یکشنبه 6 مهر 1399 | Sunday 27 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
توضیح ساختار نرم افزار

هر حسابرس برای اینکه بتواندحساب های شرک های مختلف را تایید کندو یا اختلاف حساب های انها را پیدا کند نیاز دارد که بدهکاروبستانکارومانده بدهکارومانده بستانکار و افتتاحیه شرکت ها را چک کند .                                                                                                 .

زمانی که یک حسابرس برای حسابرسی به شرکت های مختلف میرود برای تاییدو اختلاف حساب ها باید مبالغ بدهکاروبستانکار و مانده و افتتاحیه شرکت ها را به صورت دستی چک کند به دلیل زیاد بودن حسابها حسابرس نمیتواند تمام حساب ها را چک کند.

 به این دلیل فقط 2یا 3 نمونه از کارهایشان را چک میکند ولی بوسیله این نرم افزار می تواند تمام حسابها را در عرض چند ثانیه چک کرد و اختلاف حساب ها را در صورت وجود یافت .

یکی از روش های که حسابرس حساب های یک شرکت را تایید می کند این است که

تمام حساب های کل انها تراز شود .

تراز شدن یعنی :مبلغ بدهکارومبلغ بستانکار حساب های کل بعد از جمع نمودن برابر شود.

یک  حسابرس برای دیدن کد حسابها به فرم ذیل مراجعه می کند

جدول ذیل کد حساب مورد نظر را می یابد

برای دیدین زیرمجموعه حساب کل در( )زیر کد حساب کل مورد نظر را وارد می کند

و کلید نمایش کد معین را کلیک می کنیم جدولی باز می شود که کد های معین مربوط به کد کل انتخاب شد را به حسابرس نمایش می دهد.

و برای دیدن کد تفضیل مربوط به کد حساب کل در باکس ذیل کد معین مورد نظر را وارد می کنیم و دکمه نمایش کد تفضیل را کلیک می کنیم.

کد تفضیل و نام حساب تفضیل را که در واقع ریز حساب می باشد به حسابرس نمایش می دهد. از این قسمت کد حساب مورد نظر را می یابیم و وارد فرم اصلی می شویم.

 4-11 

در  اغاز برای دیدن بدهکار و بستانکار و مانده بدهکار و مانده بستانکار و جمع بدهکار و جمع بستانکار و جمع مانده مربوط به کد کل از باکس مورد نطر کد کل را انتخاب می کنیم

 

                        4-11-1                    

 و در باکس مربوط به کد کل بازه مورد نظر را وارد می کنیم و موارد ذکر شده در بالا را به ما نمایش می دهد و برای دیدن بدهکار و بستانکار و مانده کد حساب معین مربوط به کد حساب کل نوع کاربرگ معین را انتخاب می کنیم

 در این قسمت به دلیل اینکه کد معین حساب های مختلف ممکن است یکسان باشد باید کد کل مربوط به حساب مورد نظر را هم وارد می کنیم در این قسمت در باکس مربوط به کد کل بازه مورد نظر را وارد می کنیم و بعد در باکس زیرین کد معین مربوطه را وارد می کنیم.

برای دیدن بدهکار و بستانکار و مانده کد حساب کل مربوطه نوع کاربرگ تفضیل را از باکس انتخاب کرده و در این قسمت باز هم به دلیل اینکه کد های تفضیل مربوط به حساب های  کل ممکن است تکراری باشند باید کد کل و کد معین را علاوه بر کد تفضیل وارد کنیم و بعد دکمه جستجو را کلیک می کنیم.                                                                      

در این قسمت پردازش هایی صورت می گیرد که به قرار زیر است : 

با توجه به درس مهندسی نرم افزار برای جلوگیری از افزونگی داده در بانک مربوطه تعداد فیلد ها کم انتخاب شده است و در عوض کدهایی برای پردازش نگاشته شده که به قرار زیر است :

برای دیدن بدهکار و بستانکار و مانده و مانده بدهکار و مانده بستانکار و افتتاحیه نیاز بود که  در جدول کل و جدول معین و جدول تفضیل و جدول سند فیلد های مربوط به بدهکار و بستامکار و مانده بدهکار و مانده بستانکار و افتتاحیه را داشته باشد که داشتن تعداد زیادی فیلد باعث افزونگی می شد به همین دلیل با نوشتن کدهای طوری بانک طراحی شده که جدول کد شامل کد کل و نام حساب و جدول معین شامل کد کل و کد معین و نام حساب و جدول تفضیل شامل کد کل نام حساب و کد معین و کد تفضیل است وجدول سند شامل کد کل و کد معین و کد تفضیل و شرح سند و تاریخ و مبلغ تفضیل و شماره سند و شماره چک و فلگ برای نمایش بدهکار و بستانکار بودن حساب ها می باشد. برای محاسبهبدهکار و بستانکار و مانده بدهکار و مانده بستانکار و افتتاحیه می بایست برای محاسبه بدهکار مثلا نام حساب * با کد کل مربوطه را وارد می کینم  و برای بدست اوردن بستانکار مثلا نام حساب * و کد کل مربوطه را وارد می کنیم .

