SQL.Add( QuotedStr(Edit1.Text));

  DM1.ADOQuery1.SQL.Add(' and indexs=');

  DM1.ADOQuery1.SQL.Add(QuotedStr(Edit2.Text));

   DM1.ADOQuery1.Open;

end;

کد زیر جه انتقال از یک ادیت به ادیت دیگر از طریق  Enterمی باشد.

procedure Tfreportstd.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

begin

if key=char(vk_return) then

  begin

  key:=char(0);

   SendMessage(Handle,WM_NEXTDLGCTL,0,0);

end;end;

 

کد زیر باعث ورود داده بصورت لاتینمی شود بدون انکه از کلیدهایShiftوAltاستفاده شود.

procedure Tfreportstd.Edit1Enter(Sender: TObject);

begin

 LoadKeyboardLayout('00000409',KLF_ACTIVATE);

end;

با استفاده از کد زیر در هنگام مشاهده فرم ادیتها خالی می باشندو جدول فقط خواندنی است.

procedure Tfreportstd.FormShow(Sender: TObject);

begin

 Edit1.Text:=''; Edit2.Text:='';

 Edit1.SetFocus;

 DBGrid1.ReadOnly:=True;

end;

procedure Tfreportstd.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

begin

Edit1.Text:='';Edit2.Text:='';

end;

 

procedure Tfreportstd.FormCreate(Sender: TObject);

begin

DBGrid1.ReadOnly:=true;

end;

کد زیر جهت تازه شدن فرم می باشد.

procedure Tfreportstd.FormActivate(Sender: TObject);

begin

freportstd.Refresh;

end;

روال زیر جهت بستن فرم از طریق Escمی باشد.

procedure Tfreportstd.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;

  Shift: TShiftState);

begin

 if  key=(VK_ESCAPE) then

   freportstd.Close;

end;

 

صفحه گزارش استاندارد مرتبط : کد زیر از با استفاده از دستورات  Sqlبا وارد کردن شماره ،اندیس و زدن کلید مشاهده لیست استانداردهای مرتبط را نشان می دهد.(پیوست 1 شکل 1-22 را ببینید)

procedure Tfreportrelation.SpeedreportClick(Sender: TObject);

begin

 FocusControl(Edit1);

 DM1.ADOQuery2.SQL.Clear;

  DM1.ADOQuery2.SQL.Add('select * from tablerelation  where stdnum=');

  DM1.ADOQuery2.SQL.Add( QuotedStr(Edit1.Text));

  DM1.ADOQuery2.SQL.Add(' and indexs=');

  DM1.ADOQuery2.SQL.Add(QuotedStr(Edit2.Text));

  DM1.ADOQuery2.Open;

end;

صفحه گزارش ترجمه استاندارد: کد زیر از با استفاده از دستورات  Sqlبا وارد کردن شماره ،اندیس و زدن کلید مشاهده لیست استانداردهای ترجمه شده  را نشان می دهد.  (پیوست 1 شکل 1-23 را ببینید)

procedure Tfreportfarsi.SpeedreportClick(Sender: TObject);

begin

FocusControl(Edit1);

 DM1.ADOQuery3.SQL.Clear;

  DM1.ADOQuery3.SQL.Add('select * from stdtable  where tarjome=');

 DM1.ADOQuery3.SQL.Add( QuotedStr(Edit1.Text));

   DM1.ADOQuery3.Open;end;

 

صفحه چاپگزارش ترجمه استاندارد:کد زیر از با استفاده از دستورات  Sqlبا وارد کردن شماره ،اندیس و زدن کلید چاپ فرم طراحی شده هت چاپ قابل مشاهده می باشد.(پیوست 1 شکل 1-24 را ببینید)

procedure Tfreportfarsi.SpeedprintClick(Sender: TObject);

begin

 FocusControl(Edit1);

 DM1.ADOQuery3.SQL.Clear;

 DM1.ADOQuery3.SQL.Add('select * from stdtable  where tarjome=');

 DM1.ADOQuery3.SQL.Add(QuotedStr(Edit1.Text));

