دوشنبه 23 تیر 1399 | Monday 13 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3- نمودار Sequence

همان طور که از اسم این نمودار پیدا است، این نوع نمودار، ترتیب انجام عملیات مختلف در سیستم را نشان می دهد و بر ترتیب پیام ها در طول زمان اشاره دارد. همچنین این نمودار انجام یک کار، مشخصات روش ارسال پیام بین اشیا و نیز ترتیب تعاملات را نشان می دهد.

در ادامه برخی از مفاهیمی که به درک نمودار Sequenceکمک می کند، اورده شده است.

                     نماد Control: این نماد، توابع استفاده شده را نشان می دهد.

                     نماد Boundary: این نماد، واسط کاربر را نشان می دهد.   

                      نماد Lifeline: این نماد، جداول پایگاه داده را نشان می دهد.  

در ادامه توضیح مختصری از هر نمودار به همراه تصویر ان اورده شده است.  

نمودار login user: این نمودار نشان می دهد که کاربر با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور، با چه ترتیبی امکان ورود به سیستم را پیدا می کند.  

شکل 2-3-نمودار ورود کاربر

شکل 2-3-نمودار ورود کاربر

نمودار insert user: کاربر ارشد امکان اضافه کردن یک کاربر عادی به سیستم را دارد. روند انجام این عملیات در نمودار زیر نشان داده شده است.

شکل 2-4- نمودار ثبت کاربر

شکل 2-4- نمودار ثبت کاربر

  • نمودار update user : کاربر ارشد سیستم امکان مشاهده وتغییر کاربران سیستم را دارد که این کار و روند انجام ان در این نمودار نشان داده شده است. در این نمودار کاربر ارشد، کاربر مورد نظر را از لیست کاربران انتخاب و ویرایش می کند.

شکل 2-5- نمودار ویرایش کاربر

شکل 2-5- نمودار ویرایش کاربر

نمودارdelete user: در این نمودار امکان حذف کاربر عادی توسط کاربر ارشد نمایش داده شده است.   

شکل 2-6-نمودار حذف کاربر

شکل 2-6-نمودار حذف کاربر

نمودارchange password: روند تغییر کلمه عبور کاربر در این نمودار نمایش داده شده است.

شکل 2-7-نمودار تغییر کلمه عبور کاربر

شکل 2-7-نمودار تغییر کلمه عبور کاربر

نمودار activity set: کاربر ارشد امکان تعیین فعالیت سیستم (انتخاب واحد ، حذف و اضافه) را به شکلی که در نمودار زیر نشان داده شده، دارد. 

                           

کل 2-8-نمودار تنظیم فعالیت سیستم

شکل 2-8-نمودار تنظیم فعالیت سیستم

نمودار :max unit setحداکثر تعداد واحدی که دانشجو در هر ترم مجاز به انتخاب ان می باشد توسط کاربر ارشد تنظیم می شود. روند اجرای این عملیات به شکل زیر است.

شکل 2-9-نمودار تنظیم حداکثر واحد

نمودار year term set: کاربر ارشد در هر نیمسال تحصیلی موظف است تاریخ سیستم را برای ان ترم تحصیلی تنظیم کند. روند انجام این عملیات در شکل زیر امده است.

شکل 2-10-نمودار تنظیم سال و نیمسال

شکل 2-10-نمودار تنظیم سال و نیمسال

نمودار insert lesson: دروس جدید حوزه به روشی که در نمودار زیر نشان داده شده، در سیستم درج می شوند.  

 

شکل 2-11-نمودار ثبت درس

شکل 2-11-نمودار ثبت درس

نمودارupdate lesson: این نمودار نحوه ویرایش دروس را نشان می دهد. به این ترتیب که کاربر با مشاهده لیست دروس حوزه، درس مورد نظر را انتخاب کرده ومی تواند اطلاعات مربوط به درس را ویرایش کند.  

شکل 2-12-نمودار ویرایش درس

شکل 2-12-نمودار ویرایش درس

نمودارinsert class: نام استاد، روز و ساعت برگزاری کلاس ها از طریق نمودار insert class در سیستم ثبت می شود.

شکل 2-13-نمودار ثبت کلاس

شکل 2-13-نمودار ثبت کلاس

نمودار update class: امکان ویرایش زمان برگزاری کلاس ها، به روشی که در نمودار زیر نمایش داده شده است، فراهم می شود.

شکل 2-14-نمودار ویرایش کلاس

شکل 2-14-نمودار ویرایش کلاس

نمودار insert student: نحوه افزودن دانشجو به سیستم در این نمودار به نمایش کشیده شده است.

 

شکل 2-15-نمودار ثبت دانشجو

شکل 2-15-نمودار ثبت دانشجو

نمودار update student: کاربر در سیستم امکان ویرایش برخی مشخصات دانشجو از جمله ادرس، تلفن را دارد. این عملیات در این نمودار نمایش داده شده است.  

شکل 2-16-نمودار ویرایش مشخصات دانشجو

شکل 2-16-نمودار ویرایش مشخصات دانشجو

نمودار view student information: کاربر با وارد کردن شماره دانشجویی، امکان مشاهده مشخصات دانشجو را دارد.  

