یکشنبه 6 مهر 1399 | Sunday 27 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
-4-2اجزای اصلی گزارش حسابرسی

 1ـ عنوان  2ـ مخاطب گزارش  3ـ بند مقدمه شامل :   مشخص کردن عناوین صورتهای مالی حسابرسی شده ـ مشحص کردن مسؤلیت مدیریت واحد مورد رسیدگی و مسؤلیت حسابرسی .

4ـ بند دامنه رسیدگی (توصیف نوع و ماهیت حسابرسی ) شامل : اشاره به استاندارد های حسابرسی  ـ توصیف اهم کارهای انجام شده توسط حسابرسی .  5ـ بند اظهار نظر ، حاوی نظر حسابرسی در باره صورت های مالی 6ـ تاریخ گزارش .

7ـ نشانی و امضاء حسابرسی ( گزارش حسابرس باید به تاریخ پایان عملیات اجرای حسابرسی تاریخگذاری شود )یکسان بودن شکل و محتوای گزارش حسابرس همواره مطلوب است زیرا درک ان را برای استفاده کننده تسهیل و شرایت غیر عادی را در صورت وقوع ،مشخص میکند .

گزارش مقبول و استاندارد از سه بند تشکیل میشود :  بند مقدمه ، بند دامنه رسیدگی ، بند اظهار نظر

انواع گزارشات حسابرسی  

حسابرسان اظهار نظر خود را نسبت به صورت های مالی در قالب یکی از اشکال زیر ارائه می نماید : اظهار نظر مقبول ،مشروط ،مردود و عدم اظهار نظر

اظهار نظر مقبول

 بدان معناست که دامنه رسیدگی ، کافی بوده است و صورت های مالی وضعیت مالی و نتایج عملیات را طبق اصول پذیرفته شده حسابداری بنحو مطلوب نشان می دهد .

اظهار نظر مشروط

بدان معناست که صورتهای مالی در مجموع گمراه کننده نیست ،  اظهار نظر مشروط اساساً یک نظر مثبت است .

گزارش مشروط هنگامی صادر میشود که  

انحرافی با اهمیت ولی غیر اساسی از استاندارد های حسابداری وجود داشته باشد در اینگونه موارد نظر مشروط باید در بند اظهار نظر با استفاده از عبارت «به استثنای اثر ،اثار » بیان میگردد .

هنگامی که محدودیتی در رسیدگی خود داشته باشند  که اثار احتمالی ناشی از ان با اهمیت ،ولی غیر اساسی باشد در اینگونه  موارد نظر مشروط با استفاده از عبارت با استثنای اثر ، اثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت های مندرج در بند ضرورت می یافت ،بیان میگردد .

اظهار نظر مردود

در مواردی که صورت های مالی به نحو مطلوب ارائه نگردیده باشد حسابرس اظهار نظر مردود ارائه می نماید .

اظهار نظر مردود هنگامی صادر میشود که : انحرافی اساسی از استاندارد های حسابداری وجود داشته باشد

عدم اظهار نظر

 اگر حسابرس نتواند مطلوبیت ارائه صورت های مالی را بطور کلی مشخص سازد ، عدم اظهار نظر ارائه خواهد کرد . این نوع گزارش معمولا نتیجه وجود محدودیتی در رسیدگی حسابرس است که اثار احتمالی ناشی از ان اساسی باشد .

 

با اهمیت ولی غیر اساسی

اساسی

انحراف از استاندارد های حسابداری

مشروط

مردود

محدودیت

مشروط

عدم اظهار نظر

 

تاکید بر مطلب خاص

 در باره ای موارد حسابرس بمنظور تاکید بر برخی اقلام و اطلاعات مندرج در صورت های مالی ، جهت جلب توجه بیشتر استفاده کنندگان با افزودن یک بند توضیحی پس از بند اظهار نظر گزارش خود را تعدیل میکند . برای مثال اشاره به معاملات مهم با اشخاص وابسته که دریادداشتهای همراه صورتهای مالی تیز به گونه ای مناسب افشاء شده است.

اظهار نظر متفاوت

 در شرایتی خاص ، چنانچه اهمیت اثار موارد انحراف از استاندارد های حسابداری ، محدودیت در دامنه رسیدگی و ابهام بر هر یک از صورت های مالی متفاوت باشد ، در این صورت ممکن است اظهار نظر متفاوت نسبت به هر یک  از صورت های مالی ضرورت  یابد .

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26