 //DM2.ADOQuery2.SQL.Add ('select * from tablefactor where factname LIKE ''%' + edit1.text + '%''');

 DM1.ADOQuery3.Open;

 fprintfarsi.QuickRep1.Preview;

 fprintfarsi.QRLabel3.Caption:=tfardate.MiladyToShamsistr(date);

end;

 

صفحه گزارش تصویر استاندارد: کد زیر از با استفاده از دستورات  Sqlبا وارد کردن شماره ،اندیس و زدن کلید نمایش دیالوگ باز کردن فایل  را نشان می دهد.  (پیوست 1 شکل 1-25 را ببینید)

 

procedure Tfpictures.SpeedpicClick(Sender: TObject);

begin

if (DM.ADOTablestd.Locate('stdnum;indexs',vararrayof([(trim(Edit1.text)),(trim(edit2.text))]),[loPartialKey])) then

 OpenDialog1.Title := 'Open File';

if  OpenDialog1.Execute then

    Memo1.Lines.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName)

 else

  Memo1.Lines.Clear;

end;

 

 • گزارشات نقشه،با وارد کردن شماره نقشه و اندیس در هر یک از فرمها می توان لیست نسخه قدیمی،مرتبط ،یا تصویر انها را مشاهده نمود .

صفحه گزارش نقشه قدیمی:کد زیر با استفاده از دستورات  Sqlبا وارد کردن شماره ،اندیس و زدن کلید مشاهده لیست نقشه های قدیمی را نشان می دهد.(پیوست 1 شکل 1-26 را ببینید)

procedure Tfreportmaplate.SpeedreportClick(Sender: TObject);

begin

  FocusControl(Edit1);

 DM2.ADOQuery6.SQL.Clear;

  DM2.ADOQuery6.SQL.Add('select * from maplatetable  where mapnum=');

  DM2.ADOQuery6.SQL.Add( QuotedStr(Edit1.Text));

  DM2.ADOQuery6.SQL.Add(' and indexmap=');

  DM2.ADOQuery6.SQL.Add(QuotedStr(Edit2.Text));

  DM2.ADOQuery6.Open;end;

 

صفحه گزارش نقشه مرتبط:کد زیر با استفاده از دستورات  Sqlبا وارد کردن شماره ،اندیس و زدن کلید مشاهده لیست نقشه های مرتبط را نشان می دهد.(پیوست 1 شکل 1-27 را ببینید)

 

procedure Tfreportmaprelation.SpeedreportClick(Sender: TObject);

begin

  FocusControl(Edit1);

  DM2.ADOQuery7.SQL.Clear;

  DM2.ADOQuery7.SQL.Add('select * from maprelationtable  where mapnum=');

  DM2.ADOQuery7.SQL.Add( QuotedStr(Edit1.Text));

  DM2.ADOQuery7.SQL.Add(' and indexmap=');

  DM2.ADOQuery7.SQL.Add(QuotedStr(Edit2.Text));

  DM2.ADOQuery7.Open;end;

 

 

صفحه گزارش تصویر نقشه: کد زیر از با استفاده از دستورات  Sqlبا وارد کردن شماره ،اندیس و زدن کلید نمایش پنجره  باز کردن فایل  را نشان می دهد.  (پیوست 1 شکل 1-28 را ببینید)

 

procedure Tfpicturemap.SpeedpicClick(Sender: TObject);

begin

if (DM.ADOTablemap.Locate('mapnum;indexmap',vararrayof([(trim(Edit1.text)),(trim(edit2.text))]),[loPartialKey])) then

 OpenDialog1.Title := 'Open File';

if  OpenDialog1.Execute then

    Memo1.Lines.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName)

 else

  Memo1.Lines.Clear;

end;

 

 • گزارشات قطعه،با وارد کردن شماره فنی در هر یک از فرمها می توان لیست کلی و زیر مجموعه قطعه  را مشاهده نمود .

