یکشنبه 6 مهر 1399 | Sunday 27 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-2-2- اصول حسابداری
  • اصل بهای تمام شده                                                                                                                                                                           
  • اصل تحقق درامد                                                                                                                                                                               
  • اصل تطابق                                                                                                                                                                                     
  • اصل افشا                                                                                                                                                                                      

اصل بهای تمام شده                                                                                                                                                                                  

طبق اصل بهای تمام شده، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت و بر همین اساس نیز در صورتهای مالی منعکس می گردد.

اصل تحقق درامد                                                                                                                                                                                        

طبق اصل تحقق درامد، درامد زمانی شناسایی می گردد که دو شرط زیر برقرار باشد:                                                                                      

فرایند کسب سود کامل شده باشد.                                                                                                                                           

مبادله ای صورت گرفته باشد.                                                                                                                                              

اصل تحقق درامد                                                                                                                                                                                      

طبق اصل تحقق درامد، درامد زمانی شناسایی می گردد که دو شرط زیر برقرار باشد:                                                                                   

  • فرایند کسب سود کامل شده باشد.                                                                                                                                        
  • مبادله ای صورت گرفته باشد.                                                                                                                                            

اصل تطابق                                                                                                                                                                                            

طبق اصل تطابق ، هزینه های انجام شده جهت ایجاد درامد، باید به حساب دوره ای که درامد در ان تحصیل گردیده منظور گردد.                              

3 ضابطه اصلی در بکارگیری اصل تطابق                                                                                                                                                     

  • مقابله مستقیم هزینه ها با درامدها: رابطه علت و معلولی                                                                                                                   
  • مانند بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه کمیسون فروش و...                                                                                         

3 ضابطه اصلی در بکارگیری اصل تطابق                                                                                                                                                    

  • هزینه دوره مالی: سرشکن کردن منطقی و سیستماتیک                                                                                                                    
  • مانندهزینه استهلاک، هزینه بهره و ..                                                                                                                             

اصل افشاء                                                                                                                                                                                    

طبق اصل افشاء ، واحدهای اقتصادی موظفند که کلیه رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به فعالیتهای مالی خود را به طور مناسب و کامل افشاء نمایند 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26