جمع بدهکاران :

$q4="select c.col as col ,sum(price) as sum2,count(*) as cont  from c inner join s on c.col=s.col where  flag=0 and c.col between'$n1'and'$n' group by c.col";

$r4=mysql_query($q4);

while($row=mysql_fetch_array($r4))

{

$s=$s+$row[sum2];

$x[$row[col]][sum2]=$row[sum2]

foreach($x as $k=>$v)

{

print"".$x[$k][11]."".$x[$k][10]."".$x[$k][sum1]."".$x[$k][sum2]."".$x[$k][name]."".$x[$k][col]."";

}

print"مجموع بدهکاران:$s";

جمع بستانکاران :

$q="select c.col as col ,c.name as name ,sum(price) as sum1,count(price) as conter from c inner join s on c.col=s.col where flag=1and c.col between'$n1'and'$n' group by c.col";

$r=mysql_query($q);

while($row=mysql_fetch_array($r) )

{

$d=$d+$row[sum1];

$x[$row[col]][sum1]=$row[sum1];}

foreach($x as $k=>$v)

{

print"".$x[$k][11]."".$x[$k][10]."".$x[$k][sum1]."".$x[$k][sum2]."".$x[$k][name]."".$x[$k][col]."";

}

 print "مجموع بستانکاران:$d";

و برای بدست اوردن مانده مربوط به نام حساب * با کد کل مربوطه بستانکار را منهای بدهکار می کنیم اگر حاسل این تفریق منفی شود مانده بستانکار بدست می اید و اگر مثبت شود مانده بدهکار بدست می اید.

برای بدست اوردن افتتاحیه ( مانده حساب سال قبل ) مربوط به حساب * این گونه عمل می کنیم ابتدا حسابرس شماره سندی که حساب های مورد نظر در ان است را از طریق فرم ذیل وارد می کند و باز زدن دکمه اضافه این شماره به جدول افتتاحیه در بانک اضافه می شود و بعد وارد فرم اصلی میشویم

4-12

و در این قسمت اگر افتتاحیه حساب کل مربوطه را بخواهیم کاربرگ کل را انتخاب کرده و کد کل مربوطه و شماره سندرا وارد می کینم.

 و اگر افتتاحیه کاربرگ معین را بخواهیم ابتدا معین را از کاربرگ انتخاب می کنیم وکد کل و معین را وارد می کنیم.

4-12-1

4-12-1

برای دیدن افتتاحیه حساب تفضیل کاربرگ تفضیل را انتخاب می کنیم و باکس های مربوط به کد کل و معین و تفضیل را وارد می کنیم و هر بار با انتخاب کلید افتتاحیه برای هرنوع کاربرگی ابتدا شماره سندی که حسابرس وارد کرده است و داخل جدول افتتاحیه قرار گرفته را با شماره سند موجود در جدول سند مقایسه می کند اگر یکی بود بدهکار و بستانکار مربوط به هر کدام را محاسبه می کند و بعد برای هر کد بدهکار را بعلاوه بستانکار می کند تا افتتاحیه بدست اید

$select=$_POST[sa];

switch($select)

{

case"op1":

if(isset($_POST[sub1]))

{

$q1="SELECT c.col AS col, c.name AS name, s.col, eft.numbersanad AS numb, s.numbersanad as n, flag, sum( price ) AS sum1

FROM c

INNER JOIN s ON s.col = c.col

INNER JOIN eft ON eft.numbersanad = s.numbersanad

WHERE flag =1

AND eft.numbersanad = s.numbersanad

AND eft.numbersanad ='$t10'

GROUP BY c.col,s.numbersanad";

$r1=mysql_query($q1);

$q2="SELECT c.col AS col, c.name AS name, s.col, eft.numbersanad AS numb, s.numbersanad as n, flag, sum( price ) AS sum2

13-4

4-13

یک نوع کاربرگ دیگری که وجود دارد با نام کاربرگ رسیدگی است که شامل کاربرگ سود و زیانی و کاربرگ ترازنامه ای می باشد که برای دیدن کاربرگ سود و زیانی کل از قسمت نوع کاربرگ کاربرگ تراز نامه ای کل را انتخاب می کنیم

4-14

4-14

و در باکس مربوط به کد کل بازه مورد نظر را وارد کرده و دکمه جستجو را می زنیم انگاه تاریخ

و شماره سند و شرح سند و مبلغ بدهکار و مبلغ بستانکار را نمایش می دهد که برای بدست اورده مبلغ بستانکار برای کد کل تمام حساب های با کد کل * مبلغ تفضیل کل انها را جمع می کند و برای هر کد این عمل تکرار می شود و بستانکار هر کد را بدست می اورد انگاه همه را با هم جمع می کند و برای بدست اوردن کد کل همین روال تکرار می شود.

مرحله بعد از فرم مربوطه کاربرگ سود و زیلنی به طور مثال در سطح کل را انتخاب می کنیم و درباکس مربوط به کل بازه کل مورد نظر را وارد می کینم برای مشاهده تاریخ شماره سند و شرح

سند و کد کل و کد معین و کد تفضیل و مبلغ بدهکار و مبلغ بستانکار در بانک کارهایی که برای کاربرگ ترازنامه ای انجام شد برای این نوع کاربرگ نیز انجام می شود.                                

Convert

برای یک شرکت عمل تبدیل انجام داده شده است. در واقع این نرم افزار ورودی اطلاعات ندارد. بانکی که طراحی شده هیچ رکوردی ندارد با استفاده از مبدل نویکیت  جدول های شرکت * به بانک مربوطه اضافه شده است و با نوشتن قطعه کدهایی عملیات تبدیل انجام شده است و رکوردهای جدول ها داخل جدول های بانک اضافه شده است.

Navicate

بااستفاده از این مبدل جدول های شرکت های مختلف با پسوند های مختلف را به بانک اضافه کرد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26