یکشنبه 30 شهریور 1399 | Sunday 20 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-3- htmlوjavaHTML چیست ؟

3-2
3-2

 

HTML برگرفته از حروف اول) Hyper Text Markup Language  زبان کد گذاری ابر متن ) میباشد .

اچ‌تی‌ام‌ال، سنگِ‌بنای وب است؛ یکزبان رایانه‌ای که برای تدوین قالب و طراحی صفحات وب به کار برده می‌شود. دستورالعملهای این زبان، برچسب(Tag) نام دارند که محتوای یک صفحهٔوب، بهوسیلهٔانها، نشانه‌گذاری شده و بدین‌ترتیب، نحوهٔنمایش ان صفحه برایمرورگرهای وِب، توصیف می‌شود. هر یک از برچسبهای اچ‌تی‌ام‌ال، معنا ومفهوم خاصی دارند و تأثیر مشخصی بر محتوا می‌گذارند؛

مثلاً برچسبهایی برای تغییر شکلظاهری متن، نظیر درشت‌ و ضخیم کردن یک کلمه یا برقراری پیوند(Link) بهصفحات دیگر در اچ‌تی‌ام‌ال تعریف شده‌اند. یک سند اچ‌تی‌ام‌الیک پروندهمبتنی بر متن((Text–based است که معمولاً با پسوند.htm یا.html نامگذاری شده و محتویات ان از برچسبهای اچ‌تی‌ام‌ال تشکیل می‌شود .

 مرورگرهای وب، که قادر به درک و تفسیر برچسبهای اچ‌تی‌ام‌ال هستند، تک‌تکانها را از داخل سند اچ‌تی‌ام‌ال خوانده و سپس محتوای ان صفحه رانمایان‌ساز(Render) می‌کنند .

 اچ‌تی‌ام‌ال یک زبان برنامه‌نویسینیست، بلکه زبانی برای نشانه‌گذاری ابرمتن است و اساساً برای ساختمندکردناطلاعات و تفکیک اجزای منطقی یک نوشتار — نظیر عناوین، تصاویر، فهرستها،بندها و جداول — به کار می‌رود. از سوی دیگر، اچ‌تی‌ام‌ال را نباید بهعنوان زبانی برای صفحه‌ارایی یا نقاشی صفحات وب به کار بُرد؛

 این وظیفه اکنون بر دوش فناوریهایدیگری چون شیوه‌نامه‌های ابشاری است. گفتنی است اچ‌تی‌ام‌ال شکلی از زباندیگری بنام اس.جی.ام.ال است و « کنسرسیوم وب جهان گستر » انرا به عنواناستانداردی برای نشانه‌گذاری مستندات ابرمتنی برای عرضه در وب، تدوین کردهاست .   

زمانیکهشما داخل صفحات یک وب سایت می گردید اجزای گوناگونی را می بینید که تمامانها در یک چیز مشترک هستند و ان زبان یا کدی است که انها را تولید می کندکه این زبانHyperText Markup Language یا همانHTML می باشد .

Hyper:متضاد نوشتههای خطی( Linear ) است ، اگر شما با زبانهای برنامه نویسی کامپیوتر اشناییداشته باشید مانند ویژوال بیسیک میبینید که باید کدها را خط به خط بنویسیدو تا یک خط اجرا نشود بعدی خوانده نمی شود، یعنی انها را باید به ترتیببنویسید تا برنامهاجراشود ولیHTML اینگونه نیست و الگوی خطی ندارد شماهر کدی را می توانید هر جا که بخواهید بنویسید .

:Text  به همان متنی می گویند که می نویسید تا در مرورگر نشان داده شود .
:Markupعملی است که مرورگر برایتان انجام میدهد یعنی یک متن ساده می نویسید ولی جور دیگری نمایش داده می شود .

Languageیک فایلHTML فایلی از نوعText میباشد که متشکل ازmarkup tag ها میباشد .

مرورگر یاBrowser از رویmarkup tag ها می فهمد که چگونه باید صفحه را نمایش بدهد.

یک فایلHTML باید دارای انشعابhtm و یاhtml باشد.
غلبمرورگرها هر دو نوع انشعاب را به خوبی میشناسند ولی ترجیحا به هنگام ذخیرهفایلهای اچتمل ازhtml استفاده کنید.( استفاده از انشعابهای سه حرفی مانندhtm مربوط به قدیم و سیستم عاملهائی چونDOS بودند .

وظیفه اصلی تگ های اچتمل( Markup tags ) بیان چگونگی نمایش اطلاعات میباشد.

تاریخچهHTML

HTML توسطTim Berners-Lee در خلال دهه 90 میلادی همراه با

گسترش وب، شکوفا شد. این زبان توسط مرورگرMosaic معروفیت خاصی پیدا کرد. در ان زمانHTML درچند مدل منتشر می شد که ان بستگی داشت به سازنده فایل و انجمنهایی که درزمینه وب فعالیت داشتند .

در نوامبر 1995 نسخهHTML 2.0 گسترشیافت و بلافاصله در همان سالHTML 3.0 منتشر شد، ولی استقبالی از ان نشد. در سال 1996 انجمنW3C شروع به فعالیت بر روی نسخه این زبان کرد که حاصلکار انها در 14 ژانویه 1997 انتشارHTML 3.02 بود.
این نسخه توانسترضایت اکثریت را جلب کند چون هماهنگی بیشتری با مرورگرهای مختلف درسیستمهای عامل متفاوت داشت. در تمام نسخه های این زبان ، سعی بر این شدهبود تا نظر کسانی که در زمینه وب سرمایه گذاری کرده بودند جلب شود وبرنامه های تولید شده برای وب بتوانند مدت طولانی تری قابل استفاده باشند. به همین منظورHTML برای اهداف گسترده تری ، در وب توسعه یافت تا در کلیهسیستمهای اطلاع رسانی و الکترونیکی کوچک و بزرگ با بکار بردن گرافیک ورنگها، قابلیت بهره برداری بیشتری داشته باشد .

