دوشنبه 23 تیر 1399 | Monday 13 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
پیوست1: راهنمای استفاده از سیستم انتخاب واحد حوزه دانشجویی شهید بهشتی

ورود به سیستم

با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور توسط کاربر، چنانچه اطلاعات وارده صحیح باشد، کاربر به صفحه مربوط به خود هدایت می شود(صفحه کاربر ارشد یا صفحه کاربر عادی).

در صورتی که نام کاربری و کلمه عبور اشتباه وارد شود ، پیغام خطا ظاهر می شود.

 

صفحه کاربر عادی

این صفحه شامل قسمتهای زیر است:

 • مشخصات فردی کاربر شامل نام و نام خانوادگی، نام کاربری و اخرین زمان ورود.
 • منوی اصلی در بالای صفحه به چشم می خورد که با انتخاب هر گزینه لیست مرتبط به ان در صفحه نمایش داده می شود که می توان عملیات مورد نظر را انتخاب کرد.

 

اموزشی ßانتخاب واحد

چنانچه در محدوده انتخاب واحد قرار داشته باشید ، با انتخاب این گزینه صفحه انتخاب واحد ظاهر می شود؛ درغیر این صورت پیغامی مبنی بر عدم دسترسی به این صفحه ظاهر می شود.

در صفحه انتخاب واحد با وارد کردن شماره دانشجویی مورد نظر، در صورتی که شماره دانشجویی موجود باشد و انتخاب واحد دانشجو قبلا ثبت نشده باشد، اطلاعات زیر نمایش داده می شود:

 • مشخصات دانشجو شامل نام و نام خانوادگی، تعداد واحد گذرانده و ...
 • لیست دروس موجود که کاربر می تواند از بین انها دروس را انتخاب کند.
 • لیست دروس انتخاب شده

کاربر با کلیک روی گزینه انتخاب از لیست دروس موجود، درس مورد نظر را به لیست دروس انتخابی می افزاید یا با کلیک گزینه حذف از دروس انتخاب شده، درس مورد نظر را از این لیست حذف کند.

اگر درسی بیش ار یک بار از لیست دروس موجود انتخاب شود، پیغامی مبنی بر انتخاب درس تکراری ظاهر می شود.

پس از انتخاب دروس مورد نظر، با فشردن دکمه ثبت اولیه، در صورتی که حداکثر واحد مجاز رعایت نشده باشد پیغام خطای مناسب ظاهر می شود؛ در غیر این صورت تغییرات بررسی می شود.

سپس با فشردن دکمه ثبت نهایی  انتخاب واحد دانشجو در نیمسال و سال جاری  ثبت می شود.

پس از ثبت، لیست دروس انتخاب شده نمایش داده می شود و امکان تغییر ان وجود ندارد. 

 

اموزشیßحذف و اضافه

چنانچه در محدوده حذف و اضافه  قرار داشته باشید، با انتخاب این گزینه صفحه حذف و اضافه  ظاهر می شود درغیر این صورت پیغامی مبنی بر عدم دسترسی به این صفحه ظاهر می شود.

عملیات موجود در این صفحه مانند صفحه انتخاب واحد است با این تفاوت که دروس انتخابی دانشجو در نیمسال و سال جاری، در ابتدا نمایش داده می شود.

 

اموزشی ßتاییدیه انتخاب واحد

در این صفحه کاربر با وارد کردن شماره دانشجویی، سال و نیمسال مورد نظر می تواند انتخاب واحد دانشجو را مشاهده و چاپ کند. اگر برای دانشجو در نیمسال و سال مورد نظر درسی ثبت نشده باشد یا شماره دانشجویی، سال و نیمسال موجود نباشد پیغام مناسب نمایش داده می شود.

 

اموزشی ßحذف انتخاب واحد

کاربر می تواند با انتخاب این گزینه انتخاب واحد دانشجو را در سال و نیمسال جاری حذف کند. در این صفحه پس از وارد کردن شماره دانشجویی و تایید ان اطلاعات زیر نمایش داده می شود:

 • مشخصات دانشجو
 • نام کاربری که انتخاب واحد را ثبت کرده است.
 • لیست دروس انتخاب شده

با فشردن دکمه حذف، انتخاب واحد دانشجو حذف می شود.