شکل 2-17-نمودار مشاهده مشخصات دانشجو

شکل 2-17-نمودار مشاهده مشخصات دانشجو

نمودار unit selection: پس از این که زمان انتخاب واحد توسط کاربر ارشد تنظیم و اطلاعات دانشجو نیز ثبت سیستم شد، دانشجو مجاز به انتخاب واحد می باشد.  

 

شکل 2-18-نمودار انتخاب واحد

شکل 2-18-نمودار انتخاب واحد

  • نمودارunit selection info: کاربر با استفاده از کلمه عبور دانشجو در صفحه انتخاب واحد می تواند تشخیص دهد که این دانشجو مجاز به انتخاب واحد هست یا نه. این عملیات طبق نمودار زیر انجام می شود.

شکل2 -19-نمودار مشاهده مشخصات دانشجو در صفحه انتخاب واحد

 

نمودار deletion addition: در زمان حذف و اضافه، دانشجو در صورتی که انتخاب واحد کرده باشد، لیست دروس انتخاب شده رامشاهده و طی عملیات زیر امکان حذف و اضافه را دارد.

شکل 2-20-نمودار حذف و اضافه

شکل 2-20-نمودار حذف و اضافه

نمودار unit selection validation: تاییدیه انتخاب واحد دانشجو پس از انجام انتخاب واحد قابل نمایش است که روند نمایش تاییدیه در زیر نشان داده شده است.

شکل 2-21-نمودار نمایش تاییدیه انتخاب واحد

شکل 2-21-نمودار نمایش تاییدیه انتخاب واحد

نمودار canceling unit selection: امکان حذف انتخاب واحد دانشجو در هر ترم، در نمودار زیر نشان داده شده است.

شکل 2-22-نمودار حذف انتخاب واحد

شکل 2-22-نمودار حذف انتخاب واحدنمودار insert grade: کاربر پس از وارد کردن کد درس، نیمسال و سال موردنظر لیست دانشجویان ان درس را مشاهده و امکان ثبت نمره هر دانشجو را دارد. روند این عملیات در زیر نشان داده شده است.

شکل 2-23-نمودار ثبت نمرات

شکل 2-23-نمودار ثبت نمرات

  • نمودارupdate grade: پس از ثبت اولیه نمرات کاربر می تواند نمرات را ویرایش کند که در نمودار زیر نمایش داده شده است.

 

شکل 2-24-نمودار ویرایش نمرات

شکل 2-24-نمودار ویرایش نمرات

نمودار term workbook: کارنامه ترمی دانشجو با وارد کردن شماره دانشجویی، سال و نیمسال و به روشی که در این نمودار نشان داده شده است،نمایش داده می شود.

شکل 2-25-نمودار نمایش کارنامه ترمی

شکل 2-25-نمودار نمایش کارنامه ترمی

  • نمودار general workbook: این نمودار نحوه نمایش کارنامه کلی دانشجو را نشان می دهد.

شکل 2-26-نمودار نمایش کارنامه کلی

شکل 2-26-نمودار نمایش کارنامه کلینمودار unit selection report: گزارش انتخاب واحد لیست دانشجویانی است که در سال و نیمسال مورد نظر عملیات انتخاب واحد را انجام داده اند. روند تهیه این گزارش در زیر نشان داده شده است.

شکل 2-27-نمودار گزارش انتخاب واحد

شکل 2-27-نمودار گزارش انتخاب واحد

نمودارdeletion addition report: این نمودار روند تهیه گزارش حذف و اضافه (لیست دانشجویانی که در حذف و اضافه شرکت کرده اند ) را نمایش می دهد.

شکل 2-28-نمودار گزارش حذف و اضافه

شکل 2-28-نمودار گزارش حذف و اضافه

نمودار professor list: لیست اساتید ، لیست دانشجویانی است که در نیمسال و سال مورد نظر ، کد درس مشخصی را انتخاب کرده اند. این لیست به روشی که در نمودار زیر نشان داده شده تهیه می شود.  

شکل 2-29-نمودار لیست ارزشیابی اساتید

شکل 2-29-نمودار لیست ارزشیابی اساتید

نمودار insert graduate: اطلاعات دانشجو پس از فارغ التحصیلی در جدولی ذخیره می شود. ثبت عملیات فارغ التحصیلی با نمودار زیر نشان داده می شود.  

شکل 2-30-نمودار ثبت فارغ التحصیل

شکل 2-30-نمودار ثبت فارغ التحصیل

نمودار insert quit: در صورتی که دانشجو تمایلی به ادامه تحصیل در حوزه نداشته باشد، امکان انصراف برای وی فراهم است. این امکان در نمودار زیر نشان داده شده است.  

شکل 2-31-نمودار ثبت انصراف دانشجو

شکل 2-31-نمودار ثبت انصراف دانشجو

 

 

نمودار:update graduateدر صورتی که اطلاعات دانشجوی فارغ التحصیل تغییر کرده باشد، می توان انها را ویرایش کرد. نمودار زیر این عملیات را نشان می دهد.

 

شکل 2-32-نمودار ویرایش فارغ التحصیل

شکل 2-32-نمودار ویرایش فارغ التحصیل

لازم به ذکر است که مانند همین عملیات برای دانشجوی انصرافی نیز انجام میشود.

نمودار login student: دانشجو با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور خود امکان ورود به سیستم را دارد. این عملیات در نمودار زیر نشان داده شده است.

شکل 2-33-نمودار ورود دانشجو

شکل 2-33-نمودار ورود دانشجو

 

 

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26