یکشنبه 6 مهر 1399 | Sunday 27 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
-3-2-1میثاقهای محدود کننده حسابداری
  • فزونی منافع بر مخارج                                                                                                                                                         
  • اهمیت                                                                                                                                                                             
  • خصوصیات صنعت                                                                                                                                                             
  • محافظه کاری                                                                                                                                                                  

فزونی منافع بر مخارج                                                                                                                                                                                         

بر اساس این محدودیت، هزینه تهیه اطلاعات حسابداری باید بر منافع حاصل از بکارگیری این اطلاعات فزونی نداشته باشد، به عبارت دیگر اطلاعات حسابداری باید مقرون به صرفه باشد

اهمیت                                                                                                                                                                                                                

بر اساس این محدودیت، واحدهای اقتصادی مجازند در خصوص اقلام و رویدادهای کم اهمیت از بکارگیری روشهای تئوریک اجتناب نموده و روشهای کم هزینه تر و عملی تر را اجرا نمایند.

خصوصیات صنعت                                                                                                                                                                                                    

در برخی از موارد ممکن است ویژگی یک صنعت خاص، بکارگیری روشی را ایجاب نماید که مطابق اصول پذیرفته شده حسابداری نباشد. این ویژگی می‌تواند استثناء در بکارگیری اصول و رویه های حسابداری را توجیه نماید.                                                                                                                                                                                                 

محافظه کاری                                                                                                                                                                                                         

در مواردی که برای اندازه‌گیری یک رویداد، روشها و رویه‌های متفاوتی که همگی منطبق با اصول پذیرفته شده حسابداری است وجود داشته باشد، باید روش یا رویه‌ای انتخاب شود که تاثیر افزایشی کمتری بر سود دوره و جمع دارایی‌ها داشته باشد.                                                                                                                                                                       

مثال قاعده اقل بهای تمام شده                                                                                                                                                                                             

ویژگی کیفی اطلاعات                                                                                                                                                                                                    

به خصوصیاتی اطلاق می‌شود که موجب می‌گردد اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی برای استفاده کننده‌گان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع شود.                                                                                                                                                                                                                 

ویژگی کیفی اطلاعات                                                                                                                                                                                    

ویژگی کیفی اطلاعات  {  مربوط به محتوای اطلاعات  {مربوط بودن {قابل اتکاء بودن                                                                                                                      

{مربوط به ارائه اطلاعات {قابل مقایسه بودن  {قابل فهم بودن{مربوط بودن                  اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که بر ارزیابی استفاده‌کنندگان نسبت به وقایع گذشته، حال و رویدادهای اتی تاثیر گذاشته و موجب تایید، تعدیل و یا رد ان را فراهم ساخته و بتواند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان موثر واقع شود.                                         

 مربوط بودن

        ویژگی مربوط بودن اطلاعات}به موقع بودن

  }                                     سودمندی در پیش بینی                                            }                                                   انتخاب خاصه اندازه گیری

     به موقع بودن

بسیاری از اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان حساس بوده و با گذشت زمان ارزش و سودمندیخود را در تصمیم گیریها از دست می دهند. بنابراین اطلاعات مالی باید در زمان مناسب در دسترس استفاده کنندگان قرار بگیرد.

سودمندی در پیش بینی

اطلاعات مالی باید به گونه ای فراهم شود که استفاده کنندگان را در پیش بینی نتایج حاصل از فعالیتهای جاری و اتی یک واحد انتفاعی کمک نماید.

انتخاب خاصه اندازه گیری

جهت سنجش ارزش اقلام گزارشهای مالی، خواص متعددی(بهای تمام شده، ارزش متعارف، ارزش دفتری و ...) می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. انتخاب خاصه‌ای که قرار است در صورتهای مالی اورده شود باید مبتنی بر مربوط بودن ان به تصمیمات استفاده‌کنندگان باشد.

قابلیت اتکا

اطلاعات مالی زمانی قابل اتکا تلقی می گردد که دور از هرگونه اشتباه بااهمیت باشد و به شکل منصفانه و بی طرفانه تهیه شده و به طور صادقانه مبین ارزشهای مورد انتظار باشد .

قابلیت اتکاء

}بی طرفانه بودن

}          ویژگی قابلیت اتکاء

}                          کامل بودن     

}                                  صحیح بودن                           

}                                           رجحان محتوا بر شکل                                                                                                                                                            بی طرفانه بودن

اندازه گیری حسابداری هنگامی بی طرفانه و عینی محسوب می شود که اگر اشخاص ذیصلاح مختلفی، رویدادها و فعالیتهای مالی مربوطه را با استفاده از مقیاس و روش اندازه گیری واحدی اندازه گیری نمایند به نتایج یکسانی دست یابند.

کامل بودن

اطلاعات مالی هنگامی معتبر است که با در نظر گرفتن اهمیت واقعه، کلیه حقایق لازم در خصوص وقایع اقتصادی مهم را بیان نماید.

صحیح بودن

صحیح بودن اطلاعات مالی به معنی مطابقت داشتن اطلاعات مزبور با وقایع و رویدادهایی است که به واسطه ان اطلاعات بیان می شود. صحیح بودن اطلاعات به معنی دقیق بودن اطلاعات نمی باشد.

رجحان محتوا بر شکل

عملیات مالی و سایر رویدادها باید بر اساس محتوا و واقعیت مالی نه صرفا شکل قانونی انها مد نظر قرار گرفته و ارائه شود.

قابل مقایسه بودن

استفاده کنندگان گزارشهای مالی باید بتوانند صورتهای‌مالی واحد تجاری را در طول زمان جهت تشخیص روند تغییرات در وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی با هم مقایسه نمایند.

قابل مقایسه بودن

}رعایت یکنواختی (ثبات رویه)

}          قابل مقایسه بودن

}               همسانی روشها (متحدالشکلی)      

رعایت یکنواختی

به قابلیت مقایسه اطلاعات مالی ارائه شده توسط یک واحد تجاری در طول زمان، رعایت یکنواختی گویند. چنین مقایسه ای زمانی دارای اعتبار خواهد بود که واحد تجاری در طی سالهای مختلف از روشهای یکسانی استفاده کرده باشد.

همسانی روشها

به قابلیت مقایسه نتایج حاصل از عملیات دو یا چند واحد اقتصادی شاغل در یک صنعت واحد و در یک مقطع زمانی مشخص اطلاق می‌گردد.

قابل فهم بودن

اطلاعاتی قابل فهم تلقی می شود که برای استفاده کنندگان عادی که دارای دانش متعارفی از حسابداری می باشند، قابل درک باشد.

نظریه عملکرد جاری

بر اساس نظریه عملکرد دوره جاری فقط ان نوع از رویدادها و تغییرات ارزش که توسط مدیریت قابل کنترل بوده و معلول تصمیمات دوره جاری است باید در محاسبه سود خالص در نظر گرفته شود.

ترازنامه

صورتحسابی است که وضعیت مالی واحد تجاری را در یک مقطع زمانی مشخص نشان می دهد.

 

 

 

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26