 

اموزشیßگزارش انتخاب واحد و حذف و اضافه

با وارد کردن سال و نیمسال و جنسیت مورد نظر، اسامی دانشجویانی که در سال و نیمسال وارد شده انتخاب واحد یا حذف و اضافه انجام داده اند نمایش داده می شود و قابل چاپ است.

 

دانشجویی ßمشخصات دانشجو

با وارد کردن شماره دانشجویی در صورت صحت ان، مشخصات کامل دانشجو نمایش داده می شود و امکان ویرایش مشخصات محل سکونت با فشردن دکمه مر بوطه وجود دارد.

دانشجویی ßثبت دانشجو

در این صفحه با وارد کردن مشخصات دانشجو، دانشجو ثبت سیستم می شود.

در صورت تکراری بودن شماره دانشجویی، پیغام خطا ظاهر می شود.

شماره  ملی فرد به عنوان شماره دانشجویی در نظر گرفته می شود.

 

دانشجویی ßثبت فارع التحصیل

با وارد کردن شماره دانشجویی مورد نظر برای ثبت به عنوان فارغ التحصیل، مشخصات دانشجو شامل نام، نام خانوادگی، تعداد واحد گذرانده و معدل کل نمایش داده می شود.

با فشردن دکمه ثبت فارغ التحصیل در صورتی که تعداد واحد گذرانده مساوی تعداد واحدکل باشد،  دانشجو به عنوان فارغ التحصیل در نیمسال و سال جاری ثبت می شود؛ در غیر این صورت پیغام خطایی ظاهر می شود که تعداد واحدی  را که دانشجو باید بگذراند نمایش داده می شود.

 

دانشجویی  ß ثبت انصراف دانشجو

با وارد کردن شماره دانشجویی مورد نظر برای ثبت انصراف دانشجو، مشخصات دانشجو شامل نام، نام خانوادگی، تعداد واحد گدرانده و معدل کل نمایش داده می شود.

با فشردن دکمه ثبت، انصراف دانشجو در سال و نیمسال جاری ذخیره می شود.

برای دانشجوی انصرافی امکان انتخاب واحد و حذف و اضافه وجود ندارد.

 

دانشجویی ßویرایش فارغ التحصیل و انصرافی

در این صفحات اسامی دانشجویان انصرافی و فارغ التحصیلی قابل رویت است.

با کلیک روی گزینه انتخاب از لیست اسامی دانشجویان، مشخصات دانشجویان و سال و نیمسال فارغ التحصیل و انصرافی قابل ویرایش است.

 

امتحانات ßثبت و ویرایش نمره

با ورود کاربر به این صفحه امکان انجام دو عمل ثبت نمره و ویرایش نمره فراهم می اید.

 • ثبت نمره : با وارد کردن سال و نیمسال و کد درس در صورت صحت انها، اسامی دانشجویانی که ان درس را در نیمسال و سال مورد نظر انتخاب کرده اند نمایش داده می شود.

    کاربر با وارد کردن نمره و تعیین وضعیت نمره (تایید شده ، تایید نشده) و نتیجه نمره (رد ، قبول) نمره را برای دانشجو ثبت می کند.

 • ویرایش نمره : با وارد کردن سال و نیمسال و کد درس در صورت صحت انها، اسامی دانشجویانی که ان درس را در نیمسال و سال مورد نظر انتخاب کرده اند به همراه نمرات ثبت شده انها نمایش داده می شود. با کلیلک گزینه انتخاب از لیست اسامی دانشجویان، نمرات انها قابل ویرایش است.

 

امتحانات ßکارنامه ترمی

با کلیک بر روی این گزینه کارنامه ترمی دانشجو با وارد کردن نیمسال و سال و شماره دانشجویی مورد نظر  به نمایش در خواهد امد.