صفحه گزارش اطلاعات کلی :کد زیر با استفاده از دستورات  Sqlبا وارد کردن شماره فنی و زدن کلید مشاهده اطلاعات کامل هر قطعه را نشان می دهد.  (پیوست 1 شکل 1-29 را ببینید)

 

procedure Tfreportcol.SpeedreportClick(Sender: TObject);

begin

FocusControl(Edit1);

 DM2.ADOQuery8.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery8.SQL.Add('select * from ghatetable  where fanninum=');

 DM2.ADOQuery8.SQL.Add( QuotedStr(Edit1.Text));

 DM2.ADOQuery8.Open;

end;

کد زیر در هنگام نمایش فرم اطلاعات قطعه را نشان می دهد.

procedure Tfreportcol.FormShow(Sender: TObject);

begin

Edit1.Text:='';

Edit1.SetFocus;

 DBGrid1.ReadOnly:=True;

 DM2.ADOQuery8.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery8.SQL.Add('select * from ghatetable  ');

 DM2.ADOQuery8.Open;

end;

صفحه چاپ گزارش اطلاعات کلی قطعه : کد زیر با استفاده از دستورات  Sqlبا وارد کردن شماره فنی زدن کلید چاپاطلاعات کامل هر قطعه را نشان می دهد.  (پیوست 1 شکل 1-30 را ببینید)

procedure Tfreportcol.SpeedprintClick(Sender: TObject);

begin

FocusControl(Edit1);

 DM2.ADOQuery8.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery8.SQL.Add('select * from ghatetable  where fanninum=');

 DM2.ADOQuery8.SQL.Add(QuotedStr(Edit1.Text));

 //DM2.ADOQuery2.SQL.Add ('select * from tablefactor where factname LIKE ''%' + edit1.text + '%''');

 DM2.ADOQuery8.Open;

 fprintghcol.QuickRep1.Preview;

 fprintghcol.QRLabel3.Caption:=tfardate.MiladyToShamsistr(date);

end;

 

صفحه گزارش زیر مجموعه قطعه :کد زیر با استفاده از دستورات  Sqlبا وارد کردن شماره فنی و زدن کلید مشاهده طلاعات زیر مجموعه هر قطعه را نشان می دهد. (پیوست 1 شکل 1-31 را ببینید)

procedure Tfreportsub.SpeedreportClick(Sender: TObject);

begin

 FocusControl(Edit1);

 DM2.ADOQuery9.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery9.SQL.Add('select * from subtable  where fanninum=');

 DM2.ADOQuery9.SQL.Add( QuotedStr(Edit1.Text));

 DM2.ADOQuery9.Open;end;

 

 • گزارشات تست پلن، با وارد کردن شماره تست و بازنگری اطلاعات مربوط به استاندارد و نقشه برای    تست مورد نظر  یا تصویر تست را می توان مشاهده نمود .

صفحه گزارش بر اساس شماره تست :کد زیر با استفاده از دستورات  Sqlبا وارد کردن شماره ،بازنگری و زدن کلید مشاهده اطلاعات مورد نظر در جدول  را نشان می دهد. (پیوست 1 شکل 1-32 را ببینید)

procedure Tfreporttplan.SpeedreportClick(Sender: TObject);

begin

  FocusControl(Edit1);

  DM2.ADOQuery11.SQL.Clear;

  DM2.ADOQuery11.SQL.Add('select * from testptable  where testplannum=');

  DM2.ADOQuery11.SQL.Add( QuotedStr(Edit1.Text));

  DM2.ADOQuery11.SQL.Add(' and indextestplan=');

  DM2.ADOQuery11.SQL.Add(QuotedStr(Edit2.Text));

  DM2.ADOQuery11.Open;end;

 

صفحه گزارش تصویر تست پلن: کد زیر از با استفاده از دستورات  Sqlبا وارد کردن شماره ،بازنگری و زدن کلید نمایش ،پنجره  باز کردن فایل تصویر  مورد نظر بصورت pdfرا نشان می دهد.  (پیوست 1 شکل 1-33 را ببینید)

procedure Tfpicturetest.SpeedpicClick(Sender: TObject);

begin

if (DM.ADOTablemap.Locate('testplannum;indextestplan',vararrayof([(trim(Edit1.text)),(trim(edit2.text))]),[loPartialKey])) then

