یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
پیوست یک – اجرای صفحات برنامه

شکل 1-2 – صفحه اصلی

شکل 1-4 – منوی عملیات و زیر منوی ان

6-1

شکل 1-7 – صفحه قطعات تولیدی شرکت سازنده

شکل 1-8 – صفحه شناسنامه استاندارد

شکل 1-9 – صفحه شناسنامه استاندارد معادل

شکل 1-10 – صفحه شناسنامه استاندارد مرتبط

شکل 1-11 – صفحه شناسنامه نقشه

شکل 1-12 – صفحه شناسنامه نقشه قدیمی

شکل 1-13 – صفحه شناسنامه نقشه مرتبط

کل 1-14 – صفحه شناسنامه قطعه

شکل 1-15 – صفحه شناسنامه زیر مجموعه قطعه

شکل1-16 – صفحه شناسنامه تست پلن

شکل 1-17 – صفحه شناسنامه طرح بسته بندی

شکل 1-18 – صفحه گزارش قطعات تولیدی شرکت سازنده

شکل 1-20 – صفحه انتخاب نوع گزارش

شکل 1-21 – صفحه گزارش استاندارد معادل

شکل 1-23 – صفحه گزارش بر اساس ترجمه استاندارد

شکل 1-25 – صفحه گزارش بر اساس تصویر استاندارد

 

شکل 1-25 صفحه گزارش بر اساس تصویر استاندارد

 

شکل 1-26 – صفحه گزارش بر اساس نسخه های قدیمی نقشه

شکل 1-27 – صفحه گزارش بر اساس نقشه های مرتبط

شکل 1-28 – صفحه گزارش بر اساس تصویر  نقشه

شکل 1-29 – صفحه گزارش بر اساس اطلاعات کلی قطعه

شکل 1-30 – صفحه چاپ گزارش بر اساس اطلاعات کلی قطعه

شکل 1-31 – صفحه گزارش بر اساس زیر مجموعه قطعه

شکل 1-32 – صفحه گزارش بر اساس تست پلن

شکل 1-33 – صفحه گزارش بر اساس تصویر

شکل 1-34 – صفحه گزارش بر اساس طرح بسته بندی

شکل 1-37 – صفحه درباره ی

شکل 1-38 – صفحه خروج از برنامه

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26