دوشنبه 23 تیر 1399 | Monday 13 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
 جدول Unit_Selection

شکل 3-14-فیلدهای جدول انتخاب واحد

شکل 3-14-فیلدهای جدول انتخاب واحد

 

این جدول برای ثبت انتخاب واحد دانشجو طراحی شده است و شامل نام کاربر ثبت کننده انتخاب واحد، کد درس انتخاب شده، شماره دانشجویی، سال و نیمسال جاری سیستم، و دو فیلد زمان انتخاب درس و تاریخ انتخاب واحد می باشد. فیلد lesson_selected_time(زمان انتخاب درس) بیانگر این است که دروس در زمان انتخاب واحد انتخاب شده اند یا حذف و اضافه. این فیلد برای تهیه گزارش انتخاب واحد و حذف و اضافه ایجاد شده است.  

فیلد unit_selection_date(تاریخ انتخاب واحد) تاریخ ثبت انتخاب واحد نشان می دهد.   

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26