دوشنبه 23 تیر 1399 | Monday 13 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1- نمودار Use Case

تصویر صفحه بعد نمودار Use Caseسیستم انتخاب واحد را نشان می دهد. در این نمودار، محدوده سیستم، دسته بندی عاملان(Actor)  سیستم و سطوح دسترسی انها مشخص شده اند. به کمک این نمودار به راحتی می توان بخش های مختلف نرم افزار را در یک نگاه دید.       نوع ارتباط بین بخش های مختلف سیستم و چگونگی تاثیر عملیات انها نیز با کمک این نمودار امکان پذیر است.                                                                                                                                                              

به عنوان نمونه، بخشی از نمودار را در زیر شرح می دهیم.  

User  با رابطه Useبه Login Userمتصل شده که این اتصال به معنای این است که این Actorبرای ورود به سیستم از این قسمت استفاده می کند.                                                                                              

قسمت Student workبا رابطه includeبه Login userمتصل شده که این اتصال نشان دهنده شمول است. معنای این ارتباط این است که بخش Student work  ابتدا باید طراحی شود تا  Actor بعد از Login userبتواند به ان قسمت دسترسی داشته باشد.  

شکل 2-1-نمودار Use Case

قسمت insert gradeبا رابطه extendبه student workمتصل شده که این اتصال رابطه توسعه را نشان می دهد.

معنای این ارتباط این است که insert gradeیکی از عملیاتی است که از بخش Student workقابل دسترسی است.

 

 

 

 

 

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26