یکشنبه 30 شهریور 1399 | Sunday 20 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
-1-2حسابرسی

هرگونه رسیدگی به اسناد ،مدارک،اطلاعات و شواهد توسط فردی مستقل از تهیه کنندة ان که به منظور اظهار نظر حرفه ای نسبت به موضوع مورد رسیدگی انجام می پذیرد .

هدف حسابرسی

 هدف حسابرسی صورتهای مالی این است که حسابرس بتواند درباره این که صورت های مزبور از تمام جنبه های با اهمیت ،طبق استاندارد های حسابداری تهیه شده است یا خیر ،اظهار نظر کند .اظهار نظر حسابرس ،نمی تواند در حکم تضمین ادامة فعالیت واحد مورد رسیدگی یا تأییدی بر کارایی و اثر بخشی مدیریت ان تلقی شود ،بلکه اظهار نظر حسابرس موجب افزایش اعتبار صورتهای مالی می گردد .

نقش اعتباردهی حسابرسی

 اعتباردهی به صورتهای مالی،به معنای ایجاد اطمینان از مطلوبیت ارائه و قابلیت اتکای استفاده کننده گان به صورتهای مالی مورد رسیدگی می باشد .

اطمینان ایجاد شده توسط حسابرس تنها یک اطمینان معقول از نبود اشتباه و یا تحریفی با اهمیت در صورتهای مالی رسیدگی شده است و به هیچ عنوان به مفهوم تضمین صحت اطلاعات رسیدگی شده نمی باشد .

 انواع حسابرسی

  • حسابرسی صورتهای مالی
  • حسابرسی رعایت
  • حسابرسی عملیاتی

حسابرسی صورتهای مالی

 بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای  صورتهای مالی(شامل کلیه صورتهای مالی اساسی ) به منظور تعیین مطابقت نحوة تهیه صورتهای مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری، که استفاده کننده گان از ان شامل : مدیریت ، سر مایه گذارن،اعتبار دهندگان ،تحلیل گران مالی و سازمان های دولتی می باشد.

حسابرسی رعایت

 بررسی به منظور تعیین رعایت ضابطه ،دستور العمل یا استاندارد مشخصی که شرکت ملزم به رعایت ان بوده است.نمونه ای از این نوع حسابرسی، رسیدگی به اظهار نامه مالیاتی توسط ممیزان اداره دارایی یا حسابرسی مالیاتی می باشد .این نوع حسابرسی بمنظور مطابقت داشتن یا نداشتن اظهار نامه مالیاتی با قوانین و مقررات اداره دارایی انجام می شود .

حسابرسی عملیاتی

 بررسی قسمت های خاصی از سازمان به منظور  سنجش نحوه عمل   انها ست . حدود حسابرسی عملیاتی از روی نمودار سازمانی مشخص می شود . نحوه اجرای عملیات هر قسمت نیز با معیار کارایی ،یعنی میزان موفقیت در بهترین استفاده از منابعی که در اختیار هر قسمت بوده است سنجیده می شود . محصول نهایی حسابرسی عملیاتی معمولاگزارشی به مدیریت است که شامل پیشنهاد هایی برای بهبود عملیات نیزمی باشد . 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26