یکشنبه 30 شهریور 1399 | Sunday 20 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
-2-2انواع حسابرس

 حسابرسان را می توان از نظر نوع وظیفه و مسؤ لیت به دسته های زیر تقسیم نمود :

1ـ حسابرس مستقل

فردی است که در اداره و سرمایه شرکت ذینفع نیست ،توسط سهامداران در مجمع عمومی انتخاب می شود و در مورد صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست ارائه شده اظهار نظر حرفه ای مینماید .گزارش وی نیز در نظر اشخاص ثالث از اعتبار بالایی برخوردار است .

2ـ حسابرس داخلی

کارمند شرکت است (در استخدام شرکت بوده ،و از شرکت حقوق می گیرد ) و در مورد انچه که مدیریت از او خواسته ،رسیدگی تفصیلی بعمل می اورد و به مدیریت گزارش می نماید.

در حقیقت حدود رسیدگی حسابرسان داخلی را مدیریت تعیین می نماید .در واقع هدف اصلی حسابرسان داخلی، بازرسی و ارزیابی مؤثر بودن نحوه انجام شدن وظایف محول شده به واحدهای مختلف شرکت است .بخش عمده کار حسابرسان داخلی را حسابرسان عملیاتی و در مواردی حسابرسی رعایت تشکیل میدهد .

3ـ ذیحساب

 ماموری است که به حکم وزارت دارایی ،برای اداره امور حسابداری وزارتخانه ها و یا مؤسسات دولتی و نگهداری و حفظ اسناد و دفاتر مربوطه منصوب و نیز به عنوان عامل خزانه مسؤلیت تحویل و نگهداری وجوه نقد و سپرده ها و اوراق بهادار را عهده دار است ذیحساب زیر نظر وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی انجام وظیفه می کند .

4ـ ممیز دیوان محاسبات

 وی موظف به حسابرسی و رسیدگی به کلیه در امدها و هزینه ها و سایر در یافتها و پرداختهای دستگاههای دولتی به منظور انطباق با قوانین و مقررات می باشد. دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه می کند .

5ـ ممیز مالیاتی

 وی طبق قوانین ومقررات مالیاتهای مستقیم ، بمنظور بررسی اظهار نامه ، ترازنامه و سود و زیان تسلیمی مؤدیان مالیاتی رسیدگی لازم بعمل می اورد . و نهایتا نسبت به قبول یا رد ان و نیز تشخیص میزان مالیات متعلقه تصمیم گیری میکند .

6ـ بازرس قانونی

 طبق قانون تجارت مصوب سال 47 بازرس قانونی بعنوان فردی شناخته شده است که طبق مقررات قانون تجارت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب گردیده است .برای بازرسین محدودیتهایی از نظر صلاحیت اخلاقی قائل شده اند لیکن از نظر داشتن مهارت حرفه ای هیچگونه محدودیتی برای انان پیش بینی نشده است .بجز شرکت های سهامی عام بازرسان میتوانند از بین صاحبان سهام انتخاب شوند و حق الزحمه نیز دریافت نمایند و بر اساس وظایف محوله گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم کنند . 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26