یکشنبه 6 مهر 1399 | Sunday 27 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
MySQLچیست؟

مخففStructured Query Language است و زبانیاست که از ان برای استخراج داده ها ازDatabase ها استفاده میشود؟؟MySQL یک سرورSQL جمع و جور مناسببرای وب استMySQL یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطهای(RDBMS)است که امکان ذخیره سازی، جستجو، مرتب کردن و بازیابی داده ها را فراهم می کندسرورMySQL به چندین کاربر اجازه استفاده همزمان از داده ها را می دهد ودسترسی افراد معتبر به داده ها را تسریع می کند.

بنابراینMySQL یک سرورچند کاربره و چند ریسمانه است. اگرچه تاریخچه پیدایشMySQL به سال1979 برمی گردد اما عرضه عمومی ان از سال 1996 اغاز شده است. این سیستم مدیریتیپایگاه داده، رایج ترین پایگاه داده کد باز(open Source) محسوب می شود .

 MySQLچه تفاوتی باMicrosoft SQL Server دارد؟

در حالی کهSQL Server یک سرورSQL بسیار قویتر بوده و برای پیاده‌سازیدیتابیس های سازمانی بکار میرود. SQLServerفقط بر روی ویندوز کار میکند، درحالی کهMySQL بر روی ویندوز، لینوکس و...
کار میکند..SQL Server محصولMicrosft است وMySQLمحصول گروهMySQL AB و یک پروژهOpen Sourceاستmysqlبرای استفاده شخصی مجانی هست و برایاستفاده تجاری خلی ارزان تر ازmssql هست.     mysql  تو بعضی ازتوانایی ها ازmssql بهترهست و در ضمن سورس باز هم هست
برتری هایMySQL

رقبای اصلیMySQL عبارتند ازPostgreSQL, SQL Server وOracle در

برابر این رقبا، MySQL از مزیت های زیر بهره مند است :

  • کارائی بالا
  • هزینه پائین
  • سهولت پیکربندی و یادگیری
  • قابلیت حمل
  • در دسترس بودن کد اصلی
  • خدمات پشتیبانی مناسب 
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26