دوشنبه 23 تیر 1399 | Monday 13 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
 جدول Grade

شکل3-5-فیلدهای جدول نمره

شکل3-5-فیلدهای جدول نمره

 

نمرات دانشجو با دو فرمت حروف و عدد در این جدول ذخیره می شود. فیلدهای این جدول شامل نام کاربری ثبت کننده انتخاب واحد، شماره دانشجویی، کد درس، سال و نیمسال جاری، نمره به عدد، نمره به حروف و دو فیلد وضعیت نمره و نتیجه نمره می باشد.    

فیلد Grade_status(وضعیت نمره) دارای دو حالت تائید نشده (مقدار فیلد :0) و تائید شده (مقدار فیلد :1) است. همچنین فیلد Grade_result(نتیجه نهایی نمره) در وضعیت قبول مقدار 1 و وضعیت رد شدن دارای مقدار 0 است. برای یک دانشجو وقتی درسی گذرانده محسوب می شود که مقدار هر دو فیلد مذکور 1 باشد. قابل ذکر است که این دو فیلد کلید خارجی هستند.    

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26