 

امتحانات ßکارنامه کلی

با کلیک بر روی این گزینه کارنامه کلی دانشجو با وارد کردن شماره دانشجویی مورد نظر به نمایش در خواهد امد.

 

خدمات ßثبت درس

در این صفحه دو نوع عملیات وجود دارد :

 • ثبت درس : با وارد کردن نام درس، کد درس، .. در صورتی که کد درس تکراری نباشد، درس ثبت سیستم می شود در غیر این صورت پیغام خطای مناسب ظاهر می شود.
 • ویرایش درس : در این گزینه لیست دروس ثبت شده قابل مشاهده و با کلیک گزینه انتخاب از لیست دروس قابل ویرایش است.

 

خدماتßلیست اساتید

با وارد کردن کد درس، نیمسال و سال مورد نظر در صورت صحت انها  لیست اسامی دانشجویانی که ان درس را انتخاب کرده اند به همراه نام استاد و زمان برگزاری کلاس نمایش داده می شود.

 

خدمات ßتغییر کلمه عبور کاربر

با کلیک بر روی این گزینه فرم مخصوص تغییر رمز عبور ظاهر می شود.

ابتدا رمزعبور فعلی سپس رمز عبور جدید را وارد کنید. برای اطمینان از کلمه عبوری که وارد کرده اید، ان را مجددا در قسمت "تایید کلمه عبور"  وارد کنید و انگاه کلید ثبت را فشار دهید.

طول رمز عبور باید تا 15 کاراکتر باشد. اعداد و یا ترکیبی از حروف و اعداد نیز مجاز می باشد.

 

صفحه کاربر ارشد

این صفحه شامل قسمتهای زیر است:

 • مشخصات فردی کاربر ارشد شامل نام و نام خانوادگی، نام کاربری و اخرین زمان ورود
 • منوی اصلی در بالای صفحه به چشم می خورد که علاوه بر گزینه های موجود برای کاربر عادی شامل گزینه های سیستم وکاربری نیز می باشد. با انتخاب هر گزینه لیست مرتبط به ان در صفحه نمایش داده می شود که می توان عملیات مورد نظر را انتخاب کرد.

 

سیستم ßتنظیم فعالیت سیستم

در این صفحه کاربر ارشد فعالیت مورد نظر را انتخاب می کند. در صورتی که گزینه غیر فعال انتخاب شود، امکان ورود به صفحه انتخاب واحد و حذف و اضافه وجود ندارد تا زمانی که کاربر ارشد یکی از دو عملیات انتخاب واحد یا حذف و اضافه را فعال کند.

 

سیستم ßتنظیم سقف واحد

در این صفحه حداکثر واحد مجاز که دانشجو باید در انتخاب واحد خود رعایت کند، ثبت می شود.

 

سیستم ßتهیه پشتیبان از بانک اطلاعاتی

در این صفحه، مسیر مورد نظر برای ذخیره پشتیبان را وارد کرده و با فشردن دکمه ثبت، یک پشتیبان از بانک اطلاعاتی در مسیر مورد نظر ذخیره می شود.  

مسیر حتما باید به صورت ذکر شده باشد.

 

کاربری ßثبت کاربر جدید

با وارد کردن مشخصات کاربر، در صورتی که نام کاربری تکراری نباشد، کاربر به مجموعه کاربران سیستم افزوده می شود.

 

کاربریßویرایش کاربر

لیست اسامی کاربران سیستم در این صفحه قابل مشاهده است. با کلیک بر روی گزینه انتخاب از لیست موجود، امکان ویرایش مشخصات کاربران فراهم می شود. برای کاربر ارشد امکان تغییر نوع کاربری وجود ندارد.

 

کاربری ßحذف کاربر

با وارد کردن نام کاربری، در صورتی که نام کاربری  موجود باشد کاربر از لسیت کاربران سیستم حدف می شود.

در صورتی که نام کاربری وارد شده مربوط به کاربر ارشد باشد، امکان حذف وجود ندارد.

 

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26