در 18 دسامبر 1997نسخهHTML 4.0 در وب منتشر شد و در همین بین شرکتهای تولید کننده مرورگروب یکسری مشخصات منحصر بخود را به این نسخه اضافه کردند که قابل اجرا درمرورگرهای دیگر نبود. بعضی از این تغییرات درW3C مورد تایید قرار گرفتاما بعضی دیگر نه. با تغییراتHTML مرورگرها مجبور به تغییر شدند تا باتحولات جدید سازگار شوند .

در تاریخ 24 اوریل 1998 در این نسخهتجدید نظر شد و حاصل ان پیدایشHTML 4.01 بود که با کمی تغییر و رفع یکسریمشکلات، درW3C برسمیت شناخته شد و این انجمن استفاده از انرا به توسعهدهندگان و طراحان وب ، توصیه کرد .

بطور کل مجموعهHTML 4 باقابلیت استفاده ازembeded objects, frames, scripting, style sheets و باکارایی بالاتر جدولها و فرمها به وب معرفی شد، همچنین در این نسخه توجهزیادی به افراد با توانایی کم شده بود تا این افراد هم بتوانند از محیط وباستفاده کنند .

اما مهمترین قدمی که در این نسخه برداشته شد، پشتیبانیHTML از زبانهایی بود که از راست به چپ نوشته میشدند مانند زبان فارسی، کهدر این نسخه با پذیرفتن استانداردISO 10646 به هدف بزرگ بین المللی شدناین زبان نزدیک شدند تا همه مردم دنیا در هر کجا و با هر زبانی بتواننداسنادHTML را منتقل کنند .

HTML 4.01 تفاوت کمی با نسخه اصلی خودیعنی 4.0 دارد اما در عوض هماهنگی بیشتری با نسل جدید زبان وب یعنیXHTML و نسل بعدی یعنیXML دارد. در اصلXHTML اساس و مقدمهXML است که برایهماهنگی و سازگاریHTML باXML منتشر شده است .

عناصر تشکیُل دهندهHTML

HTML دارای عناصر( Elements ) گوناگونی است که بر روی هم تشکیل یک صفحه از سایت را میدهند. این عناصر عبارتند از :

( Texts & Lists ) متن ها و لیست ها:نوشته های داخل یک صفحه را در برمیگیرد .   

( Images ) عکسها:عکس های داخل یک صفحه که زیبایی خاصی به وب سایتها می بخشند .

عکسها دارای فرمتهای زیادی میباشند ولی فرمتهایی که در وب بکار برده میشوند، عبارتند از :

(gif (Graphic Interchange Format

(jpeg (Joint Photographic Experts Group

(png (Portable Network Graphics

( Tables )
جدولها:جدولها بهترین عنصر برای سازمان دهی و مرتب کردن اطلاعات ما هستند که نقش اساسی در طراحی یک سایت دارند .

درواقع جدولها یکی از بهترین و مفیدترین عنصرها در صفحات وب میباشند، بااستفاده از انها ما می توانیم اطلاعات و عناصر را در یک صفحه سازمان دهی ومرتب کنیم
( Forms ) فرمها:عناصری که بیننده سایت به کمک انها می تواند اطلاعاتی را وارد کرده تا ذخیره شده یا فرستاده شود .

درواقع فرمها تنها عنصری هستند که بیننده سایت میتواند اطلاعاتی را بطورمستقیم وارد کرده که این اطلاعات بعد از تجزیه و تحلیل یا در فایلی ذخیرهشده یا فرستاده میشود. شما میتوانید داخل یک صفحه یا یک وب سایت چندین فرمداشته باشید بطور مثال برای چند نوع نظرسنجی از بینندگان یا...  

( Hyperlinks ) نقطه پیوند:البته این معنی اصلی لغت نمی باشد و این عناصر، نقطه پیوند و ارتباط بین دو صفحه از یک سایت یا دو وب سایت متفاوت می باشد. مانند:
( Frames ) چارچوبها:فریمها یا چارچوبها تنها عناصری هستند که با استفاده از انها ما می توانیم چند صفحه اینترنتی را در یک صفحه جای دهیم .

درواقع هنگامیکه بخواهید دو یا سه صفحه را در یک صفحه جای دهید باید از عنصرفریم یا چارچوب استفاده کنید. این عنصر زمانی کارایی دارد که میخواهید یکقسمت، در همه صفحات ثابت باشد .

به طور مثال شما در سمت چب صفحه یکلیست ثابت دارید و میخواهید هر وقت بیننده روی هر گزینه از این لیست کهکلیک کرد توضیحات مربوط به ان در سمت راست نمایان شود.

به مجموعه صفحات گنجانده شده در یک صفحهFrameset می گویند و به هر صفحه از ان یکFrame یا یک چارچوب گفته میشود.

( Multimedia ) چند رسانه ای:  اگرچه از ابتدا صوت و تصویر باHTML نبوده اما در حال حاضر بیشتر مرورگرهای وب از این عنصر پشتیبانی می کنند و شما میتوانید در وب سایتتان فیلموموزیک پخش کنید.  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26