 OpenDialog1.Title := 'Open File';

 

if  OpenDialog1.Execute then

    Memo1.Lines.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName)

 else

  Memo1.Lines.Clear;

end;

 

 • گزارشات طرح بسته بندی،با وارد کردن شماره فنی در فرم گزارش اطلاعات مربوط به طرح بسته بندی برای هر قطعه را می توان مشاهده نمود. (پیوست 1 شکل 1-34 را ببینید)

procedure Tfreportpack.SpeedreportClick(Sender: TObject);

begin

 FocusControl(Edit1);

 DM2.ADOQuery10.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery10.SQL.Add('select * from packtable  where fanninum=');

 DM2.ADOQuery10.SQL.Add( QuotedStr(Edit1.Text));

 DM2.ADOQuery10.Open;end;

 

 

 • صفحه تغییر رمز،  در این صفحه با وارد کردن رمز فعلی وجدید میتوان انرا تغییر داد. (پیوست 1 شکل 1-35 را ببینید)
 • صفحه پشتیبان گیری ،  این صفحه جهت امکان تهیه  بک اپ[1]از پایگاه داده می باشد. (پیوست 1  شکل 1-36   را ببینید)

 

procedure Tfbackup.SpeedbackClick(Sender: TObject);

begin

 DM2.ADOQuery10.SQL.Clear;

 DM2.ADOQuery10.SQL.Add('backup database dbhesab to  DISK='c: est estarchivedb');

 DM2.ADOQuery10.Open;

end;

 

procedure Tfbackup.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

begin

if key=char(vk_return) then

  begin

  key:=char(0);

   SendMessage(Handle,WM_NEXTDLGCTL,0,0);

end;end;

 • صفحه درباره ی،این صفحه معرفی مختصری در مورد  مشخصات نرم افزارمی باشد.(پیوست 1 شکل 1-37 را ببینید)

کد زیر جهت تغییر رمز با وارد کردن کد و رمز فعلی و سپس رمز جدید می باشد.

procedure Tfchange.Edit2Exit(Sender: TObject);

begin

 DM.ADOTablepass.open;

     if(( DM.ADOTablepass.Locate('name',Edit1.Text,[])=false)

     and ( DM.ADOTablepass.Locate('passw',Edit2.Text,[])=false)) then

     begin

 ‘);اطلاعات صحیح نمی باشد.      ShowMessage('

       Edit1.Clear; 

     FocusControl(Edit1);

     end;end;

 

procedure Tfchange.SpeedcancelClick(Sender: TObject);

begin

DM.ADOTablepass.Close;

fchange.Close;end;

 

procedure Tfchange.FormShow(Sender: TObject);

begin

 Edit1.Text:=''; Edit2.Text:='';

 Edit3.Text:=''; DM.ADOTablepass.Open;end;

 

 

 • صفحه خروج،با انتخاب کلید تایید میتوان از برنامه خارج شد.(پیوست 1 شکل 1-38 را ببینید)

کد زیر با انتخاب کلید تایید باعث خروج از برنامه می شود.

procedure Tfexit.BitBtn1Click(Sender: TObject);

begin

Application.Terminate;end;

کد زیر با انتخاب کلید خروج باعث انصراف از خارج شدن برنامه می شود.

procedure Tfexit.BitBtn2Click(Sender: TObject);

begin

fexit.Close;end;

روال  زیر باعث خروج از برنامه  از طریق Escمی شود.

procedure Tfexit.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;

  Shift: TShiftState);

begin

 if key=VK_Escape then

     fexit.Close;

end;

کد زیرجهت نمایش تاریخ و ساعت در فرم خروج از صفحه می باشد.

procedure Tfexit.FormCreate(Sender: TObject);

begin

Label5.caption:=TimeToStr(time);

Label3.caption:=tfardate.MiladyToShamsistr(date);

end;

 

 

 [1]-  Back up

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26